Bolinao – English


k


kak`aprBol:Panawag konan sayay tawo a kai mo nin irgwen a ngaran na.Tag:Ikaw.Ilo:Sika.Eng:You singular. Absolutive form.Compnakahe you.sgDer.mikawe.ex yousi'kaTopicalized you singular.takaWe; first person dual; I ergative, you singular absolutive.; I-you; The combination of ta plus ka.
ka-ka1Eng:nominalizer2n > ptcpEng:Moves a noun to a noun of expression.3v > immEng:Action that takes place at the very time of another event.
ka--anka-'an1v > ptcpTag:Ka--in.Eng:sphere composed of the related stem2n > ptcpEng:Moves a noun to one of action on something.
ka'0Spch var. ofika'Der. ofmako
ka'bawka'-b`awSpch var.kaabawDer. ofabawptcpBol:Kasadek nin sayay bagay.Tag:Karami.Ilo:Kaadu.Eng:The quantity or largeness of extent. Der.ka'bawan2Do something en-mass.ka'bawan2Do something en-mass.ka'bawan1An abundance of something. Majority; the greater number.Commonness of something.ka'bawenTo do something in a large quantity or generously.mamaka'bawTo produce; to increase; to make more; to add more.pamaka'bawPagpaparami.pinaka'baw
ka'bawan1ka'-ba-w`anPerf. iskina'bawanSpch var.ka'bwankaabawanDer. ofka'bawDer. ofabawptcp1Bol:Malaem a bilang o kantidad nin bagay o tawo. Tag:Dami; karamihan; halos lahat.Ilo:Kaadu.Eng:An abundance of something. 2Bol:Si mas abaw nin bilang sa dupong o grupo, o mas abaw sa kantidad.Tag:Karamihan.Ilo:Kaaduan.Eng:Majority; the greater number.3Bol:Kai yan tuloy nin naiduma a sayay bagay bilang wadi' say gana-gana, kawanagan sa byay, kautekan tan raruma et sa byay.Tag:Pangkaraniwan.Ilo:Kadaywan.Eng:Commonness of something.
ka'bawan2ka'-b`a-wanDer. ofka'bawDer. ofabawptcpBol:Gawa' ti nin bilang wadi' no manaliw o mangalap nin bagay ket mapipi'san abaw a saliwen o kalapen. Tag:Maramihan; bultuhan.Ilo:Bultwan; binultwan.Eng:Do something en-mass.
ka'bawenka'-ba-wënDer. ofka'bawDer. ofabawvoBol:Abaw kumon kalapen nan sayay tawo; mangawit kan abaw.Tag:Kumuha ng marami; maraming kunin; paramihin; damihan.Ilo:Adwen ti alaen; mangala iti ado unay; Kaadwen; paadwenEng:To do something in a large quantity or generously.
ka'benganka'-bëŋanDer. ofebengBol:Maimpis a lalaman tan ambo' nin mataba'.Tag:Pinakapayat.Ilo:KakutunganEng:To be thinner than something else.
ka'bwan0Spch var. ofka'bawan1Der. ofka'baw
ka'dangka'-d`aŋnBol:Kalalako nin sa'sa-sa'say kinu'dang a anunro; kumu'dang sinusa'sa bale' anunro tan alalawang.Tag:Lakad.Eng:The manner in which one walks, one foot at a time. The way a woman who doesn't know how to walk in high heels walks, or a duck walks.
ka'dengka'-dëŋSpch var.kaedengDer. ofedengBol:Kayadi' tamo' nin inumdeng.Tag:Katitindig ko lang; tindig.Ilo:Katak'der ko laengEng:To have just stood up especially of babies or a person sitting for a long time.
