Bolinao - English


g


ga'getga'-g`ɘtinfBol:Iti ya sa gamet a sayay bagay, nin ilagen yan manabo', makabulos tan raruma et, o man'itawir ya.Tag:Hawak.Ilo:Iggem.Eng:To grasp and so to hold in the hand in a firm manner. Antibul'isCls. Syngalet 1ipukpoktawiranDer.ga'getanguma'getiga'getiga'getikiga'getipaga'getmakaga'getmampiga'getmanga'getmiga'getpa'get
ga'getanga'-gɘ-t`anPerf.gina'getanAtc. is man-ga'getanFromga'getvl1Bol:Tawiran, ipukpok, kuditen, o gemgeman yay sayay bagay. Tag:Hawakan.Ilo:Ig'gaman.Eng:To take hold of something.Antbul'isanCls. Synitawirkuditenpukpukantarigmesan2figBol:Kalapen o akuen a pakayadi' nin mangipalalako, mangimaniho o mangasikaso sa sayay bagay.Tag:Hawakan; pamunuan; pangasiwaan.Ilo:Iggaman.Eng:To take charge of something; assume control, responsibility or custody. Der.gaga'getanmaga'getanpiga'getan
*ga'modga'-m`odadjBol:1. Sukat a naihustu-husto ya tamo' kasan subra; 2. Kag'ga'mod yay bagay ket hustu-husto tamo' a nakaiyabutan na; no ikabyay dandani magkurang ta kasan subra, husto tamo'.Tag:Kaunti; sapat.Eng:Subsistence. Barely enough.Der.kaga'mod
ga'morga'-m`orTag:Napala.Der.ga'muranipaga'mormakaga'mormanga'mor
ga'muranga'-mu-ranPerf.gina'muranAtc. is man-ga'muranFromga'morvlBol:Pangririsibi udino kararate' sa panggep nan sayay tawo; Animan a bagay a na'teng anan panggepen tan rabay nin maagwang ket maparate' ana.Tag:Makagawa; makatapos; kamtam; makamtan.Ilo:Magun'od; gun'uden; panakagten; panalagun'odEng:To achieve; to realize; to reach what is aimed for; to finish.Der.maga'muran1manga'muranmangkaga'muran
ga'watg`a'-watnBol:Say marate', kata'gayan nin maabot.Tag:Abutin.Eng:The extent or distance of reaching with one's arms extended.Der.ga'wateniga'watka'ga'watmaga'watmanga'wat
ga'watenga'-wa-t`ɘnPerf.gina'watFromga'watvoBol:Gaw'en nin maabot o maagwang yay sayay bagay yupa' sa pangipa'nat nin takyay o angga et sa itikda' a ayi no matkap.Tag:Inabot.; Abutin; inabot.Ilo:Gaw'atenEng:For someone to exert an effort like stretching the arm or to go up on tip toe to be able to reach for something. Antgawangen
gabardingabar-dinEnggabardinecassock with close-buttoned sleeves nBol:Sayay klasi nin abel a makobpal a para gaw'en pantalon.Tag:Gabardin.Ilo:GabardinEng:Gabardine; a kind of cloth.
gabig`a-biTagalogtaronBol:Tanaman a alalaki tan agaba' a bulong na tan anunro a pala'pa' na ket say yamot na sain anamaet anay laman na, mataway nin ikabyay tutawo.Tag:GabiEng:Taro plant with tuberous root stock that has a high starch content. The flesh is white, the skin is brown with small hairs.Colocasia esculenta
gabongab`onnBol:Luta' a nabunton sa sayay lugar a anggawan agusan nan ranom ket nadinep ti sa ka'tengan nan panaon. Ket no duma'da' ka sa babo nan sitin lugar mataligabon ka.Tag:Hukay na gawa ng baha.Eng:Soil which has been eroded and carried by water and settles in low areas, very fine in texture; brown sediment.
gadinggadingga-d`iŋ-ga-d`iŋnBol:Sayay daite' nin bagay a ginwa' nin kurti tan bakas tawo yupa' sa nipangusar nin abel o raruma et nin matiryalis nin para ikap nin anak.Tag:Manyika.Ilo:Munyika.Eng:A doll (cute is implied).synanak-anakmunyika
*gagagag`aTag:Ipagtanggol.Eng:defendDer.igaga
gaga'getanga-ga'-gɘ-tanFromga'getannBol:Si ginwa' panga'getan konan sayay bagay.Tag:Hawakan; manggo; pupuhan; bitbitan.Ilo:Iigraman; pangigemanEng:Handle; that part of a thing which is made to be have the hand on.specawiwisputan
gagabanga-ga-b`annBol:Sinaran midyo addayo' nin lapat nin magwa' a malimpek o riktanggulo ya, magwa' kapiknga' anggan saya tan kapiknga' pyi a kaalawangan na tan magwa' kapiknga' anggan rway pyi a kata'gayan na. Tag:Takuyan; pangnan.Ilo:Alat; kuribot.Eng:A large round or square medium weave basket made from the inner part of bamboo which is carried on the back or hips.
*gagaemgaga-'`ɘmnTag:Pagbantaan.Eng:A grudge with the intent to do evil.Der.igagaemmangigagaem
gagan-ganenga-gan-ga-nɘnFromgan-ganennTag:Utusan; alipin.Eng:A public servant; errand boy.
gagapgagapnTag:Napala.Eng:Things that can be obtained; profit; gains.Der.magagap
gagaraga-g`a-raMassgugagaranBol:Say rabay nin mangyadi' o mapuryadi' maipa'ka' sa sayay bagay.Tag:Sadya; layunin; layon; pakayIlo:Gagara.Eng:A person's intention or purpose for something.Cls. SynpanggepDer.gagarawenigagaranangagara
gagarawenga-ga-ra-wɘnPerf.ginagaraSpch var.gagarawnenAtc. is man-gagarawenFromgagaravoTag:Sadyain.; Sinasady^a.Eng:To do something intentionally or on purpose.
gagarawnengagaraw-nɘnSpch var. ofgagarawenFromgagara
gagaw'enga-gaw-'ɘnFromgaw'envoBol:Animan a bagay. usaren yan paraTag:Gagawin.Ilo:AaramidenEng:Anything that will be made into.
gagawa'ga-ga-w`a'Fromgawa'nBol:Luta' nin tatamnan o mumulawan nin pari a raranom tan no nayadi' anan nangyatab ket mulawan nin kamuti, kamas, agayap, kamatis tan raruma et.Tag:Bukid; tubigan; kabukiran; palayanIlo:UmaEng:A field used primarily for wet land farming of rice and other crops. AntbangkagCls. Synbangkagtalon1genpagtalunan
gagog`a-gog`a-gaSpngagostammereradjBol:Tawo nin maidap makataros nin animan a bagay tan mangipa'ka' ya nin abas a pakaipataros nin nagsikabarang a bagay.Tag:Gago; tonto; torpe; tanga.Ilo:Gago; tangaEng:One who can't understand things or usually misinterprets things. Normally it's sound is stretched out gaaago'oo. dull; stupid; idiot.Cls. Syntanga
galagalagalaga-lanBol:Mangisit nin panalit; gawa' sa minas nin langis.Tag:Gala-gala; alkitran.Ilo:Gala-gala; alkitranEng:Tar plaster; calking; wax.Der.galagalawen
galagalawengalagala-wɘnPerf.ginalagalaFromgalagala