Bolinao - English


m


mamaFrommoya2prBol:Sarita' a usaren konan maikatlon tawo.Tag:Mu-siyaIlo:IsuEngYou (sing)-he; 2nd person singular genitive and 3rd person singular nominative.
ma-madial. var.na-??? > vstEngStative; non-intentional event or characteristic.
ma'ma'EngThe moo of a cow or carabao.Der.umama'
ma'batma'-batFromba'batvst
ma'bengm`a'-bɘŋFromebengvstBol:Kapapa'sar a si lalaman ket mayapis ya tan kasa o daite' tamo' a taba'. Tag:Payat.Ilo:NakuttongEngThin of body; lean.Antbalkakmabiskegmataba' 1tabatsoyCls. SynalayogmayapispayatSpch var.katabeng
ma'damma'-damFromadamvstEngTo borrow.
ma'dolma'-dolPerf.na'dolFromedolvBol:Naigket yay ulo sa ta'gay.Tag:NauntogIlo:Naitem'ogEngHappened to hit the head against something above it.
ma'getm`a'-gɘtFromegetvstBol:Sayay bagay a magsen nin kai gapo masida'.Tag:Matibay; matatagIlo:Nalagda.EngTo be sturdy. The durability of objects or steadfast as in love. AntmaramesCls. Synmapaot
ma'ka'ma'-ka'Fromika'vstEngget to something
ma'kanm`a'-kanPerf.na'kanFrom*kanvstBol:Magwa' kanen udino maikabyay ran tutawo tan uayep; ambo' nin makasamal.Tag:Makakain; Pagkain.Ilo:Kinnan; Pagbiag; makanEngTo be able to be eaten, edible. AntmakailoRelnakisapspecputahi
ma'kitm`a'-kitPerf.na'kitFromkikitvBol:Maikwa ya sa pammastang a sayay bagay o tawo.Tag:Makita.Ilo:Makita.EngTo be able to be seen.AntmaandipatmakasaCls. Synmadumogmasir'ipmatamurawDer.ma'kitan
ma'kitanma'-ki-tanPerf.na'kitanFromma'kitvstBol:Say maagwang nin upa' nin magtrabaho. Kwarta tan animan a kumana' sa kabibyay nin tawo. Sarban kwarta a natinkapan sa bungat anan pamaluuban.Tag:KitaIlo:Biruk; mabirukan; Masapulan; nategedanEngIncome, that which comes to be seen, earnings.Cls. Synmatingkapan 2naglakuanswildo
ma'lekm`a'-lɘkPerf.na'lekSpch var.maelekFromelekvst1Bol:Nipreng ya tan mampainawa ya ket kai ya gapo makaaram sa mampangyadi'.Tag:Tulog; AntukinIlo:Maturog.EngAsleep; to be in the state of sleeping. AntmimatanapaknaRel. tomida'2EngTo be knocked out cold.Antmatalo
ma'metm`a'-mɘtPerf.na'metFromemetvstBol:Nakasa; kai ginagaran pakaibu'bo' nin bagay miduman sa bubikoy, pulbos udino likido.Tag:Nawala; Tapon; nabusbosIlo:Napukaw; Naipa'bo; bukaykay; naibel'lengEngFor something to be lost or spilled unintentionally (as of grains, powder or liquid).AntmadumogCls. Synmaglat 3makasaDer.na'metan
ma'minma'-minvstBol:Husto a pakailugaran; makayadi' yay lugar.Tag:Tama; tamang tamaIlo:Mabalin; makahusto; mailugaranEngFor a restricting element to be large enough to hold or accommodate something.Cls. Synlumbot 1makayadi' 2
ma'motm`a'-motFromamot1vstTag:Mainit.EngFor something to be hot.Antmaray'ep2vstBol:Say kapapa'sar nin lalaman a ata'gay a amot bana' sa trankaso udino impiksyon.Tag:Lagnat.Ilo:Gurigor.EngBeing sick with fever.3nBol:Masager udino ata'gay anay palasta nin pag'iirgo; masnep ana a kaingaran.Tag:Alab.Ilo:Pudot; seggedEngFor an activity to be intense or exciting or have ardor.Cls. Synburungburong 2Der.ma'mutanid.ma'mot a ulo
ma'mot a uloma'-mot a u-loid. ofma'motulo 1phrTag:Mainit ang ulo.Enghot headedCls. Synmasagermasnep
ma'mutanma'-mu-tanPerf.na'mutanFromma'motvstTag:Mainitan; mapaso'Ilo:Mapudutan; maluptuyan; mapasoEngTo be exposed to heat; to be singed on the skin; be scaled.
ma'nanma'-nanSpch var.maananFromananvst
ma'posm`a'-posPerf.na'posFromuposvstBol:Usaren uno kanen ket kasayna li'.Tag:Maubos.Ilo:Maibus.EngTo be consumed, eaten or used up.Cls. Synmasaba'mausarpuspos
ma'pusanma'-pu-sanPerf.na'pusanFromuposma'posvst1Bol:Si sayay tawo udino bagay a kasan matra' kona.Tag:MaubusanIlo:MaibusanEngFor something to be consumed from something.Cls. Synmakasawan2Bol:Kai makainawa nin maong ta kurang sa siri. Abut-abuten a inanawa.Tag:Hinahabol ang paghinga; nahihirapang humingaIlo:Ab-abuten ti panagangesEngLacking sufficient air to breath.Antmakainawasynkabsatan
ma'ranm`a'-ranFromeranvstBol:Say kapapa'sar nin bubagay a na'teng anan tuloy, abaw a taon a limabas ana kona.Tag:Luma'Ilo:DaanEngFor something to be old and out of date focusing on length of time.Antba'yo 1Cls. Synantigokadaananmanusnosnanuynoyrindido
ma'repm`a'-rɘpPerf.na'repFrom*erepvst1Bol:Makasa a duta nan sayay bagay a main duta bilang say ap.Tag:Mamatay ang ilaw o apoyIlo:Ageddep; umiddepEngFor a fire to be put out.AntmatikrasanpadtawenRel. topatyen2Bol:Nayadi' bigra' a animan a man-gaw'en.EngFor something to end suddenly, such as a social movement.Der.pamma'rep
ma'repanma'-rɘ-panFrom*erepma'repvstBol:Rabay nan ibarita' si apoy magawa' yan kai na dumta; makasa a deta nan apoy.Tag:Mapatay ang apuy; maaring mapatay ang apuyIlo:MaiddepanEngTo be able to put out the light or to put out a burning fire.; To extinguish.
ma'samma'-samFromesamvstBol:Pigagawa' nan sayay tawo a say rabay na ikon a nga'min a maong.Tag:Sakim; matakaw; mayamo'; masiba; SuwapangIlo:NaagumEngGreedy; acquisitiveness; covetous: marked by inordinate desire for wealth or possessions or for another's possessions.Cls. Synbuayainaagomkasaurankuripetmaagommaimotnagsi-nagsiRel. tosamsamRelmasamsam