Bolinao - English


h


HadesHadɘsnTag:Pansamantalang lugar ng mga patay.Eng:place of the dead
halihal`iSpch var.Ali!intrj1Bol:Pammaksaw nin nakem o pannagdag sa sayay tawo ta pigaw nin mag'irgo ya o mangimey ya o gaw'en nayna a gaw'en na.Tag:Hala!; hali!.Ilo:Ala!; Ali!; Halla!Eng: Word of urging on to do something.Cls. Synsigi 12Bol:Ibarita' nin pammatalad o panglili'mo.Tag:Ingat! Humanda ka! Makikita mo!Ilo:Agguray ka man a!Eng:Term used to incite or threaten.Cls. SynHalla!Maya' pa!
Halla!h`al-la!Spch var.Alla!intrjBol:Sarita' a irgwen nin pammatalad o panglili'mo.Tag:Sige ka!; hala!Ilo:Ala!Eng:An exclamation used to warn or threaten.Cls. Synhali 2Maya' pa!
halublakhalublakEnghollow blockformed cement blocksnTag:Bloke ng semento.Eng:hollow block
hambaham-badial. var.ambaSpnjamba side post of doornTag:Hamba.Eng:door jamb
hambagham-bagEnghandbagnTag:Bag na isinasabit sa braso.Eng:handbag
hamonhamonSpnjamón hamnBol:Karni a niprisirba a ibat sa kupey nin baboy.Tag:Hamon; hita ng baboy na napreserba.Ilo:hamon; lup'po ti baboy a naipreserbaEng:Ham from the buttocks of a pig.
hanbaghan-bagEnghandbagnEng:handbag
hangerh`a-ŋɘrEnghangervBol:Pangikatinan nin seket ta pigaw kai nin makenes tan magren.Tag:Sabitan; hanger.Ilo:Hanger.Eng:A hanger for clothing.Der.iyangernaiyanger
hapisliphapis-lipTag ofhapslip
Haponha-ponSpnJapón JapannBol:Si nasyon nin Hapon sa Asia a kamainan ran Hapones.Tag:Hapon.Ilo:HaponEng:The country of Japan.Cls. Syn*NipponDer.HaponesHaponesa
HaponesHaponɘsFromHaponnTag:Hapones.Eng:Japanese
HaponesaHaponɘ-saFromHaponnBol:Saray lulaki nin Hapones a taga Japon.Tag:Haponesa.Ilo:HaponesEng:Japanese men.
hapsliphap-sl`ipTag inflhapislipEnghalf slipnBol:Idubli konan yupa' nan aysing pigaw kai maninag; idubli sa palda lalo no maimpis ya.Tag:Hap islip.Eng:Half slip.
hardinhar-dinTag ofgardin
harpahar-paSpch var. ofarpa
hasintoha-sin-toSpnjacinto hyacinth nTag:Hayasint.Eng:A red transparent variety of zircon used as a gemstone.
haspehas-piSpnjaspe jaspernTag:Haspe.Eng:jasper
Hebreohɛ-br`i-yoSpnHebreoHebrewnBol:Si upisyal nin sarita' ran Israelitas; say tawag konran tutawo a nangibwat sa puri ra ni Abraham, Isaac tan Jacob.Tag:Hebreo.Ilo:HebreoEng:Hebrew; any member of a group of Semitic people tracing descent from Abraham, Isaac, Jacob.Der.nikaHebreo
hehhɘhintrjTag:Heh.Eng:huh
hephɘpnBol:Tunoy a sinyal main tawo; sinyal a pananadya' ta main lumiwa'.Tag:Ups!.Eng:An expression of agony.Cls. Synannay
higantihigan-tiSpch var.sigantiSpngigantegigantic, giantnTag:Higante.Eng:Giant; a large person or spirit.Cls. Synalan
hiligh`i-ligTaghiligHobby, pass timenTagBol:Say rabay-rabay gaw'en, kanen, isulot tan raruma et nin sayay tawo.Tag:Hilig; nakagawiang gawin.Ilo:Hilig.Eng:A hobby or an interest, such as food or clothing, as a pass time.
hilmithil-m`itEnghelmetnBol:Isulot yayti sa ulo nin gawa' sa ma'get nin matiryalis nin prutiksyon na kuntra sa maksaw nin pakaibabnak o pakaipekpek. Tag:Helmet.Ilo:Hilmit.Eng:helmet
hohoEng:Woooh; a tern used to stop a carabao.Rel. tolwawen

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >