Bolinao – English


l


lalanBol:Maika'nem a nota a mangibwat sa sangkayupaan a do.Tag:Ikaanim na nota sa musika magmula sa do.Ilo:Maikanem nga nota ti musika nga irugi idyay ababa na doEngSixth note up from do in the musical scale.
*la'bonla'-bonTag:Pakuluan.Der.ila'bon
la'gitla'-gitadjBol:Klasi nin luta' a mabugay ket ambo' matalubo' a mula; luta' a magasal ket kasan pataba' na; luta' a ambo' mabistan pangmulawan.EngSoil that is sandy and infertile.
la'la'toyl`a'-la't`oyla'-la'-toyadjrareTag:Mahina.EngTo be drooping or sluggish and lacking energy. Ov. Synlakuy-lakoylampayotlupoylupuyen
la'pakla'-p`akTag:Katayin.Der.la'paken
la'pakenla'-pa-kënFromla'pakvoTag:Hati-hatiin.EngTo slaughter an animal.
la'posla'-p`os1ptcpBol:Anggawan ana; panganggawan nan sayay bagay; pangyadi' konan sayay bagay.Tag:Wakas.EngThe completion of something, tied up the loose ends.Ov. Synsuyot2nTag:Tapusin.Ilo:IllipasEngOne complete line or row of weaving.Der.ila'posla'pusanmangla'pos
la'pusanla'-pu-sanPerf.lina'pusanFromla'posvlBol:Byan ana nin anggawan.Tag:Tapusing gawin.EngPut an end or the finishing touches on something.synanggawan 1Der.kala'pusan
la'wanla'-wanPerf.lina'wannBol:Pino nin rubir a pinisiglot a ipakat ra sa tatalon pigaw no main nin manok a tumukdo' makalap saran tampor.Tag:Silo; bitag.Ilo:Aganop; agsloEngSnare; slip knot for snaring birds.Ov. Syn*pukobateng 1kurbongsiklongDer.ila'wanla'wanenmangla'wanmila'wannala'wannapala'wanan
la'wanenla'-wa-nënFromla'wanvoTag:Bitagin.Engsnare something
la'yala'-yanBol:Tanaman a say laman na iti sa yamot tan maagas; rikado a mamaagas tan mamabanglo nin linuto'.Tag:Luya.EngGinger.
labablababTag:Mayabang.EngarroganceOv. Synmiampu-ampogDer.mampilabab-labab
*lababenglab`abëŋnBol:Mangkab'yay sa taaw a malilimpek a bakas tan bara'mon sarming a tumangoy sa babon ranom baybay; malino a bara'mon ranom a bakas ra tan malumo no ga'getan ti.Tag:Diky^a.EngJellyfish. This kind only has short tenticles about 4 inches long and is not harmful.Ov. Synlabeng-labengRel. tobukya'
lababolab`a-boSpnlavabowashbasin, restroomnBol:Lugar sa kusina' a siti pagtrabahwan nin gawa'; kami'nan nin gripo ta siti a panguyasan no isadya' a iluto'; panguyasan plato tan agamiren a mangluto'.Tag:Lababo.EngSink.
labahaslabahasSpnnavajaclasp knife, tusknBol:Matadem yaati nin usaren nin ipanglat barbas.Tag:Labaha; labasa; pang-ahit.Ilo:LabahasEngRazor; tool with a sharp blade to shave withOv. Synipamarbasipangahitipangahitipangiskis
labahitalabahi-taSpnlavahitanBol:Lansita a ginwa' sa Batangas. Lansita.Tag:Labahita.Ilo:LabahitaEngStraight razor. A knife that can be closed and its blade hidden.Rel. tolansita
labakaralabaka-ranBol:Kwadrado nin twalya nin labin rway pulgadas a kaanruwan tan kagabaan na para punas rupa no magra'mos.Tag:Labakara; bimpo.Ilo:LabakaraEngFace towel, usually small, 12 inches square.Ov. SyntwalyasyndimpuwenDer.milabakara
labanl`a-bannBol:Piaaway nin tutawo udino say grupu-grupo; pigugulo.Tag:Paglalaban.Ilo:Laban.EngA fight, usually in a public setting and between groups.Antdunong2RelmanguntraspecawaypurpyagenguloDer.ilabankalabankilabanlaban-labanlabananlumabanmakalabanmilabanpilabanpilabanaen
laban-labanla-ban-la-banFromlabanvTag:Lumaban.EngFighter.
labananla-ba-nanli-na-ba-nanPerf.linabananFromlabanvlTag:Labanan.EngChallenge, bother; oppose.Ov. SynupusisyunanDer.malabananpakailabanan
labanglabaŋnBol:Uayep a rwa udino tulo a kulor ran katat ra.Tag:Magkalahok.Ilo:Labang a kolorEngAnimals whose skin is of two or three or more colors.synbaklayDer.lalabangan1napalabang
labarlabarSpnlavarto wash nBol:Pamumunas sa lalaman nin nalbet a lupot udino nalbet a twalya.Tag:Labar; maglabakara.Ilo:LabarEngSponge bath; rubbing the body with cloth or wet towel.Der.milabar
labas1lab`asTag:Sumobra.EngTo over do something.Ov. Synnaluktawan
labas2l`a-basadv1Bol:Sa rubari' nan sitin lugar, mayadi' yayti.Tag:Lampas.Ilo:Labas.EngBeyond or past a place or time.Relsulputen2Bol:Usaren nin irgo nin no nayadi' ya anay sayay pangyayadi'.Tag:Pagkatapos; pagkaraan; kasunod.Ilo:Kalpasan; sumunoEngThe passing of an event.Antba'yo 2Der.ilalabaskalabaslabasanlabasenlumabasmakalabasmalabasmamalabasmapalabasmilabasnipanglabaspalabasen
labas a abanglabas a abaŋsay. ofabangphrTag:Labis na pagpapatub`o.EngExcessive usury; interest.