Bolinao – English


h


hahaintrjBol:Rabay nan ibarita' a ipaksaw nay ibarita' nan sayay tawo ta kai na narnge'; bibilinen nayan maong a sayay tawo.Tag:Ano; ha?.Ilo:Ah.EngOh.
halihal`iSpch var.Ali!intrj1Bol:Pammaksaw nin nakem o pannagdag sa sayay tawo ta pigaw nin mag'irgo ya o mangimey ya o gaw'en nayna a gaw'en na.Tag:Hala!; hali!.Ilo:Ala!; Ali!; Halla!Eng Word of urging on to do something.Ov. Synsigi 12Bol:Ibarita' nin pammatalad o panglili'mo.Tag:Ingat! Humanda ka! Makikita mo!Ilo:Agguray ka man a!EngTerm used to incite or threaten.Ov. SynHalla!Maya' pa!
halublakhalublakEnghollow blockformed cement blocksnTag:Bloke ng semento.Enghollow block
hambaham-badial. var.ambaSpnjamba side post of doornTag:Hamba.Engdoor jamb
hambagham-bagEnghandbagnTag:Bag na isinasabit sa braso.Enghandbag
hamonhamonSpnjamón hamnBol:Karni a niprisirba a ibat sa kupey nin baboy.Tag:Hamon; hita ng baboy na napreserba.Ilo:hamon; lup'po ti baboy a naipreserbaEngHam.
handbaghand-bagEnghandbagnEnghandbag
hangerh`a-ŋrEnghangervBol:Pangikatinan nin seket pigaw kai makenes tan mageren.Tag:Sabitan.Ilo:Hanger.EngA hanger for clothing.Der.iyangernaiyanger
hapsliphap-sl`ipTag inflhapislipEnghalf slipnBol:Idubli konan yupa' nan aysing pigaw kai maninag; idubli sa palda lalo no maimpis ya.Tag:Hap islip.EngHalf slip.
hasintohasin-toSpnjacinto hyacinth nTag:Hayasint.EngA red transparent variety of zircon used as a gemstone.
haspehas-piSpnjaspe jaspernTag:Haspe.Engjasper
hehhëhintrjTag:Heh.Enghuh
hephëpnBol:Tunoy a sinyal main tawo; sinyal a pananadya' ta main lumiwa'.Tag:Ups!.EngAn expression of agony.Ov. Synannay
higantihigan-tiSpch var.sigantiSpngigantegigantic, giantnTag:Higante.EngGiant; a large person or spirit.Ov. Synalan
hilighiligTaghiligHobby, pass timenTagTag:Hilig; nakagawiang gawin.EngA hobby or an interest as a pass time.
hilmithil-m`itEnghelmetnBol:Isulot yayti sa ulo nin gawa' sa ma'get nin matiryalis nin prutiksyon na kuntra sa maksaw nin pakaibabnak o pakaipekpek. Tag:Helmet.Ilo:Hilmit.Enghelmet
hohoEngWoooh; a tern used to stop a carabao.Rel. tolwawen
hoyhoyintrjBol:1. Tawag nan sayay tawo konan sayay tawo pigaw reng'en naya; pananawag a kasa gapon galang. 2. Panagdag nan tawo konran ayep.Tag:Hoy.EngHey. A call used to get someones attention.
huntahun-taSpnjuntaAssembly.nBol:Saray ata'gay a pangulo sa sayay organinsasyon udino lugar.Tag:Hunta; kapulungan; kalipunan.Ilo:huntaEngBoard; council.
husgadohus-ga-doSpnjuzgadocourtnBol:Si grupo nin umno nin Hwisis a mamin sintinsya ra nin nagkasalanan.Tag:Katarungan; hukuman.Ilo:Husgado; kalintegan; pangukumanEngThe process of the law; justice of the court; court of law; courtroom.; JusticeRel. tosintinsyaukom
hustishus-tisdial. var.ustisEngTaghostes hostesses of places of ill reputenBol:Saray bubayi nin usaren ray lalaman ran maningkap kwarta.Tag:Hostes; mga babaeng nagbebenta ng kanilang mga laman.Ilo:HostisEngProstitute.Ov. Synbalangkantisbalangkantispyangaustisustissynbabayin babayadanbabayin uupaanpampam
hustisyahus-t`i-syaSpnjusticiajusticenBol:Say katutu'wan tan kinahusto nin sayay disisyon.Tag:Katarungan; katumpakan; paglilitis.Ilo:Justisya; kinapudono; pangpadpadaEngJustice, the fair and equitable administration of a decision.Ov. SynhusgakatununganDer.kinahustisya
huston pakataroshus-ton pakatarosid. ofkustophrTag:Tamang pagkaintindi.EngCorrect understanding of things.Ov. Synsintido kumon
hustwenhus-t-wënFromkustovoBol:Magkamain nga'min a saraban matkap.Tag:Buuin; maghusto.Ilo:Hustwen; paadaen amin; ilip'pas; makompletoEngCompose; make-up; To complete; to make something exact.
hwigohwi-goSpnjuegogame, gamblingn1Bol:Kiikap nin mangusar nipis a bilang sa tung'its, purtiwn, bingo, tan raruma et nin mangiparada o mamusta nin kwarta sa ilalo nin umabaw no manalo.Tag:Huego; sugal.Ilo:huego; sugalEngGame of chance.Rel. tosugal 12Tag:Terno; huego.Ilo:Huego; ternoEngAn outfit; a set of accessories or parts of a mechanical unit.

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >