Bolinao – English


n


nanaprBol:Si tawo a maipa'ka' a syay main ikon bagay; babayi udino lalaki ya.Tag:Niya.Ilo:Na.EngHim; 3 person singular ergative or genitive.Compkonanakanakaminasaranaya2Der.ikona
na'dolna'-dolFromedolvBol:Naigket yay ulo sa ta'gay.Tag:NauntogIlo:Naitem'ogEngHappened to hit the head against something above it.Ov. Synnitutog
na'ki-na'kitna'-kina'-kitvEnghave seen
na'lek a taba'na'-lëk a ta-ba'id. oftaba'2phrEngLard that has cooled, solidifies and turns white.Ov. Synsibo
na'metanna'-më-tanFromma'metvstBol:Si naka'met nin animan a bagay.Tag:NalawanIlo:NapukawanEngTo have been dispossessed of something; deprived.
*na'na'na'-na'Der.ina'na'iyana'-ana'
na'nalna'-naladjBol:Baya' sa partin lalaman.Tag:NamagaIlo:LimtegEngSwollen; bulged; cause by injuries.Ov. Synmabaya'
na'non`a'-noFromnoTag:ilang beses naganapIlo:namin-anoEngrepeatedlyDer.minna'nomiuna'nopiuna'nwensina'nosinna'no
na'sukanna'-su-kanFromma'sokvlTag:nausukanIlo:naasucanEngTo be overcome by smoke.
na'wapna'-wapFromumwapvst
na=anna= =anaff
naabutanna-'a-bu-tanFrom*abutanvstTagTag:Nahabol.Ilo:Naabutan.Engovertook
naadalanna-'a-da-lanFromadalanvstTag:Nabigyan ng leksiyonIlo:Nasur-surwan.Enginculcated
naadyanna-'adyanFromadyanvstTag:pinagtaguanIlo:nelemmanganEnghappen to be hidden fromOv. Synnasalimbengansalipne'
naalen-alenna-'a--lëna-lënFromalen-alenvoBol:Dalu-daluyon a madidintek sa baybay.Tag:Inaalen.Ilo:Agallok-allok.EngVery little wave; ripple.
naalipungana-'a-lipu-ŋaFromalipungavstTag:Alipunga.Ilo:Alipunga.EngHave had athletes foot.
naamawanna-'a-ma-w`anFromamavstBol:Kapapa'sar nin nakem nan sayay ama a maong tan maado'.Tag:Makaama'; parang ama.Ilo:Naamaan.EngFatherly; of a father.
naamilna-'a-milFromamilvstBol:Mangibwat sa bebey, pakwen a kanen uno raruma et sa bukraw anggan sa tyan.Tag:Lunok.Ilo:Tilmon; lamdok.EngSwallow; To gulp.
naangdedna-'aŋdëdFrom*angdedvstBol:Angot nin nalabas nin nikaluto' nin sina'pang.Tag:Labis na luto ng pagkainIlo:Napanuos; nalabes nga luto ti innapuy.EngOdor produced by overcooked or burned rice.Ov. Synmalasadomatektek 1
naangolna-'aŋolFrom*angolvstslgTag:Namatay.Ilo:Natay.
naapiktawann`a-'a-pik-ta-w`anFromipiktovstBol:Nami o nangibwatan nin ambo' nin mabistan risulta o bunga.Tag:Naapektuhan.Ilo:Apectado.EngFor something to be affected, usually negatively.
naaponna-'a-p`onFrom*aponnBol:Si awro a kayadi' tuloy.Tag:Kahapon; Kahapon ng umaga.Ilo:Idi kalman; Idi bigat idi kalman.EngYesterday.Antdilapsay.naapon sin yabina
naapon sin yabinana-'a-pon sin yabi-nasay. ofnaaponphrTag:Kahapon ng haponIlo:Idi malem idi kalmanEngYesterday afternoon.
naaprubawanna-'ap-ruba-wanFromaprubavstBol:Pangibarita' a si sayay bagay aburuyan ya udino husto ya.Tag:Pahintulutan; sang-ayunanIlo:Umanamong; kumanunongEngTo approve; to agree; to confirm.
naararakanna-'a-rara-kanFromararakvstTag:naanakanIlo:naanacanEngFor a man to have an illegitimate child.