Bolinao – English


m


mamaDer. ofmoya2prBol:Sarita' a usaren konan maikatlon tawo.Tag:Mu-siyaIlo:IsuEng:You (sing)-he; 2nd person singular genitive and 3rd person singular nominative.
ma-madial. var.na-??? > vstEng:Stative; non-intentional event or characteristic.
*ma'ma'Eng:The moo of a cow or carabao.Der.umama'To moo; the sound that a cow or carabao makes when calling for a mate.
ma'batma'-batDer. ofba'batvst
ma'bengm`a'-bëŋDer. ofebengvstBol:Kapapa'sar a si lalaman ket mayapis ya tan kasa o daite' tamo' a taba'. Tag:Payat.Ilo:NakuttongEng:Thin of body; lean.Spch var.katabeng
ma'damma'-damDer. ofadamvstEng:To borrow.
ma'getma'-gëtDer. ofegetvstBol:Sayay bagay a magsen nin kai gapo masida'.Tag:Matibay; matatagIlo:Nalagda.Eng:To be sturdy. The durability of objects or steadfast as in love.
ma'ka'ma'-ka'Der. ofika'vstEng:get to something
ma'kanma'-kanPerf. isna'kanDer. of*kanenvstBol:Animan saray maikabyay nan tawo.Tag:Nakain; kinain; Makakain; Pagkain; kakaininIlo:Nakan; kinnan; Pagbiag; makanEng:To be able to be eaten.
ma'kitm`a'-kitPerf. isna'kitDer. ofkikitvBol:Maikwa ya sa pammastang a sayay bagay o tawo.Tag:Makita.Ilo:Makita.Eng:To be able to be seen.Der.ma'kitanIncome, that which comes to be seen, earnings.
ma'kitanma'-kitanPerf. isna'kitanDer. ofma'kitvstBol:Say maagwang nin upa' nin magtrabaho. Kwarta tan animan a kumana' sa kabibyay nin tawo. Sarban kwarta a natinkapan sa bungat anan pamaluuban.Tag:KitaIlo:Biruk; mabirukan; Masapulan; nategedanEng:Income, that which comes to be seen, earnings.
ma'lekma'-lëkPerf. isna'lekSpch var.maelekDer. ofelekvst1Bol:Nipreng ya tan mampainawa ya ket kai ya gapo makaaram sa mampangyadi'.Tag:Tulog; AntukinIlo:Maturog.Eng:Asleep; to be in the state of sleeping. 2Eng:Knocked out cold.
ma'metma'-mëtPerf. isna'metDer. of*emetvstBol:Nakasa. Kai ginagaran pakaibu'bo' nin bagay miduman sa bubikoy, pulbos udino likido.Tag:Nawala; Tapon; nabusbosIlo:Napukaw; Naipa'bo; bukaykay; naibel'lengEng:For something to be lost or spilled unintentionally (as of grains, powder or liquid).Der.na'metanTo have been dispossessed of something; deprived.
ma'minma'-minvBol:Husto a pakailugaran; makayadi' yay lugar.Tag:Tama; tamang tamaIlo:Mabalin; makahusto; mailugaranEng:Exactly fitted; enough to hold or accommodate.
ma'motma'-motDer. ofamot1vstEng:Being sick with fever.2nTag:Alab; sigla; kasiglahanIlo:Pudot; seggedEng:For an activity to be intense or exciting or have ardor.Der.ma'mutanTo be exposed to heat; to be singed on the skin; be scaled.id.ma'mot a ulohot headed
ma'mot a uloma'-mot a u-loid. ofma'motulo 1headphrTag:Mainit ang ulo.Eng:hot headed
ma'mutanma'-mutanPerf. isna'mutanDer. ofma'motvstTag:Mainitan; mapaso'Ilo:Mapudutan; maluptuyan; mapasoEng:To be exposed to heat; to be singed on the skin; be scaled.
ma'nanma'-nanDer. ofanan
ma'posma'-posPerf. isna'posDer. ofuposvstBol:Usaren uno kanen ket kasayna li'.Tag:MaubosIlo:MaibusEng:To be consumed, eaten or used up.
ma'pusanma'-pusanPerf. isna'pusanDer. ofuposvst1Bol:Si sayay tawo udino bagay a kasan matra' kona; daite' ana.Tag:MaubusanIlo:MaibusanEng:For something to be consumed out of something.. 2Bol:Kai makainawa nin maong ta kurang sa siri. Abut-abuten a inanawa.Tag:Hinahabol ang paghinga; nahihirapang humingaIlo:Ab-abuten ti panagangesEng:When the person is the one it is happening to, it has the idea of lacking sufficient air to breath.
ma'ranma'-ranDer. of*eranvstBol:Sayay bagay a na'teng anan tuloy, abaw a taon a limabas ana kona.Tag:Luma'Ilo:DaanEng:For something to be old and out of date, vintage, antique.
ma'repma'-rëpPerf. isna'repDer. of*erepvst1Bol:Apoy a makasa a deta na.Tag:Mamatay ang ilaw o apoyIlo:Ageddep; umiddepEng:For a fire to be put out.2Eng:The end of a something such as a social movement.Der.pamma'repextinguishing
ma'repanma'-rëpanDer. of*erepvstBol:Rabay nan ibarita' si apoy magawa' yan kai na dumta; makasa a deta nan apoy.Tag:Mapatay ang apuy; maaring mapatay ang apuyIlo:MaiddepanEng:To be able to put out the light or to put out a burning fire.; To extinguish.
ma'samma'-samDer. ofesamvstBol:Pigagawa' nan sayay tawo a say rabay na ikon a nga'min a maong.Tag:Sakim; matakaw; mayamo'; masiba; SuwapangIlo:NaagumEng:Greedy; acquisitiveness; covetous: marked by inordinate desire for wealth or possessions or for another's possessions.
ma'sinm`a'-sinDer. ofasinvstBol:Say taway nan sayay bagay a main o kinwan nin asin.Tag:Maalat.Ilo:Naapgad.Eng:The taste of something when much salt is put on.