Bolinao – English


e


eintrjBol:Usaren yayti nin isuldong sa sarita' nin mangitudo' nin sayay bagay nin katutu'wan a mangyadi'; tutuon talaga. Tag:Eh.Ilo:E.EngAn attention particle indicating certainty and confidence; it's a fact.
ebeng'ë-b`ëŋnBol:Say kapapa'sar nin lalaman tawo, ayep o puon kayo a mayapis, kasan taba'. Tag:Payat.Ilo:Kuttong.EngThe thinness of a person, animal, tree trunk, etc. Anttaba'2 1Ov. SynlayogyapisDer.i'bengka'benganma'bengmipa'bengpa'bengenpaka'bengpipa'bengumbeng
edeed1'e-d`e-'ednBol:Kapapa'sar nin ma'teng o ambo' nin paspas bilang wadi' say katutubo' o kaalalaki nan sayay bagay o tawo; say palayo nan sayay ruran bilang sa mutor, dyip tan raruma et.Tag:Bagal.Ilo:Buntog; bayag.EngThe slowness of development or rate of progress of something.Ov. Synetengpalna'gendarasDer.maedeed2
edeed2'ëd`ë-'ëdTag:Mabagal; mahinay.Der.maedeed1
edeng'ë-d`ëŋadjBol:Pusisyon nin no tawo, si lalaman ket matu'rir yan mansupurtawan nin ayin nakatukdo' sa sayay bagay. Usaren yaytin lamang maipa'ka' sa bali, darekdek, puon kayo, tan raruma et.Tag:Nakatayo.Ilo:Nakatakder.EngThe erect position of people and things.Antida'tekre'Relpeteg 1Der.edengani'dengka'dengmaka'dengpa'dengumdeng
edengan'ëdëŋanPerf.indenganSpch var.idenganFromedeng1vlBol:Sustiniwen a pammemper o pangangawa' o pangingidipinsa sa sayay bagayTag:Tindigan; panindigan.Ilo:Takderan.Eng To stand firm in one's view or belief.Ov. Synmangilalamansustiniwen2vlEngTo stand up and witness to an event; testify.Ov. Syntistigos3nBol:Si kikit uno pustura nan lalaman no naka'deng.Tag:Pangangatawan; tindig; tikas.EngPhysique; Stature.
edet'ë-d`ëtSpch var.udet1conjBol:Main katarusan nan siti nin kanya' anaod; mangipataros yan sayay kungklusyon nin nu'naynan nibarita' o nangyadi'.Tag:Sa makatuwid; kaya.; Sa halip.Ilo:Iti kasta; no kasta.EngConsequently, marks a response that is a conclusion to a previous statement or event and moves the thought along.Ov. Synanaodkanya'ket 1O' a2partBol:Mangibarita' o mangipataros nin nikasigurado nan sayay bagay bilang risulta nan si kayadi' nin nibarita' nin bagay.Tag:Ngayon; Sa gayon; dahil sa ganon.; Na nga.Ilo:Gapo iti daytoy; ita ngarud; ngarud; Ngaruden.EngCertainly then, marking something that is undebatable as a result of a previous situation.id.sa sain udetsay.no wanin edet
edol'ë-dolTag:Idolo.Der.mi'dolna'dol
eget'ë-g`ëtnBol:Magsen; ma'teng kai masida'.Tag:Tibay; tatag.Ilo:Lagda; tibker.EngTo be firm and durable.AntmaramesrupokOv. SyngesenpaotDer.ipama'getma'getpa'getenpina'getanumget
ekem'ëkëmTag:Tikom na kamao.Der.iyekemnakaekemumekem
eket'ëk`ëtn1Tag:Lambat.EngA long fishing net.specbasnigsarapsinggapongtaba'1tabar2tapigo2Bol:Suy'ot a sinara-sara a ipangalap nin kuna' tan raruma et.Tag:Bahay ng lalaw`a; sapot.EngSpider's web.speckayakasDer.ineketpangeket
ekneb'ëk-n`ëbnBol:Sakeb bebey ran kinarangkarangan sa taaw a bara'mon sa didila', babangkalanan tan animan a klasi nin kumayam sa taaw a main sakeb bebey ra a siti naod si ekneb.EngThe organ of locomotion of a shell which also acts as a door or shield for protection, it is very tough.
el'el'ël-'ëlnBol:Pisa'lean paa tan tinubu'nan.Tag:Pigi; singit.EngThe groin area; The crease where the leg bends in relation to the hip on the front of the body.whlalamanDer.pangel'elen
elek'ë-l`ëknBol:Gaw'en nin pamainawa sa lalaman tan kaisipan nin ipreng a mata tan misada' a kaisipan ket mag'in kai ana nin maaraman a animan.Tag:Tulog.Ilo:Turog.EngSleep.AntimataDer.elekankaelekma'lekmielek-elekpa'lekpangengelek
elekan'ëlë-kanFromeleknTag:Tulugan; higaan.EngA place for sleeping; roost.
em'em'ëm-'`ëmTag:Nguyain.AntmasidayRelmayuyemDer.em'eman
em'eman'ëm-'ë-manFromem'emvlBol:Pangisa'mel sa bebey a kai nin amilen no kai edet ipukpok sa bebey; bubagay a ikwa sa bebey a kai amilen.Tag:Ngatain.EngChew; the masticating of something in the mouth without swallowing but keeping it in the mouth.AntmasidayRel. toyuyem
emet'ë-mëtinfBol:Makasa nin kai naaraman a animan a bagay.Tag:Wala.Ilo:PukawEngThe lose of something.Der.i'metma'metmaka'metmangka'metpangmet
-en'ën??? > vEngtheme
ending'in-diŋEngendingnTag:EndingEnggambling game based on the final scores of a game
ep'ep'ëp'ëpnTag:Itinago ng inahin ang mga sisisw sa ilalalim ng pakpak.EngTo cover something over to protect and comfort.Der.ep'epanmaep'epmangep'ep
ep'epan'ëp'ë-panFromep'epvlTag:Yakap ng ina sa anak.EngTo draw in and cover over for protection and comfort. Generally it has to do with feelings.
er'er'ër'`ërvTag:Hiwain ng kutsilyo.Ov. Syney'eyenmaku'net 1rusatDer.er'eren
er'eren'ër'ë-rënFromer'ervoBol:Ikwa yay tadem nan beneng ba'yo ya iyey'ey sa lalaman anggan masugat ya ba'yo ya maputol; putulen yay liey tawo udino uayep.EngTo cut something with a drawing action using a knife or bolo or similar instrument, usually a rope or similar material and commonly for slaughtering animals (normally the throat of the chicken).Ov. Syngedgedeniyey'eyDer.panger'er
eran'ë-r`annTag:Luma.EngThat which is old or worn out; not new. It has just been here for a long time.Ov. Synmadulingatsama'Relke'ranDer.ka'rankama'rananke'ranma'ranumran