Bolinao – English


d


da'da'da'-d`a'vBol:Ikwa yay ayi sa babo nan sayay bagay.Ilo:Nanang.EngStep on.Cls. SyntalmakDer.da'daanduma'da'ida'da'makada'da'manduma'da
da'da'-da'daanda'-da'-da'-da-'anFromda'daanvlIlo:Badikan.EngTo trample on something, usually to destroy.Cls. Synasak-asakenRel. totuyotDer.mangkada'da-da'daannada'da-da'daan
da'daanda'-da-'anFromda'da'Ilo:Baddekan.Der.da'da'-da'daandada'daanduda'daanmada'daan
da'gisda'-gisnIlo:Sa'gidEngInnuendo; an allusive or oblique remark or hint, typically a suggestive or disparaging one.Der.pada'gis
da'salda'-s`alnIlo:Luwalo.EngA heavy falling blow on a person or thing.Cls. Syni'sarDer.da'salan
da'salanda'-sa-lanFromda'salvlIlo:Luwaluan.EngHit something or someone, generally from above on the head.
da'tond`a'-tonMassduda'tonn1Bol:Animan nin bagay a ibi para konan Dios o sa raruma nin manraywen nin bilang dios nin pangipa'kit nin pangrarayo kona.Ilo:Daton; sagut.EngSomething given as an act of worship.Cls. Synatang2Bol:Sayay bagay bilang sa kansyon, birso, libro uno raruma et nin gawa' nin igagara para sa sayay amigo, inado', mampamin tulong o raruma et. Ilo:Sagut.EngAddressing something such as a song or book to someone such as a friend or patron.Cls. SyndidikasyonDer.ida'tonikida'tonpinakada'ton
*da'yagda'-yagDer.dada'yagan
daangda-'aŋEngSoup or stew characterized by its sour and savory taste most often associated with tamarind Der.dinaangidaangipanaangpanaangan
daba'd`a-ba'nBol:Kuden udino panglutuan nin para kuna'; panaangan udino pamisingan.Ilo:Banga.EngThe cooking pot which is used only for cooking vegetables and fish, not rice.genkudenpanglutuan
dada'd`a-da'n1Bol:Ibarita' no kumutana sa sayay bali.EngCall when approaching the house; Hello.Rel. toinakayab2Bol:Kasabyan a pananawag ran mangal-lago' sa sayay babayin idad anan sayay ina a kasa gapon pikanayunan ra.Ilo:Nana; nanangEngOlder woman. A call to a woman without any relationship to show respect e.g. reference to a woman as «Dada' Petra».3Bol:Raruma nin taga Bolinao siti a tawag ra konan panginawen ra. EngauntDer.dumada'kadadada'
dada'daandada'-da-'an Fromda'daanEngWhat is stepped onCls. Synapin sapatosswilastutukduan
dada'yagandada'-ya-g`anFrom*da'yagnBol:Lugar a kasan sirong a no yabi maray'ep sa amog.EngAn open uncovered area on a moonlit night.Antbutaktak
dadalananda-da-l`a-nanFromdalanannBol:Lugar o ispasyo nin labasan nin mako o sumrep sa sayay sakalakon lugar o ispasyo.Ilo:Pagnaan.EngPathway, the place that is traveled on.synkalsadakalyi
*dadalidada-liDer.maidadali
dadasalandadasa-lanFromdasalannEngplace of prayer
dadayamidadaya-miFromdayaminBol:Lugar a main nin dayami.EngA place where there is straw.
dadild`adilEngThe lack of desire to eat; anorexia.Der.madadil
dadpakdad-pakBol:Maksaw nin tunoy nin rampa' sa rupa o aspok sa tumbok a usar yan gamet o tsinilas o sapatos.EngThe sound of a heavy slap of the hand or a broad object such as a slipper.Der.madadpakpadadpakan
dadpikdad-p`ikFromdipaknBol:Tunoy nin tipik nin parpar garamay o no mangaspok nin mangusar nin daite' o maimpis nin bislak.Ilo:Saplit.EngThe sound of a slap using the tips of the fingers or a tiny thin stick. Der.madadpik
daegda-'`ɘginfBol:Masurukan sa gesen, pwirsa, kaungan o mababa'.Ilo:Atiw; parmek.EngTo defeat or prevail over something or someone.Cls. SyntaloDer.daegendag'anidaegipadaegmadaegmakadaegmanaegmangkadaeg
daegenda-'ɘ-g`ɘnPerf.dinaegFromdaegvoBol:Masurukan sa gesen, pwirsa, pakababa' o kaungan yay sayay bagay o tawo.Ilo:Abaken; pagbaligian.Eng To subdue someone or something.Cls. Syntalwen 1
daemda-'ɘmnEngSlight wetness; dampness.Der.madaem
*daepda-'ɘpnBol:Matapo'; kaingaran nin milawok a li'mo.Ilo:DaepEngIntimidation; being intimidated; feeling nervous.Der.madaepanmangkadaepan
daerda-'`ɘrn1Bol:Tarig'en; kai nin maeyeg, umiray tan raruma et. Ilo:Pigsa; tibker.EngStability, the quality of being immovable or firmly placed and steadfast in position. Cls. Syngesentarig'en2Bol:Tarig'en nin kanakman, ambo' nin matapo' tan kai nin manili-sili.Ilo:Tibker.EngTo be unwavering in mind, not giving up easily.Der.dumaeridaerkadadaermadaer