Bolinao – English


g


ga'getga'-g`ëtinfBol:Iti ya sa gamet a sayay bagay, nin ilagen yan manabo', makabulos tan raruma et, o man'itawir ya.Tag:Hawak.Ilo:Iggem.Eng:To grasp in the hand. Der.ga'getanTo take hold of something.To take charge of something; assume control, responsibility or custody. guma'getTo take hold; to lay one's hand on something for a period of time.iga'getgrasp somethingiga'getgrasp somethingikiga'getipaga'getTo ask somebody to hold something.makaga'getable to grasp somethingmampiga'getTo hold the responsibility for something; to be in charge of.manga'getgrasp/holdtake charge ofmiga'gethold in grip; have in one's possessionpa'getStrengthen.
ga'getanga'-gë-t`anPerf. isgina'getanAtc. is man-ga'getanDer. ofga'getvl1Bol:Tawiran, ipukpok, kuditen, o gemgeman yay sayay bagay. Tag:Hawakan.Ilo:Ig'gaman.Eng:To take hold of something.2figBol:Kalapen o akuen a pakayadi' nin mangipalalako, mangimaniho o mangasikaso sa sayay bagay.Tag:Hawakan; pamunuan; pangasiwaan.Ilo:Iggaman.Eng:To take charge of something; assume control, responsibility or custody. Der.gaga'getanHandle; that part of a thing which is made to be have the hand on.guma'getanTo have grasped on to something.maga'getanAble to hold onto or handle.piga'getanTo grasp something together with someone else.
*ga'modga'-m`odadjBol:1. Sukat a naihustu-husto ya tamo' kasan subra; 2. Kag'ga'mod yay bagay ket hustu-husto tamo' a nakaiyabutan na; no ikabyay dandani magkurang ta kasan subra, husto tamo'.Tag:Kaunti; sapat.Eng:Subsistence. Barely enough.Der.kaga'modThat which is only enough for a subsistence.
*ga'morga'-m`orTag:Napala.Der.ga'muranTo achieve; to realize; to reach what is aimed for; to finish.ipaga'morGrant.makaga'morEarn; win; benefit; receive; get.manga'morObtain; Receive something as a reward; acquire.
ga'muranga'-mu-ranPerf. isgina'muranAtc. is man-ga'muranDer. of*ga'morvlBol:Pangririsibi udino kararate' sa panggep nan sayay tawo; Animan a bagay a na'teng anan panggepen tan rabay nin maagwang ket maparate' ana.Tag:Makagawa; makatapos; kamtam; makamtan.Ilo:Magun'od; gun'uden; panakagten; panalagun'odEng:To achieve; to realize; to reach what is aimed for; to finish.Der.manga'muran???mangkaga'muranare obtainingmmaga'muranTo receive; to get; obtain; accept.
ga'watg`a'-watnBol:Say marate', kata'gayan nin maabot.Tag:Abutin.Eng:The extent or distance of reaching with one's arms extended.Der.ga'watenFor someone to exert an effort like stretching the arm or go on tip toe to be able to reach for something. iga'watTo extend something the full arms length.ka'ga'watSomething above is within easy reach of someone.maga'watFor something to be reachable by an extension of an extremity.manga'watTo reach for something by exerting effort like extending or stretching the arm.
ga'watenga'-wa-t`ënPerf. isgina'watDer. ofga'watvoBol:Gaw'en nin maabot o maagwang yay sayay bagay yupa' sa pangipa'nat nin takyay o angga et sa itikda' a ayi no matkap.Tag:Inabot.; Abutin; inabot.Ilo:Gaw'atenEng:For someone to exert an effort like stretching the arm or go on tip toe to be able to reach for something.
gaasga-'asTaggaasTag:Gaas.Eng:kerosene
gabardingabar-dinEnggabardinecassock with close-buttoned sleeves nBol:Sayay klasi nin abel a makobpal a para gaw'en pantalon.Tag:Gabardin.Ilo:GabardinEng:Gabardine; a kind of cloth.
