Bolinao - English


k


kak`aprBol:Panawag konan sayay tawo a kai mo nin irgwen a ngaran na.Tag:Ikaw.Ilo:Sika.EngYou singular. Absolutive form.CompnakaDer.mikasi'kataka
ka-ka1Engnominalizer2n > ptcpEngMoves a noun to a noun of expression.3v > immEngAction that takes place at the very time of another event.unspec. comp. formmangka-
ka--anka-'an1v > ptcpTag:Ka--in.Engsphere composed of the related stem2n > ptcpEngMoves a noun to one of action on something.
ka'ka'Spch var. ofika'Frommako
ka'bawka'-b`awSpch var.kaabawFromabawptcpBol:Kasadek nin sayay bagay.Tag:Karami.Ilo:Kaadu.EngThe quantity or largeness of extent. Antkadaiklengkadaite'Cls. SynkagulpikalaemkasadekDer.ka'bawan2ka'bawan2ka'bawan1ka'bawenmamaka'bawpamaka'bawpinaka'baw
ka'bawan1ka'-ba-w`anPerf.kina'bawanSpch var.ka'bwankaabawanFromka'bawptcp1Bol:Malaem a bilang o kantidad nin bagay o tawo. Tag:Dami; karamihan; halos lahat.Ilo:Kaadu.EngAn abundance of something. Cls. SynmatawoRelnangeder2Bol:Si mas abaw nin bilang sa dupong o grupo, o mas abaw sa kantidad.Tag:Karamihan.Ilo:Kaaduan.EngMajority; the greater number.Cls. Synkasabyan3Bol:Kai yan tuloy nin naiduma a sayay bagay bilang wadi' say gana-gana, kawanagan sa byay, kautekan tan raruma et sa byay.Tag:Pangkaraniwan.Ilo:Kadaywan.EngCommonness of something.
ka'bawan2ka'-b`a-wanFromka'bawptcpBol:Gawa' ti nin bilang wadi' no manaliw o mangalap nin bagay ket mapipi'san abaw a saliwen o kalapen. Tag:Maramihan; bultuhan.Ilo:Bultwan; binultwan.EngDo something en-mass.Anttiningi'Cls. Synbultuwan
ka'bawenka'-ba-wɘnFromka'bawvoBol:Abaw kumon kalapen nan sayay tawo; mangawit kan abaw.Tag:Kumuha ng marami; maraming kunin; paramihin; damihan.Ilo:Adwen ti alaen; mangala iti ado unay; Kaadwen; paadwenEngTo do something in a large quantity or generously.
ka'benganka'-bɘŋanFromebengBol:Maimpis a lalaman tan ambo' nin mataba'.Tag:Pinakapayat.Ilo:KakutunganEngTo be thinner than something else.
ka'bwanka'-bwanSpch var. ofka'bawan1Fromka'baw
ka'dangka'-d`aŋnBol:Kalalako nin sa'sa-sa'say kinu'dang a anunro; kumu'dang sinusa'sa bale' anunro tan alalawang.Tag:Lakad.EngThe manner in which one walks, one foot at a time. The way a woman who doesn't know how to walk in high heels walks, or a duck walks.
ka'dengka'-dɘŋSpch var.kaedengFromedengBol:Kayadi' tamo' nin inumdeng.Tag:Katitindig ko lang; tindig.Ilo:Katak'der ko laengEngTo have just stood up especially of babies or a person sitting for a long time.Antkatekre'
ka'dwanka'-dw`anPerf.kina'dwanAtc. is mangka'dwanFromkado'vlBol:Kidawat inganga'do.; Kidawat udino mami nin inganga'do.Tag:Maawa'; kaawaan.Ilo:Kaasian.EngTo have pity on someone.Cls. Syninganga'dwenDer.kudwa'dwanmaka'dwan
ka'ga'watka'-ga'-w`atFromga'watadjBol:Adani yay sayay bagay konan sayay tawo a magwa' naya tana nin gawangen.Tag:Abot-kamay.EngSomething above is within easy reach of someone.synkaggawang
ka'ka'ka'-ka'Spch var.kakka'FrommakoBol:Primiro paka'kit sa sayay lugar.Tag:Ngayon lang nakita; kararssting.Ilo:Itata laeng ti iyaay; barbaro nga panagkita ti lugarEngHad just come; first time to see the place.Cls. Synkappika'Der.nika'ka'pika'kaan
ka'ki-ka'kitka'-kika'-kitFromka'kitimmTag:Ngayon lang nakita; kakikita.Engsee each
ka'kitk`a'-kitAtc. is angka'kitmangka'kitFromkikitptcpBol:Primiro ya tamo' ma'kit a sayay tawo udino animan a bagay. Tag:Kakikita; ngayon lang nakita.Ilo:Kakitkita; itatta laeng nga makita.EngTo have just seen something.Der.ka'ki-ka'kitka'kitanmaka'kitnika'kitpaka'kit
ka'kitanka'-ki-tanFromka'kitptcpBol:Say ararem a pamamastang nan tawo sa kalibed-libed na.Tag:Tingin; paningin.Ilo:Panagkita; panakabalin nga kumitaEngInsight; what a person sees beyond external appearances.Der.pa'kitanpaka'kitan
ka'lekka'-lɘkSpch var. ofkaelekFromelek
ka'liska'-l`isFromilisptcpBol:Say no maririket yay sayay tawo ket umimis ya tan main nin lumwa' tunoy mangibwat sa bukraw.Tag:Tawa.Ilo:Katawa.EngThe act of laughing.Der.kaka'lismakaka'lismakapaka'lismamaka'lispakaka'lisen
ka'nakanka'-na-k`anFromanakptcpBol:Saray ua'nak ran busat tan raruman kanayon bilang sa kapi'sa.Tag:Pamangkin.Ilo:Ka'nakanEngThe children of one's sibling (nephew or niece) and children of cousins both close and distant.genkanayon
ka'napka'-napEngcat nap???vrareTag:Mababaw na tulog.Engcat nap
ka'nok`a'-noFromnointrg pron1Bol:Si sarita' nin usaren no tepeten no anin awro, udas, pitsa a bana' sa sayay bagay.Tag:Kailan.Ilo:Ka'no.EngAt what time; when?1.1prMarks a relative clause that identifies the specific time referred to.Compka'numanDer.ika'nomaka'no
ka'numanka'-n`u-manComp. ofka'nomanindfproBol:Sa ani man nin udas, tyimpo o panaon.Tag:Kailanman.Ilo:Uray ka'no.EngWhenever, at any time.Der.maka'numan
ka'ngapk`a'-ŋapadjBol:Kaingaran nin sabtay nikabigra' sa na'kit o narnge'. Tag:Gulat; labis na pagtakataka; pagkamangha; gilalas.Ilo:Siddaaw.EngTo be astonished at something. Der.maka'ngap