ka'dwanka'-d-w`anPerf. iskina'dwanAtc. is mangka'dwanDer. ofkado'vlBol:Kidawat inganga'do.; Kidawat udino mami nin inganga'do.Tag:Maawa'; kaawaan.Ilo:Kaasian.Eng:To have pity on someone.Der.kudwa'dwanDeserving pity; to be pitied; moving the heart.; To be undergoing a pitiful situation; suffering difficulties.maka'dwanpity someone
ka'ga'watka'-ga'-w`atDer. ofga'watadjBol:Adani yay sayay bagay konan sayay tawo a magwa' naya tana nin gawangen.Tag:Abot-kamay.Eng:Something above is within easy reach of someone.
ka'ka'ka'-ka'Spch var.kakka'Der. ofmakoBol:Primiro paka'kit sa sayay lugar.Tag:Ngayon lang nakita; kararssting.Ilo:Itata laeng ti iyaay; barbaro nga panagkita ti lugarEng:Had just come; first time to see the place.Der.nika'ka'To go with an intention, take something someplace.pika'kaanThat which follows as a consequence or outcome.; upshot; final result.Value; usefulness; importance; worth of something.
ka'ki-ka'kitka'-kika'-kitDer. ofka'kitDer. ofkikitimmTag:Ngayon lang nakita; kakikita.Eng:see each
ka'kitk`a'-kitAtc. is angka'kitmangka'kitDer. ofkikitptcpBol:Primiro ya tamo' ma'kit a sayay tawo udino animan a bagay. Tag:Kakikita; ngayon lang nakita.Ilo:Kakitkita; itatta laeng nga makita.Eng:To have just seen something.Der.ka'ki-ka'kitsee eachka'kitanInsight; what a person sees beyond external appearances.maka'kitTo be able to see or perceive.nika'kitshown somethingpaka'kitGreetings.
ka'kitanka'-ki-tanDer. ofka'kitDer. ofkikitptcpBol:Say ararem a pamamastang nan tawo sa kalibed-libed na.Tag:Tingin; paningin.Ilo:Panagkita; panakabalin nga kumitaEng:Insight; what a person sees beyond external appearances.Der.pa'kitanshow something to someonepaka'kitanThat which is shown to verify something. Evidence; proof.
ka'lek0Spch var. ofkaelekDer. ofelek
ka'liska'-l`isDer. ofilisptcpTag:Tawa.Ilo:Katawa.Eng:To be laughing.Der.kaka'listo break out in laughter because of something.makaka'lisTo laugh.makapaka'lisFunny; that which is able to make someone laugh.; humurous; causing laughter.mamaka'lismake fun ofpakaka'lisenTo make someone laugh.
ka'nakanka'-na-k`anDer. ofanakptcpBol:Saray ua'nak ran busat tan raruman kanayon bilang sa kapi'sa.Tag:Pamangkin.Ilo:Ka'nakanEng:The children of one's sibling (nephew or niece) and children of cousins both close and distant.
ka'napka'-napEngcat nap???vrareTag:Mababaw na tulog.Eng:cat nap
ka'nok`a'-noDer. ofnointrg pron1Bol:Si sarita' nin usaren no tepeten no anin awro, udas, pitsa a bana' sa sayay bagay.Tag:Kailan.Ilo:Ka'no.Eng:At what time; when?1.1advThe time of something happening.Sawanin, man'aduen kon bubsat, no ka'no mangyadi' ti nin bubagay, kai koyna angangko matkap nin isurat komoyo, Now, my dear siblings, as to when these things will happen, I assume I no longer need to write to you.Compka'numanWhenever, at any time.Der.ika'noAt what position in a sequence. What number in an order.maka'noInterrogative as to time; when.
ka'numanka'-n`u-manComp. ofka'noDer. ofnomanphrBol:Sa ani man nin udas, tyimpo o panaon.Tag:Kailanman.Ilo:Uray ka'no.Eng:Whenever, at any time.Der.maka'numanThe state of being any time, forever or whenever.
ka'ngapk`a'-ŋapadjBol:Kaingaran nin sabtay nikabigra' sa na'kit o narnge'. Tag:Gulat; labis na pagtakataka; pagkamangha; gilalas.Ilo:Siddaaw.Eng:To be astonished at something. Der.maka'ngapTo be surprised by something that is not understandable.