Bolinao – English


l


lalanBol:Maika'nem a nota a mangibwat sa sangkayupaan a do.Tag:Ikaanim na nota sa musika magmula sa do.Ilo:Maikanem nga nota ti musika nga irugi idyay ababa na doEngSixth note up from do in the musical scale.
*la'bonla'-bonTag:Pakuluan.Der.ila'bon
la'gitla'-g`itadjBol:Klasi nin luta' a mabugay ket ambo' matalubo' a mula, magasal ket kasan pataba' na, tan kai gapo tumupa' mataman rumapeg yan maksaw.Tag:Lupang buhaghag.Ilo:LagitEngSoil that is sandy, rocky and infertile.
la'la'toyl`a'-la't`oyla'-la'-toyadjrareTag:Mahina.EngTo be drooping or sluggish and lacking energy. Cls. Synlakuy-lakoylampayotlupoymalupoy
la'pakla'-p`akTag:Katayin.Der.la'paken
la'pakenla'-pa-kɘnFromla'pakvoTag:Hati-hatiin.EngTo slaughter an animal.
la'posla'-p`os1ptcpBol:Anggawan ana; panganggawan nan sayay bagay; pangyadi' konan sayay bagay.Tag:Wakas.EngThe completion of something, tied up the loose ends.Cls. Synsuyot2nTag:Tapusin.Ilo:IllipasEngOne complete line or row of weaving.Der.ila'posla'pusanmangla'pos
la'pusanla'-pu-sanPerf.lina'pusanFromla'posvlBol:Byan ana nin anggawan.Tag:Tapusing gawin.EngPut an end or the finishing touches on something.synanggawan 1Der.kala'pusan
la'wanla'-w`anPerf.lina'wannBol:Pino nin rubir a piniberber a ipakat ra sa tatalon pigaw no main nin manok, manuk-manok tan badak a tumukdo' makalap saran tampor.Tag:Silo; bitag.Ilo:Aganop; agsloEngA snare, a thin cord with a slip knot for snaring birds and monitor lizards.Membateng 1RelkurbongsiklongDer.ila'wanla'wanenmangla'wanmila'wannala'wannapala'wanan
la'wanenla'-wa-n`ɘnFromla'wanvo1Bol:Dakpen yay sayay ayep usar a nipa'leg nin la'wan. Tag:Bitagin.Ilo:Lawanen.EngTo snare something.2figBol:Dakpen a pagkakasalanan ran tutawo sa gugawa' tan pag'iirgo ra nin duka'.Tag:Hulihin.Ilo:Lawanen.EngTo catch someone in their words or actions so as to be able to condemn them for it.
la'yal`a'-yanBol:Tanaman a say bulong namaanro tan say yamot na alalaki nin nagsikabarang a purma; si yamot usaren yan rikado a mamaagas tan mamabanglo nin linuto'.Tag:Luya.Ilo:Laya.EngThe ginger plant, its root is used as a hot, fragrant kitchen spice and in folk medicine.Zingiber officinale
labablababTag:Mayabang.EngarroganceCls. Synmiampu-ampogDer.mampilabab-labab
*lababengla-b`a-bɘŋnBol:Mangkabyay sa taaw a malilimpek a bakas tan bara'mon sarming a tumangoy sa babon ranom baybay; malino a bara'mon ranom a bakas ra tan malumo no ga'getan ti.Tag:Diky^a.EngJellyfish. This kind only has short tentacles about 4 inches long and is not harmful.Cls. SynlabenglabengRel. tobukya'
lababola-b`a-boSpnlavabowashbasin, restroomnBol:Lugar sa kusina' nin kami'nan gripo tan pangnguyasan nin iti uyasan a isadya' iluto' tan sapaten a agamiren sa pangluluto', plato tan raruma et.Tag:Lababo.Ilo:Lababo.EngSink, the basin in which things are cleaned.
labahaslabahasSpnnavajaclasp knife, tusknBol:Matadem yaati nin usaren nin ipanglat barbas.Tag:Labaha; labasa; pang-ahit.Ilo:LabahasEngRazor; tool with a sharp blade to shave withCls. Synipamarbasipangahitipangahitipangiskis
labahitalabahi-taSpnlavahitanBol:Lansita a ginwa' sa Batangas. Lansita.Tag:Labahita.Ilo:LabahitaEngStraight razor. A knife that can be closed and its blade hidden.Rel. tolansita
labakarala-ba-ka-raSpnlavacarawashbasinnobsoIloBol:Kwadrado nin twalya nin labin rway purgada a kaanruwan tan kagabaan na para punas rupa no magra'mos.Tag:Labakara; bimpo.Ilo:LabakaraEngA wash cloth or face towel, usually small, about 12 inches square.Cls. SyntwalyasyndimpuwenDer.milabakara
labanl`a-bannBol:Piaaway nin tutawo udino say grupu-grupo; pigugulo.Tag:Paglalaban.Ilo:Laban.EngA fight, usually in a public setting and between groups.Antdunong2RelmanguntraspecawaypurpyagenguloDer.ilabankalabankilabanlaban-labanlabananlumabanmakalabanmilabanpilabanpilabanaen
laban-labanla-ban-la-banFromlabanvTag:Lumaban.EngFighter.
labananla-b`a-nanPerf.linabananFromlabanvlBol:Dipinsawan a lalaman nin say mangusar nin pwirsan, armas udino susarita'.Tag:Labanan.Ilo:Labanan.EngTo oppose or fight against someone or thing, physically or verbally.Cls. SynsurnangenupusisyunanDer.malabananpakailabanan
labanglabaŋnBol:Uayep a rwa udino tulo a kulor ran katat ra.Tag:Magkalahok.Ilo:Labang a kolorEngAnimals whose skin is of two or three or more colors.synbaklayDer.lalabangan1napalabang
labarla-barSpnlavarto wash nobsoIloBol:Pamumunas sa lalaman nin nalbet a lupot udino nalbet a twalya.Tag:Labar; maglabakara.Ilo:LabarEngSponge bath; rubbing the body with cloth or wet towel to clean it.Der.milabar
labas1la-b`asadvTag:Sumobra.EngTo over do something.Cls. Synnaluktawan
labas2l`a-basadv1Bol:Sa rubari' nan sitin lugar, mayadi' yayti.Tag:Lampas.Ilo:Labas.EngBeyond or past a place or time.Cls. SynluktawanRelsulputen2Bol:Usaren nin irgo nin no nayadi' ya anay udas nan sayay pangyayadi'.Tag:Pagkatapos; pagkaraan; kasunod.Ilo:Kalpasan; sumunoEngThe passing of an event.Antba'yo 2Der.ilalabaskalabaslabasanlabasenlumabasmakalabasmamalabasmapalabasmilabasnipanglabaspalabasen
labasanla-b`a-sanPerf.linabasanFromlabas2vlBol:Mangibwat sa sayay lugar dalanan nin kai tumgen a sayay bagay, lugar, tan raruma et no mamunta sa keen.Tag:Lumigoy; daanan.Ilo:Labasan.EngPass by somewhere without stopping.Der.mapalabasannalabas-labasanpamalabasan