Bolinao - English


n


nikiampadn`iki-'am-p`adPerf. ofkiampadFromampad
nanaprBol:Si tawo a maipa'ka' a syay main ikon bagay; babayi udino lalaki ya.Tag:Niya.Ilo:Na.Eng:Him; 3 person singular ergative or genitive.Compkonanakanakaminasaranaya2Der.ikona
na-nadial. var. ofma-
na'dolna'-dolPerf. ofma'dolFromedol
na'kann`a'-kanPerf. ofma'kanFrom*kan
na'ki-na'kitna'-kina'-kitvEng:have seen
na'kitna'-kitPerf. ofma'kitFromkikit
na'kitanna'-ki-t`anPerf. ofma'kitanFromma'kit
na'lekn`a'-lɘkPerf. ofma'lekFromelek
na'lek a taba'na'-lɘk a ta-ba'id. oftaba'2phrEng:Lard that has cooled, solidifies and turns white.Cls. Synsibo
na'metn`a'-mɘtPerf. ofma'metFromemet
na'metanna'-mɘ-tanFromma'metvstBol:Si naka'met nin animan a bagay.Tag:NalawanIlo:NapukawanEng:To have been dispossessed of something; deprived.
na'mutanna'-mu-t`anPerf. ofma'mutanFromma'mot
*na'na'na'-na'Der.ina'na'iyana'-ana'
na'nalna'-naladjBol:Baya' sa partin lalaman.Tag:NamagaIlo:LimtegEng:Swollen; bulged; cause by injuries.Cls. Synmabaya'
na'posn`a'-posPerf. ofma'posFromupos
na'pusann`a'-pu-sanPerf. ofma'pusanFromuposma'pos
na'repn`a'-rɘpPerf. ofma'repFrom*erep
na'sukanna'-su-kanFromma'sokvlTag:nausukanIlo:naasucanEng:To be overcome by smoke.
na'tengna't`ɘŋPerf. ofma'tengFrometeng
na'tyanna'-ty`anPerf. ofma'tyanFrom*etyanFrompa'tyan
na'wapna'-wapFromumwapvst
na'werna'-wrPerf. ofma'werFromewer
na'witn`a'-witPerf. ofma'witFromawit
na=anna= =anaff