Bolinao – English


l


lalanBol:Maika'nem a nuta a mangibwat sa sangkayupaan a do.Tag:Ikaanim na nota sa musika magmula sa do.Ilo:Maikanem nga nota ti musika nga irugi idyay ababa na doEngSixth note up from do in the major musical scale.
*la'bonla'-bonTag:Pakuluan.Der.ila'bon
la'gitla'-g`itadjBol:Klasi nin luta' a mabugay ket ambo' matalubo' a mula, magasal ket kasan pataba' na, tan kai gapo tumupa' mataman rumapeg yan maksaw.Tag:Lupang buhaghag.Ilo:LagitEngSoil that is sandy, rocky and infertile.
la'la'toyl`a'-la't`oyla'-la'-toyadjrareTag:Mahina.EngTo be drooping or sluggish and lacking energy. Cls. Synlakuy-lakoylampayotlupoymalupoy
la'pakla'-p`akTag:Katayin.Der.la'paken
la'pakenla'-pa-kɘnFromla'pakvoTag:Hati-hatiin.EngTo slaughter an animal.
la'posla'-p`os1ptcpBol:Anggawan ana; panganggawan nan sayay bagay; pangyadi' konan sayay bagay.Tag:Wakas.Ilo:Pagtinggaan.EngThe completion of something, tied up the loose ends.Cls. Synsuyot2nTag:Tapusin.Ilo:Illipas.EngOne complete line or row of weaving.Der.ila'posla'pusanmangla'pos
la'pusanla'-pu-sanPerf.lina'pusanFromla'posvlBol:Byan ana nin anggawan.Tag:Tapusing gawin.EngPut an end or the finishing touches on something.synanggawan 1Der.kala'pusan
la'wanla'-w`anPerf.lina'wannBol:Pino nin rubir a piniberber a ipakat ra sa tatalon pigaw no main nin manok, manuk-manok tan badak a tumukdo' makalap saran tampor.Tag:Silo; bitag.Ilo:Aganop; agsloEngA snare, a thin cord with a slip knot for snaring birds and monitor lizards.RelkurbongsiklongDer.ila'wanla'wanenmangla'wanmila'wannala'wannapala'wanan
la'wanenla'-wa-n`ɘnFromla'wanvo1Bol:Dakpen yay sayay ayep usar a nipa'leg nin la'wan. Tag:Bitagin.Ilo:Lawanen.EngTo snare something.2figBol:Dakpen a pagkakasalanan ran tutawo sa gugawa' tan pag'iirgo ra nin duka'.Tag:Hulihin.Ilo:Lawanen.EngTo catch someone in their words or actions so as to be able to condemn them for it.
la'yal`a'-yanBol:Mula a say bulong na namaanro nin bilang bulong kawayan tan say yamot na alalaki nin mag'in laman nin nagsikabarang a kurti ket usaren ti nin rikado a mamaagas tan mamabanglo nin linuto' tan ipanambar irab-irab..Tag:Luya.Ilo:Laya.EngThe ginger plant. Its root is used as a hot, fragrant kitchen spice and in folk medicine.Zingiber officinale
labablababTag:Mayabang.EngarroganceCls. Synmiampu-ampogDer.mampilabab-labab
lababola-b`a-boSpnlavabowashbasin, restroomnBol:Lugar sa bali nin itaw a gripo tan pangnguyasan nin gamet, say isadya' iluto', plato tan raruma et.Tag:Lababo.Ilo:Lababo.EngThe sink or basin with a faucet in the house in which things are cleaned.Rel. tobanggira
labahaslabahasSpnnavajaclasp knife, tusknBol:Matadem yaati nin usaren nin ipanglat barbas.Tag:Labaha; labasa; pang-ahit.Ilo:LabahasEngRazor; tool with a sharp blade to shave withCls. Synipamarbasipangahitipangahitipangiskis
labahitalabahi-taSpnlavahitanBol:Lansita a ginwa' sa Batangas. Lansita.Tag:Labahita.Ilo:LabahitaEngStraight razor. A knife that can be closed and its blade hidden.Rel. tolansita
labakarala-ba-ka-raSpnlavacarawashbasinnobsoBol:Kwadrado nin twalya nin labin rway purgada a kaanruwan tan kagabaan na para punas rupa no magra'mos.Tag:Labakara; bimpo.Ilo:LabakaraEngA wash cloth or face towel, usually small, about 12 inches square.Cls. SyntwalyasyndimpuwenDer.milabakara
labanl`a-bannBol:Piaaway nin tutawo udino say grupu-grupo; pigugulo.Tag:Paglalaban.Ilo:Laban.EngA fight, usually in a public setting and between groups.Antdunong2RelmanguntraspecawaypurpyagenguloDer.ilabankalabankilabanlaban-labanlabananlumabanmakalabanmilabanpilabanpilabanaen
laban-labanla-ban-la-banFromlabanvTag:Lumaban.EngFighter.
labananla-b`a-nanPerf.linabananFromlabanvlBol:Dipinsawan a lalaman nin say mangusar nin pwirsan, armas udino susarita'.Tag:Labanan.Ilo:Labanan.EngTo oppose or fight against someone or thing, physically or verbally.Cls. SynsurnangenupusisyunanDer.malabananpakailabanan
labanglabaŋnBol:Uayep a rwa udino tulo a kulor ran katat ra.Tag:Magkalahok.Ilo:Labang a kolorEngAnimals whose skin is of two or three or more colors.synbaklayDer.lalabangan1napalabang
labarla-b`arSpnlavarto wash nobsoBol:Pamumunas sa lalaman nin nalbet a lupot udino nalbet a twalya.Tag:Labar; maglabakara.Ilo:LabarEngA sponge or cloth for bathing.Cls. SynmitrapoDer.milabar
labasl`a-basadv1Bol:Sa rubari' nan sayay lugar o mayadi' yaynay udas nan sayay pangyayadi'.Tag:Lampas; pagkatapos; pagkaraan.Ilo:Labas; kalpasan; sumunoEngBeyond or past a place, time or event.Antba'yo 22Bol:Masurok o subra sa matkap o sa matkap nin sukat nin ka'baw, kaanrwan tan raruma et. Tag:Sobra; lampas; higit.Ilo:Subra; surok.EngTo over do something or do in excess of a norm.Cls. SynsubrasurokDer.ilalabaskalabaslabasanlabasenlumabasmakalabasmamalabasmapalabasmilabasnipanglabaspalabasen
labasanla-b`a-sanPerf.linabasanFromlabasvlBol:Mangibwat sa sayay lugar dalanan nin kai tumgen a sayay bagay, lugar, tan raruma et no mamunta sa keen.Tag:Lumigoy; daanan.Ilo:Labasan.EngPass by somewhere without stopping.Der.mapalabasannalabas-labasanpamalabasan
labasenlaba-sɘnFromlabasvoTag:Lumabis.Engover do
labatibal`abat`i-baSpnlavativa enema, nuisancenTag:Gamit panglinis ng buong katawan.EngAn enema, a body flush.Der.labatibawen