Bolinao – English


ng


nga'mi-nga'minŋa'-miŋa'-minDer. ofnga'minphrEng:All in all
nga'minŋa'-minnBol:Say intiro ra; say kadinepan ra.Tag:Lahat.Ilo:Amin.Eng:The whole number, quantity or amount including all of the individual parts collectively.Der.nga'mi-nga'minAll in allid.sarba nga'minevery single thing.
ngali-ngaliŋaliŋa-liadvBol:Pangibarita' sa sayay nangyadi' a pagdudawan et. Animan a bagay dandani nin magawa' angangko.Tag:Maari; baka; sakali; siguro; marahilIlo:Mabalin ngata; amanganEng:Nearly; about; maybe; might be; somehow.
ngalngalŋal-ŋalnBol:Pangatngat nin kanen nin kurang a ngipen. Pamimino nin kanen sa bebey nin kasan abaw ngipen.Tag:Ngalngal; ngatngatIlo:Ngalngal; ngatngatEng:Mastication of food in the mouth by those who have few teeth; digesting of the food in the mouth.Der.mangalngalngalngalenTo chew the food without teeth. mushed with gums
ngalngalenŋal-ŋa-lënPerf. isnginalngalDer. ofngalngalvoBol:Mangatngat bale' kasan ngipen.Tag:Ngumuwa ng walang ngipinIlo:AgngalngalEng:To chew the food without teeth. mushed with gums
ngalwa-ngalwanŋal-wa-ŋal-w`annBol:Si nisuldungan tan nipikluan takyay tan gamet.Tag:Pulso.Ilo:Ngulayngulay.Eng:The wrist, the joint of the arm and hand.
ngangaŋa-ŋaDer.ingangaopened something upmingangaTo spread open something. Used especially when trying to get children to eat.nakangangamouth fell openngumangapingangaTo spread open something.
ngaranŋ`a-rannBol:Say pangalilbian konan sayay tawo o bagay.Tag:Pangalan.Ilo:Nagan.Eng:The name of something, what it is identified by.Der.ipangaranGive name.kangaran-ngaranOne that is named for or because of someone.mangaranThe name by which someone or something is called.mangarananTo be named.ngaran-ngaranvarious namesngarananname someone specificallypangarananThe act of naming someone or something.
ngaran-ngaranŋa-ran-ŋa-ranDer. ofngarannEng:various namesDer.mingaran-ngaranFor two or more people to have the same name.
ngarananŋara-nanŋinara-nanPerf. isnginarananDer. ofngaranvlEng:name someone specificallyDer.ningarananTo give a name to someplace.
ngarikngikŋarik-ŋikTag:Hagikgik.Der.ngumarikngikhunger cry of piglets
ngarisŋ`arisnBol:Say ginaletan nin ngipen sa ta'gay sa rarem.Tag:NgalangalaEng:Gums of the jaws; palate.
*ngatngatŋat-ŋatDer.mampingatngatdisputing/coming to blows/contendingmampingatngatanTerms applied to a quarrel either in words only or by blows; Dispute or heated discussion.ngatngatanPeople arguing against one another in hot discussion.argue loudly over s/t
ngatngatanŋat-ŋa-tanDer. of*ngatngatvl1Bol:Tutawon abaw mi'batan nin mabyat tan masakit a pananarita'.Tag:Magtaltalan; nagtataltalan; daldalanIlo:Nginatngatan; agsisin-nungbat; agsinungbatanEng:People arguing against one another in hot discussion.2Eng:argue loudly over s/t
*ngawngawŋaw-ŋawDer.alingawngawNoise created by a mixture of such peoples voices, sound of motors, radio, etc.ngawngawanLoud and empty talk.
ngawngawanŋaw-ŋa-wanDer. of*ngawngawvlBol:Gargaran sa rubari' tan rubari' a kasa gapon mabistan susarita' a marnge' no kai pulos kasan sirbi nin sarita'.Tag:Ngaw-ngaw; ngayngay; ngasngasIlo:Ngaw-ngaw; sasao nga awan kapapay'an naEng:Loud and empty talk.
ngerngerŋër-ŋërnEng:growlDer.nginerngeranTo growl at something.
ngersemŋër-sëmDer.mingersemTo taunt, to pucker up at someone with accompanying contorted, sneering facial expressions.
ngetngetŋët-ŋëtnEng:Sound of gnawing by a large animal.Der.mangetngetTo gnaw on something.
ngeyengeyŋëyëgëyvBol:Umakis nin ambo' maksaw bale' ma'teng. Kaaakis nin kasan tegen; akis anan akis anggan rabay tumgen. kasan tegen akisTag:Nguy-ngoy; pagngunguy-ngoy; tanguy-ngoy; UmiiyakIlo:Ngoy-ngoy; dung'aw; AtiparawEng:continuous sobbing; Groveling in continuous sobbing; to cry in low continuous tone or voices. Tantrum; a continuous sulky weeping.
ngibelŋibëladj1Bol:Kasa a raruman ngipen. kurang anay ngipen.Tag:Bungi'Ilo:Tup'pol'Eng:When one or a few of the teeth are missing.2Eng:gap in teeth??
ngikngikŋik-ŋiknBol:Kaaakis ran baboy no tyimpon pamakan; urangik ran beyek.Tag:NgikngikIlo:NgikngikEng:Noise of pigs or piglets awaiting feeding time.
*ngilinŋ`ilinDer.mangilinabstain from something or fast for religious reasonsngilinenTo observe and give respect to and do the appropriate things on special religious days. Abstain; fast from food, work or anything.pangilinAbstinence; fasting.
ngilinenŋili-nënDer. of*ngilinvorareBol:Andi' gaw'en gapo a sayay bagay ta maiyawa'. Tumgen nin magtrabaho; kai nin gumawa' nin animan a gawa'.Tag:Mag-ayuno; Mangilin; magpigil; tumigilIlo:Agngilin; ngilinenEng:To observe and give respect to and do the appropriate things on special religious days. Abstain; fast from food, work or anything.Der.manngilinenare fasting
ngimisit0Perf. ofngumisitDer. ofngisit

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >