Bolinao - English


d


da'da'da'-d`a'vBol:Ikwa yay ayi sa babo nan sayay bagay.Tag:Tapak.Ilo:Nanang.Eng:Step on.Cls. SyntalmakDer.da'daanduma'da'ida'da'makada'da'manduma'da
da'da'-da'daanda'-da'-da'-da-'anFromda'daanvlTag:Tapak-tapakan.Ilo:Badikan.Eng:To trample on something, usually to destroy.Cls. Synasak-asakenRel. totuyotDer.mangkada'da-da'daannada'da-da'daan
da'daanda'-da-'anFromda'da'Tag:Tapakan.Ilo:Baddekan.Der.da'da'-da'daandada'daanduda'daanmada'daan
da'gisda'-gisnTag:Pasaring; saring.Ilo:Sa'gidEng:Innuendo; an allusive or oblique remark or hint, typically a suggestive or disparaging one.Der.pada'gis
da'salda'-s`alnTag:Nabagsak; bagsak; daganan.Ilo:Luwalo.Eng:A heavy falling blow on a person or thing.Cls. Syni'sarDer.da'salan
da'salanda'-sa-lanFromda'salvlTag:Bagsakan.Ilo:Luwaluan.Eng:Hit something or someone, generally from above on the head.
da'tond`a'-tonMassduda'tonn1Bol:Animan nin bagay a ibi para konan Dios o sa raruma nin manraywen nin bilang dios nin pangipa'kit nin pangrarayo kona.Tag:Alay; handog; sakripisyo.Ilo:Daton; sagut.Eng:Something given as an act of worship.Cls. Synatang2Bol:Sayay bagay bilang sa kansyon, birso, libro uno raruma et nin gawa' nin igagara para sa sayay amigo, inado', mampamin tulong o raruma et. Tag:Alay; handog.Ilo:Sagut.Eng:Addressing something such as a song or book to someone such as a friend or patron.Cls. SyndidikasyonDer.ida'tonikida'tonpinakada'ton
*da'yagda'-yagDer.dada'yagan
daangda-'aŋTag:Sinigang.Eng:Soup or stew characterized by its sour and savory taste most often associated with tamarind Der.dinaangidaangipanaangpanaangan
daba'd`a-ba'nBol:Kuden udino panglutuan nin para kuna'; panaangan udino pamisingan.Tag:Palayok.Ilo:Banga.Eng:The cooking pot which is used only for cooking vegetables and fish, not rice.genkudenpanglutuan
dada'd`a-da'n1Bol:Ibarita' no kumutana sa sayay bali.Tag:Tao poEng:Call when approaching the house; Hello.Rel. toinakayab2Bol:Kasabyan a pananawag ran mangal-lago' sa sayay babayin idad anan sayay ina a kasa gapon pikanayunan ra.Tag:Ale; ginang; kaka.Ilo:Nana; nanangEng:Older woman. A call to a woman without any relationship to show respect e.g. reference to a woman as «Dada' Petra».3Bol:Raruma nin taga Bolinao siti a tawag ra konan panginawen ra. Tag:Kaka.Eng:auntDer.dumada'kadadada'
dada'daandada'-da-'an Fromda'daanTag:Tapakan.Eng:What is stepped onCls. Synapin sapatosswilastutukduan
dada'yagandada'-ya-g`anFrom*da'yagnBol:Lugar a kasan sirong a no yabi maray'ep sa amog.Eng:An open uncovered area on a moonlit night.Antbutaktak
dadalananda-da-l`a-nanFromdalanannBol:Lugar o ispasyo nin labasan nin mako o sumrep sa sayay sakalakon lugar o ispasyo.Tag:Daanan.Ilo:Pagnaan.Eng:Pathway, the place that is traveled on.synkalsadakalyi
*dadalidada-liDer.maidadali
dadasalandadasa-lanFromdasalannTag:Kung saan nagdadasal; lugar dasalan.Eng:place of prayer
dadayamidadaya-miFromdayaminBol:Lugar a main nin dayami.Eng:A place where there is straw.
Dadida-diEngdaddynintBol:Tawag sa ama a kapada nay tatay, tay, papa, papang.Tag:Ama; Dadi; Daddy; Tatay.Ilo:Dadi; Daddy;Eng:Daddy.Cls. SynPapa 1PapangsynamaPapa 1PapangTatay
dadild`a-dilTag:Walang ganang kumain; hindi makakaing mabuti.Eng:The lack of desire to eat; anorexia.Der.madadil
dadpakdad-pakBol:Maksaw nin tunoy nin rampa' sa rupa o aspok sa tumbok a usar yan gamet o tsinilas o sapatos.Tag:Napalo ng may tunog.Eng:The sound of a heavy slap of the hand or a broad object such as a slipper.Der.madadpakpadadpakan
dadpikdad-p`ikFromdipaknBol:Tunoy nin tipik nin parpar garamay o no mangaspok nin mangusar nin daite' o maimpis nin bislak.Tag:Tunog ng hampas sa balat.Ilo:Saplit.Eng:The sound of a slap using the tips of the fingers or a tiny thin stick. Der.madadpik
daegda-'`ɘginfBol:Masurukan sa gesen, pwirsa, kaungan o mababa'.Tag:Talo; daig.Ilo:Atiw; parmek.Eng:To defeat or prevail over something or someone.Cls. SyntaloDer.daegendag'anidaegipadaegmadaegmakadaegmanaegmangkadaeg
daegenda-'ɘ-g`ɘnPerf.dinaegFromdaegvoBol:Masurukan sa gesen, pwirsa, pakababa' o kaungan yay sayay bagay o tawo.Tag:Talunin; daigin.Ilo:Abaken; pagbaligian.Eng: To subdue someone or something.Cls. Syntalwen 1
daemda-'ɘmnTag:Mamasa-masa.Eng:Slight wetness; dampness.Der.madaem
*daepda-'ɘpnBol:Matapo'; kaingaran nin milawok a li'mo.Tag:Pag-aalangan; takot; pagtakot.Ilo:DaepEng:Intimidation; being intimidated; feeling nervous.Der.madaepanmangkadaepan