Bolinao – English


l


lalanBol:Maika'nem a nuta a mangibwat sa sangkayupaan a do.Ilo:Maikanem nga nota ti musika nga irugi idyay ababa na doEngSixth note up from do in the major musical scale.
*la'bonla'-bonDer.ila'bon
la'gitla'-g`itadjBol:Klasi nin luta' a mabugay ket ambo' matalubo' a mula, magasal ket kasan pataba' na, tan kai gapo tumupa' mataman rumapeg yan maksaw.Ilo:LagitEngSoil that is sandy, rocky and infertile.
la'la'toyl`a'-la't`oyla'-la'-toyadjrareEngTo be drooping or sluggish and lacking energy. Cls. Synlakuy-lakoylampayotlupoymalupoy
la'pakla'-p`akDer.la'paken
la'pakenla'-pa-kɘnFromla'pakvoEngTo slaughter an animal.
la'posla'-p`os1ptcpBol:Anggawan ana; panganggawan nan sayay bagay; pangyadi' konan sayay bagay.EngThe completion of something, tied up the loose ends.Cls. Synsuyot2nIlo:IllipasEngOne complete line or row of weaving.Der.ila'posla'pusanmangla'pos
la'pusanla'-pu-sanPerf.lina'pusanFromla'posvlBol:Byan ana nin anggawan.EngPut an end or the finishing touches on something.synanggawan 1Der.kala'pusan
la'wanla'-w`anPerf.lina'wannBol:Pino nin rubir a piniberber a ipakat ra sa tatalon pigaw no main nin manok, manuk-manok tan badak a tumukdo' makalap saran tampor.Ilo:Aganop; agsloEngA snare, a thin cord with a slip knot for snaring birds and monitor lizards.RelkurbongsiklongDer.ila'wanla'wanenmangla'wanmila'wannala'wannapala'wanan
la'wanenla'-wa-n`ɘnFromla'wanvo1Bol:Dakpen yay sayay ayep usar a nipa'leg nin la'wan. Ilo:Lawanen.EngTo snare something.2figBol:Dakpen a pagkakasalanan ran tutawo sa gugawa' tan pag'iirgo ra nin duka'.Ilo:Lawanen.EngTo catch someone in their words or actions so as to be able to condemn them for it.
la'yal`a'-yanBol:Tanaman a say bulong namaanro tan say yamot na alalaki nin nagsikabarang a purma; si yamot usaren yan rikado a mamaagas tan mamabanglo nin linuto'.Ilo:Laya.EngThe ginger plant, its root is used as a hot, fragrant kitchen spice and in folk medicine.Zingiber officinale
labablababEngarroganceCls. Synmiampu-ampogDer.mampilabab-labab
lababola-b`a-boSpnlavabowashbasin, restroomnBol:Lugar sa bali nin itaw a gripo tan pangnguyasan nin gamet, say isadya' iluto', plato tan raruma et.Ilo:Lababo.EngThe sink or basin with a faucet in the house in which things are cleaned.Rel. tobanggira
labahaslabahasSpnnavajaclasp knife, tusknBol:Matadem yaati nin usaren nin ipanglat barbas.Ilo:LabahasEngRazor; tool with a sharp blade to shave withCls. Synipamarbasipangahitipangahitipangiskis
labahitalabahi-taSpnlavahitanBol:Lansita a ginwa' sa Batangas. Lansita.Ilo:LabahitaEngStraight razor. A knife that can be closed and its blade hidden.Rel. tolansita
labakarala-ba-ka-raSpnlavacarawashbasinnobsoIloBol:Kwadrado nin twalya nin labin rway purgada a kaanruwan tan kagabaan na para punas rupa no magra'mos.Ilo:LabakaraEngA wash cloth or face towel, usually small, about 12 inches square.Cls. SyntwalyasyndimpuwenDer.milabakara
labanl`a-bannBol:Piaaway nin tutawo udino say grupu-grupo; pigugulo.Ilo:Laban.EngA fight, usually in a public setting and between groups.Antdunong2RelmanguntraspecawaypurpyagenguloDer.ilabankalabankilabanlaban-labanlabananlumabanmakalabanmilabanpilabanpilabanaen
laban-labanla-ban-la-banFromlabanvEngFighter.
labananla-b`a-nanPerf.linabananFromlabanvlBol:Dipinsawan a lalaman nin say mangusar nin pwirsan, armas udino susarita'.Ilo:Labanan.EngTo oppose or fight against someone or thing, physically or verbally.Cls. SynsurnangenupusisyunanDer.malabananpakailabanan
labanglabaŋnBol:Uayep a rwa udino tulo a kulor ran katat ra.Ilo:Labang a kolorEngAnimals whose skin is of two or three or more colors.synbaklayDer.lalabangan1napalabang
labarla-b`arSpnlavarto wash nobsoIloBol:Pamumunas sa lalaman nin nalbet a lupot udino nalbet a twalya.Ilo:LabarEngA sponge or cloth for bathing.Cls. SynmitrapoDer.milabar
labasl`a-basadv1Bol:Sa rubari' nan sayay lugar o mayadi' yaynay udas nan sayay pangyayadi'.Ilo:Labas; kalpasan; sumunoEngBeyond or past a place, time or event.Antba'yo 22Ilo:Subra; surok.EngTo over do something.Der.ilalabaskalabaslabasanlabasenlumabasmakalabasmamalabasmapalabasmilabasnipanglabaspalabasen
labasanla-b`a-sanPerf.linabasanFromlabasvlBol:Mangibwat sa sayay lugar dalanan nin kai tumgen a sayay bagay, lugar, tan raruma et no mamunta sa keen.Ilo:Labasan.EngPass by somewhere without stopping.Der.mapalabasannalabas-labasanpamalabasan
labasenlaba-sɘnFromlabasvoEngover do
labatibal`abat`i-baSpnlavativa enema, nuisancenEngAn enema, a body flush.Der.labatibawen