gabig`a-binBol:Tanaman a alalaki tan agaba' a bulong na tan anunro a pala'pa' na ket say yamot na sain anamaet anay laman na, mataway nin ikabyay tutawo.Tag:GabiEng:Taro plant with tuberous root stock that has a high starch content. The flesh is white, the skin is brown with small hairs.Colocasia esculenta
gabongab`onnBol:Luta' a nabunton sa sayay lugar a anggawan agusan nan ranom ket nadinep ti sa ka'tengan nan panaon. Ket no duma'da' ka sa babo nan sitin lugar mataligabon ka.Tag:Hukay na gawa ng baha.Eng:Soil which has been eroded and carried by water and settles in low areas, very fine in texture; brown sediment.
gading-gadinggadiŋgadiŋnBol:Anak-anak a ginwa' a yupa' nipangusar ran abel udino plastik pigaw kabakas-bakas ray bilang tawo; magawa' lalaki a bakas udino bubayi; magawa' ray ma'lek tan mimata.Tag:Manyika.Eng:A doll (cute is implied).
*gagagag`aTag:Ipagtanggol.Eng:defendDer.igagaTo encourage someone or something to move away from something; woo. To defend; to keep safe from; to protect.
gaga'getangaga'-gë-tanDer. ofga'getanDer. ofga'getnBol:Si ginwa' panga'getan konan sayay bagay.Tag:Hawakan; manggo; pupuhan; bitbitan.Ilo:Iigraman; pangigemanEng:Handle; that part of a thing which is made to be have the hand on.
gagabanga-ga-b`annBol:Sinaran midyo addayo' nin lapat nin magwa' a malimpek o riktanggulo ya, magwa' kapiknga' anggan saya tan kapiknga' pyi a kaalawangan na tan magwa' kapiknga' anggan rway pyi a kata'gayan na. Tag:Takuyan; pangnan.Ilo:Alat; kuribot.Eng:A large medium weave basket made from the inner part of bamboo which is carried on the back or hips and used by fishermen or to hold flowers, vegetables, etc. and also used for a chicken nest.
*gagaemgaga-'`ëmnTag:Pagbantaan.Eng:A grudge with the intent to do evil.Der.igagaemOne whose intention is to do wrong to the other man. To be against; enemy.mangigagaemhold evil grudge
gagan-ganenga-gan-ga-nënDer. ofgan-ganenDer. ofgan-gannTag:Utusan; alipin.Eng:A public servant; errand boy.
*gagapgagapnTag:Napala.Eng:Things that can be obtained; profit; gains.Der.magagapImportance in something done in life or the gain brought to one's life.
gagaraga-g`a-raMassgugagaranBol:Say rabay nin mangyadi' o mapuryadi' maipa'ka' sa sayay bagay.Tag:Sadya; layunin; layon; pakayIlo:Gagara.Eng:A person's intention or purpose for something.Der.gagarawenpurpose to do something; doing something intentionallyginagaraIntentional. To purpose to do something.igagaraTo set aside or dedicate something for a purpose.nangagaraintentionally do something
gagarawengagara-wënSpch var.gagarawnenAtc. is man-gagarawenDer. ofgagaravoTag:Sadyain.Eng:purpose to do something; doing something intentionally
gagarawnen0Spch var. ofgagarawenDer. ofgagara
gagaw'engagaw-'ënDer. ofgaw'enDer. ofgawa'voBol:Animan a bagay. usaren yan paraTag:Gagawin.Ilo:AaramidenEng:Anything that will be made into.
gagawa'ga-ga-w`a'Der. ofgawa'nBol:Luta' nin tatamnan o mumulawan nin pari a raranom tan no nayadi' anan nangyatab ket mulawan nin kamuti, kamas, agayap, kamatis tan raruma et.Tag:Bukid; tubigan; kabukiran; palayanIlo:UmaEng:A field used for growing rice in flooded conditions and other crops.
gagog`a-gog`a-gaSpngagostammereradjBol:Tawo nin maidap makataros nin animan a bagay tan mangipa'ka' ya nin abas a pakaipataros nin nagsikabarang a bagay.Tag:Gago; tonto; torpe; tanga.Ilo:Gago; tangaEng:One who can't understand things or usually misinterprets things. Normally it's sound is stretched out gaaago'oo. dull; stupid; idiot.
*galagalagalaga-lanBol:Mangisit nin panalit; gawa' sa minas nin langis.Tag:Gala-gala; alkitran.Ilo:Gala-gala; alkitranEng:Tar plaster; calking; wax.Der.galagalawen