Bolinao – English


h


hahaintrjBol:Rabay nan ibarita' a ipaksaw nay ibarita' nan sayay tawo ta kai na narnge'; bibilinen nayan maong a sayay tawo.Tag:Ano; ha?.Ilo:Ah.Eng:Oh.
halihal`iSpch var.Ali!intrj1Bol:Pammaksaw nin nakem o pannagdag sa sayay tawo ta pigaw nin mag'irgo ya o mangimey ya o gaw'en nayna a gaw'en na.Tag:Hala!; hali!.Ilo:Ala!; Ali!; Halla!Eng: Word of urging on to do something.2Bol:Ibarita' nin pammatalad o panglili'mo.Tag:Ingat! Humanda ka! Makikita mo!Ilo:Agguray ka man a!Eng:Term used to incite or threaten.
halublakhalublakEnghollow blockformed cement blocksnTag:Bloke ng semento.Eng:hollow block
hambaham-badial. var.ambaSpnjamba side post of doornTag:Hamba.Eng:door jamb
hambagham-bagEnghandbagnTag:Bag na isinasabit sa braso.Eng:handbag
hamonhamonSpnjamón hamnBol:Masibulot a paa nin baboy a naiprisirba. karnin paan baboyTag:Hamon; hita ng baboy na napreserba.Ilo:hamon; lup'po ti baboy a naipreserbaEng:Ham.
handbaghand-bagEnghandbagnEng:handbag
hangerh`aŋërEnghangervBol:Pangikatinan nin seket pigaw kai makenes; pangibitinan ani man a bagay.Tag:Sabitan.Eng:Hanger.Der.iyangerPut on hangers.naiyangerbe hanging
hapsliphap-sl`ipTag inflhapislipEnghalf slipnBol:Idubli konan yupa' nan aysing pigaw kai maninag; idubli sa palda lalo no maimpis ya.Tag:Hap islip.Eng:Half slip.
hardin0Spnjardinyard, gardenTag ofgardin
harpa0Spch var. ofarpa
hasag0Spch var. ofasag
hasintohasin-toSpnjacinto hyacinth nTag:Hayasint.Eng:A red transparent variety of zircon used as a gemstone.
haspehas-pëSpnjaspe jaspernTag:Haspe.Eng:jasper
hehhëhintrjTag:Heh.Eng:huh
hephëpnBol:Tunoy a sinyal main tawo; sinyal a pananadya' ta main lumiwa'.Tag:Ups!.Eng:An expression of agony.
higantihigan-tiSpch var.sigantiSpngigantegigantic, giantnTag:Higante.Eng:Giant; a large person or spirit.
hilighiligTaghiligHobby, pass timeTagTag:Hilig; nakagawiang gawin.Eng:hobby; an interest in a pass time
hilmithil-mitEnghelmetnEngTag:Helmet.Ilo:Hilmit.Eng:helmet
hirbulariohir-bu-lar-yoSpnherbolarioherbalist nBol:Mananambar a usaren nan ipanambar a dudikot; mananambar a kai na inadal sa kulihyo no kai yupa' sa pangisari'-sari' konan itambar.Tag:Albularyo.Eng:Doctors who use herbal remedies; quack doctor.
hohoEng:Woooh; a tern used to stop a carabao.
hoyhoyintrjBol:1. Tawag nan sayay tawo konan sayay tawo pigaw reng'en naya; pananawag a kasa gapon galang. 2. Panagdag nan tawo konran ayep.Tag:Hoy.Eng:Hey. A call used to get someones attention.
huntahun-taSpnjuntaAssembly.nBol:Saray ata'gay a pangulo sa sayay organinsasyon udino lugar.Tag:Hunta; kapulungan; kalipunan.Ilo:huntaEng:Board; council.
husga0SpnhuzgaCriticize; judge.Spch var. of*usgavHusga; hatol.To give a judgment.

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >