Bolinao – English


m


masugalma-sugalFromsugalTag:SugarolOv. Synmagbibisyuso
masugatma-sugatPerf.nasugatFromsugatvstEngwounded
masugsogma-sug-sogFromsugsogvstEngpersuaded to do /st
masuhitoma-suhi-toFromsuhitovstBol:Si sayay tawo a magawa' nayan pag'urayan a sayay tawo.Tag:Namamahala; nagmamahalaIlo:MasuhitoEngOne who is control another person; one who is able to control.Ov. Synmadaeg
masukatma-s`u-katPerf.nasukatFromsukatvstTagBol:Makalap a kaalakyan, kaanrwan, kararman uno kata'gayan nan sayay bagay.Tag:Masukat.Ilo:Marukod.EngTo be measurable.Rel. tomabilangmatimbang
masukisokma-sukisokFromsukisokvstEngminutely search out
masuknadma-suk-nadFromsuknadvstBol:Pigagawa' nan tawo a ambo' matulok sa mabistan bagay. Kai paigan-gan nin gumawa' nin animan a gaw'en.Tag:Masuwayin; hindi masunurin; di-masunurin; Pagsuway; di pagsunodIlo:Saan nga natulnog; abusado; Saan nga mangikankano; Saanga nanaturod; awan deng'dengin naEngReluctant. To have conducted onesself in a grossly wrong manner; opprobrious; to reject something good and that was recommended; unjust; not humble; not helpful; a person who always opposes anything that is good; not submissive; refusing to obey.Antmatulok
masulitma-sulitFromsulitvstTag:SabikEngEager; ardent.Ov. Synkapilitanmas'et 2pangipasuetpursadoubligado
masulonma-sulonFromsulonvstBol:Si tawo nin mangloku-loko nin pirmi nin kapada nan tawo.Tag:Taong mapagbiro'; palabiro'Ilo:Tao nga nasutil; naangaw; mapagpatawaEngTeaser; a person who teases others.Rel. tosuplon
masulsulanma-sul-su-l`anFromsulsulanvstBol:Tumarana' yan dumta o mapuuran a sayay bagay no tikrasan ya o kwan yan apoy.Tag:Magdingas; magningas.Ilo:Masulsulan; masilmutan; sumged.EngCaused to be flaming or burst into flames or to be ignited.Ov. Syndumtamapadalitanmapadalitanmapuuranmatikrasanid.masulsulan nin bigra'
masulsulan nin bigra'ma-sul-sulan nin bigra'id. ofmasulsulanphrEngInstantaneous combustion.Ov. Syndumtan bigra'umapoy
masunorma-sunorFromsunorvstEngfollowedDer.masunur-sunor
masunur-sunorma-sunur-sunorFrommasunorvstBol:Pigagawa' a matumbu-tumbok a rabay pigaw kai magluko; masunor a rabay.Tag:Susundin; sunod-sunod; pasimundinIlo:Sursuruten ti kayat; ayaywenEngTo keep on following - what a person likes or where a person go.
masupitma-s`upitFromsupitvstBol:Maslet yay sayay lugar bilang sa kwarto, dalan o raruma et bana' ta daite' o akitir yayti.EngTo be constricted, crowded or tight due to the smallness of size.Antalawang 1malasway 1Ov. Synakipotakitirmaslet
masurnangma-sur-naŋFromsurnangenvstEngcontradictedOv. Synmanubagsuplunen
masurokma-su-r`okFromsurokvstBol:Subra; abaw a tuloyTag:Labis; sobraIlo:Surok.EngExceeding; more than; extra.AntmagkurangOv. SynmalabasDer.masuruk-surokmasurukanid.masuruk-surok a nakemsay.masurok kai kumurang
masurok kai kumurangma-surok ka-'i kumuraŋsay. ofmasurokphrBol:Animan a masurok kai kumurang.Tag:Labis hindi kulangIlo:Nasurok saan nga agkurangEngMore or less.Ov. Synmidyo
masurotma-surotPerf.nasurot1FromsurotvstEngpunctured; piercingOv. Syntursuben
masuruk-surokma-suruk-surokFrommasurokvst1Bol:Animan a bagay a nalabas anan tuloy.Tag:Labis; kalabisan; hindi kailangan; subraIlo:Nalabes unay; napalalu unayEngSuperfluous; more than enough; more than is needed.Ov. Synmasyadon tuloy2Engexceeding3Engobstinate
masuruk-surok a nakemma-suruk-surok- a nak-ëmid. ofnakemmasurokphrBol:Pigagawa' nan sayay tawo nin matib'ey a ulo, mabayani tan kai nin mangibilang.Tag:Matigas ang ulo; sutil; suwail.Ilo:Natangken ti ulo; naamut; sangdel.EngPertinaciously adhering to an opinion, purpose or course in spite of reason, arguments or persuasion; not easily subdued. Ov. Synkasupladwan
masurukanma-suru-kanFrommasurokvstTag:LabisanEngSurpass; to add more to something.
masustansyama-sus-tan-syaFromsustansyavstBol:Sarban kanen nin makapami nin kasaw tan rigsa sa lalaman.Tag:Masustansiya.Ilo:Nasalum'at.EngTo be nutritious.Ov. Synmamaksaw
masustinimas-us-ti-niFromsustinivstBol:Matumbok yay inirgo; gaw'en yay inirgo.Tag:Manindigan; panindiganIlo:Masustini; sistinyen; aramiden ti naisaoEngTo sustain; to keep up; keep going; support.
masustintomas-us-tin-toFromsustinto
masustintwanmas-us-tin-t-wanFromsustintovstEngable to sustain something