Bolinao – English


r


raraprBol:Usaren yayti no itudo' saray abaw a tutawo; ibarita' saray abaw.Tag:Nila.Ilo:Da.Eng:They; Third person plural ergative, possessive or genitive pronoun.CompkonraTo or for them; 3rd pers. pl., oblique.Der.rasarathem-theyratamothey we.incl
*ra'mosr`a'-mosTag:Hilamos.Ilo:Diram'osDer.magra'mosTo wash the face.mangra'mosWash face.
*ra'pogra'-pogTag:Inihaw.Ilo:Tuno.Der.ira'pogput something on to roastmangra'pogBroil; roast over an open fire.ra'pugenRoasted; grilled.
ra'pugenra'-pu-gënPerf. isrina'pogDer. of*ra'pogvoBol:Binaya; niluto' sa bayan mandumta; Pangluluto' nin kuna' a kai na siksikan basta ikwa yayna sa baya a mandumta; ibul'is yay kuna' sa baya nin mandumta ba'yo ya arwen ana no nabaya yayna.Tag:Ihaw; inihaw.Ilo:Ituno.Eng:Roasted; grilled.
ra'ra'ra'-ra'nBol:Laman sa yupa' nin ba'ba'; kadubli nan ba'ba' sa yupa'; yupa' ba'ba'.Tag:Doble ba'ba'; kambal na ba'ba'.Ilo:Baba ti timid; doble timidEng:Jowl; the under jaw; the fleshy part of a double chin.
*rabakra-bakTag:Hati-hatiin.Der.mangrabakto rustle animalsrabakanCattle (and carabao) rustling and subsequent butchering in an out of the way place.
rabakanra-ba-kanPerf. isrinabakanDer. of*rabakvBol:Pangmamati ran mananakaw nin uayep sa tatalon.Tag:Mangangatay sa kagubatan.Ilo:Agtaktakaw ken mangpatay ti animal iti bakirEng:Cattle (and carabao) rustling and subsequent butchering in an out of the way place.Der.rinabak-rabakanrustle and kill cattle
rabanosra-ban`osnBol:Saya klasi nin kayo tan prutas nin ma'kit sa ma'mot nin lugar. Say kulor nin prutas ket birdi-birdiwan no maluto' ana tan say kulor nin laman ket maputi' nin main mangisit nin bubikoy.Tag:Guyabano.Ilo:Guyabano.Eng:Guyabano; a tropical fruit and tree with a yellow green fruit covered with soft spikes. The flesh is white in color with black seeds.
rabayra-b`ayvBol:Main pakagusto konan sayay bagay uno tawo. Si nakem mo tan kaingaran mo kai yayna ayaten ta rabay mo.Tag:Gusto; ibig.Ilo:Kayat; kaykayatEng:The will and desire to want or like something.Der.karabayanVolition; the act of the will to accomplish the desires of the person.mangrabayfill ones wantsmarabaydesire/wantmarabayandesiringpakarabaylonging for somethingrabay-rabayStrong liking or preference; fondness.rabayenwant somethingrumabaywant somethingsay.rabay nan ibarita'The meaning is; it wants to say.
rabay nan ibarita'ra-bay nan ibari-ta'say. ofrabayphrfigTag:Ibig sabihin.Ilo:Kayat na ibaga.Eng:The meaning is; it wants to say.
rabay nan saritaenra-bay nan sarita-'ënid. ofsaritaenDer. ofsarita'phrTag:Ibig sabihin.Ilo:Kayat na sa'wen.
rabay-rabayra-bay-ra-bayDer. ofrabayvBol:Say kaingaran nin mariga maipa'ka' sa sayay tawo o bagay o say pammili' sa sayay tawo o bagay.Tag:Gustong-gusto.Ilo:KaykayatEng:Strong liking or preference; fondness.
rabayenra-ba-yënPerf. isrinabayDer. ofrabayvoTag:Gustuhin.Ilo:Kayaten.Eng:want somethingDer.parabayenTo make someone want something.
rabe'ra-bë'nBol:Pananarita' nin nagsikabarang a duka' a sarita'.Tag:Pagsasalita nang masama tungkol sa ibang tao.Ilo:Panagsasao iti dakes a maibusor iti kapada nga taoEng:Too much talking; unnecessary talk or conversations.Der.marabe'To be one who talks about another person in a bad way.
rabnotrabnotTag:Sabunot.Ilo:Pungot.Der.rabnutenTo grab; or yank something from someplace (weeds, bag by a theif). To take the bolo from the sheath; unsheathe.
rabnutenrabnu-tënDer. ofrabnotnBol:Kapilitan a pangangalap sa gamet mo; ga'getan tan guruyen yan bigra' a sayay bagay sa gamet mo; animan a bagay a guruyen mon bigra' a bilang wadi' sa dikot.Tag:Labnutin.Eng:To grab; or yank something from someplace (weeds, bag by a theif). To take the bolo from the sheath; unsheathe.
rabongra-b`oŋnBol:Ba'yon tubo' nin malago' et a kawayan a kaliwa' sa puon; ba'yon tubo' a puon kawayan a lumiwa' no tyimpon rapeg ket mataway ti nin ipising a kalamo' nay saluyot.Tag:Labong.Ilo:Rabong.Eng:Bamboo shoots. These are usually used for a vegetable or salad. One way would be to mix it with saluyot.
rabotr`a-botnBol:Sayti tumubo' ti nin dikot a manalaban sa katutubo' nin tanaman; didikot a tumubo' tan kumayam anggan makubpal ket no kai mapati mamaed sa katutubo' nin tanaman; didikot ti a no tuma'gay anan tuloy magawa' nin usaren para ipangatep bali udino animan a atpan.Tag:Damo.Ilo:Ruot.Eng:A generic word for grass. Cogon grass.Der.rarabotThe area of grass, probably Cogon grass.
rabsawrab-s`awTag:Malabsa; malabnaw.Ilo:Rabnaw.Der.marabsawTo be a slightly thickened liquid like evaporated milk.
rabsotrabsotTag:Agaw.Der.magrabsotTo grab and get by force.rabsutenBiglang agawin; hablutin.
rabsutenrabsu-tënDer. ofrabsotTag:Biglang agawin; hablutin.
*rabyangrabyaŋTag:Punit.Ilo:Pigis.Der.narabyangrippedrinabya-rabyangTo tear something forcefully; rend. Generally this is done in anger, could be by catching clothing on something, could be a tailor taking clothing apart. (Could be done to skin, clothing, roof, etc.)rinabyangPinunit.
radisra-disEngradishnBol:Daite' nin masarangsang a laman yamut a magawa' ilawok sa salad.Tag:Labanos; radis.Ilo:Radis.Eng:Radish; a small crisp root used as a relish.
*radokra-d`okTag:Binlid.Der.pinaradokFreshly harvested rice which is pounded flat and roasted while it is green; Pinipig.
radradrad-r`adnIloBol:Abababo tan anununro nin sugat a anggan katat tamo'; nagu'ra-gu'rad nin sugat sa katat.Tag:Gasgas.Ilo:Garadgan.Eng:A scratch or abrasion caused by something rough or sharp.Der.iradradgrate; scrapemaradradTo have an abrasion or wound caused by the tearing by something rough or sharp.