Bolinao - English


i


i-'iPerf.ni-??? > vtEngIntentional transferal or use of an item.
i'ban'i'-bannBol:Bigra' a minganga nin mananglap siri ba'yo anaet iliwa' a siri sa a'rong tan bebey.Tag:Bumahin; bahinIlo:Ba'en; agbaenEngSneeze; to expel air suddenly and violently through the nose and mouthDer.mi'ban
i'bat'`i'-batPerf.ni'batSpch var.iyubatFromubatvinBol:Si ibi nin ubat sa tepet.Tag:Sagot.; IsinagotIlo:Sungbat; isungbat.EngTo give a response to something.AntitepetDer.mai'bat
i'beng'i'-bɘŋFromebengEngthin outAntpipataba'
i'bot'i'-botPerf.ni'botFromubotvinBol:Animan a bagay a naisukat ya nin ihusto sa ubot a gindat.Tag:Ibutas; ihoyo; maihoyoIlo:Iyabot; mangiyabot; naisigud nga naiyubotEngTo have fitted or adjusted something to a hole to make it fit tightly.; To put something exactly into a hole.Cls. Synipapa'sekan
i'deng'`i'-dɘŋPerf.ni'dengAtc. is man'i'dengFromedengvin1Bol:Awiten yay sayay bagay ba'yo umdeng.Tag:Itayo; itindig.Ilo:Itakder.EngTo take something or someone into a standing position.2Bol:Ilalaman o iriprisinta yay sayay tawo.Tag:Kumatawan; katawanin.Ilo:Itakder.EngTo represent or take the place of someone.Cls. Synsandi3Bol:Tarig'enan a sayay mantepren; gaw'en yay sayay matkap nin ubatan o rispunsibilidad. Tag:Itayo; panindigan; pangatawanan.Ilo:Itakder.EngTo take a stand defending someone or something.Anttarig'enanDer.mai'dengmangi'deng
i'kneb'i'k-nɘbDer.mai'kneb
i'lab'i'-labv1Bol:Pangirang'rang nin bulong sa apoy ket makulaney ambo' masarangsang ket kai nin mainum'ay mabisang tan ma'get; pangirang'rang nin animan a bulong a itambar pigaw ma'mot yan dumpa' sa lalaman.EngPass something though fire to prepare it for use.2Bol:Mangirang-rang sa apoy bilang sa bulong batag a para pamunggusan pigaw madali' mapiklu-piklo'.Tag:Itabi ang dahon sa apoy para lumambotIlo:IdadangEngTo put leaves on the fire to make them flexible.Cls. Synirangrang
i'met'i'-mɘtPerf.ni'metFromemetvinBol:Gagarawnen nin si sayay bagay ket makasa ya. Pangibu'bo' nin ranom ta kai na matkap; Pangibantak nin animan a kai na matkap; Pangibarang nin animan a bagay a matkap.Tag:Iwala'; Magbubo'; itaponIlo:Mangpukaw; IbellengEngTo lose or spill something needed or of value by a direct act and with awareness.Cls. Synisiboymampibusbos
i'nepeg'i'-nɘpɘgFromnepegvinEngought to do somethingDer.i'nepegnan
i'nepegnan'i'-nɘpɘg-nanFromi'nepegvinTag:KailanganEngOught.
i'pos'i'-posPerf.ni'posAtc. is man'i'posFromuposvin1Engconsuming something2Bol:Ikway anggawan mababa'; usaren a animan a bagay tan mababaan anggan ma'pos;Usaren nga'min a kasan matra. Ikwa a sarban mababaan. usaren nga'min; ika' nga'minTag:Ibigay ang lahat; gamitin ang lahat; walang itiraIlo:Iyibus; usaren amin; awan itiddaEngTo put ones full effort; to put all; to exert. To give, or use everything; to do the best.; To exhaust/consume all.Der.mai'posmangi'pos
i'ras'`i'-rasPerf.ni'rasvBol:Awiten o ika' ya sa sayay lugar a sayay bagay o tawo.Tag:Dalhin; isama.Ilo:Itugot; awiten.EngTo take or convey something or someone someplace.Antibati'Cls. Synawitenika'iyaterDer.mai'rasmangi'rasmi'rasnipai'raspakai'ras
i'roy'`i'-royEngTo take up the bamboo or wood entry ladderDer.mi'roy
i'sad'i'-sadPerf.ni'sadFromesad1vinBol:Usaren a maserey nin kayo a ipangali nin ubot sa luta'.Tag:Gamitin ang matulis na kahoy sa pagtanim ng palayIlo:Iyabot nga imula nga usaren ti natirad nga kayoEngTo plant by using a pointed stick to dig a hole.Cls. Synisadsad 2misyad2vEngTo pound down a sack to make sure that it is full;
i'sar'i'-s`arvBol:Ipababnak yan maksaw a man'awiten o man-ga'getan. Tag:Ibagsak.EngTo drop a load with great force e.g. a sack so as to settle its contents.Cls. Synda'salipababnak
i'sed'i'-sɘdFromsedsedvinBol:No mama'sek usaren a maserey a kayo nin mangibot nin maong sa irik. usaren a maserey a kayo nin ihustu-husto nin maong sa ubot no imula pigaw kai ma'kan ayepTag:Ihoyo; maghoyo; maihoyo; ibukay na mabutiIlo:Iyabot; iakbel iti abot nga usaren ti natirad a kayoEngTo put into a hole with the aid of sharp pointed wood; to put exactly into a hole with pointed wood.
i'sok'i'-sokvBol:Iyu'na yay ulo nin dumket sa luta'.Tag:Isalpok ang ulo a lupa'Ilo:Itiro ti ulo iti dagaEngTo hit ones head on the ground.Der.mangi'sokmi'sokpai'sok
i'teng'i'tɘŋFrometengvinEngthe instantDer.nangi'teng
i'wab'i'-wabFromuwabnTag:Hikab; ikabIlo:SuyaabEngAn act to open ones mouth wide because one is sleepy tired or bored.Cls. Synmi'wab
i'yag'i'-yagPerf.ni'yagFromiyagvEngTo call loudly for aid; help.Der.i'yagan
i'yagan'i'-ya-ganFromi'yagvinBol:Mibatan a abaw a busis a maksaw no si'no a maong konra.Tag:Sigawan; nagsisigawan; hiyawanIlo:PanagriryawEngA topmost shout of competition of several groups.Cls. Synburyawan
i'yan'i'-yanAtc. is man'i'yaninfTag:Ibahay.Ilo:Ibalay.EngTo live together without being married.Der.ka'yanki'yanmampi'yanmi'yanmi'yan
iasa''i-'a-sa'Perf.niasa'niyasa'Spch var.iyasa'niyasa'Fromasa'vBol:Patademen a animan nin ipamutol.Tag:Maghasa; magpatalim; patlasin; ihasaIlo:AgasaEngTo sharpen an object.Der.mampangyasa'
ibaba'i-ba-baPerf.nibabaAtc. is man'ibabaFrombabavinEngrock somethingCls. Syniyundayonundayonsynita'yon 2iyundayon