Bolinao – English


d


da'da'da'-d`a'vBol:Ikwa yay ayi sa babo nan sayay bagay.Tag:Tapak.Ilo:Nanang.Eng:Step on.Der.da'daanTapakan.duma'da'To step on.ida'da'Step on or stomp foot.; Trample; to step on, to tread heavily.makada'da'able to step on somethingmanduma'daStepping on something; to step on.
da'da'-da'daanda'-da'-da'-da-'anDer. ofda'daanDer. ofda'da'vlTag:Tapak-tapakan.Ilo:Badikan.Eng:To trample on something, usually to destroy.Der.mangkada'da-da'daancontinually trampling on somethingnada'da-da'daantrampled on something
da'daanda'-da-'anDer. ofda'da'Tag:Tapakan.Ilo:Baddekan.Der.da'da'-da'daanTo trample on something, usually to destroy.dada'daanWhat is stepped onduda'daanTrample; to step on; to walk on; to tread heavy trample.mada'daanwalked on
da'gisda'-gisnTag:Pasaring; saring.Ilo:Sa'gidEng:Innuendo; an allusive or oblique remark or hint, typically a suggestive or disparaging one.Der.pada'gisParinig.
da'salda'-s`alnTag:Nabagsak; bagsak; daganan.Ilo:Luwalo.Eng:A heavy falling blow on a person or thing.Der.da'salanHit something or someone, generally from above on the head.
da'salanda'-sa-lanDer. ofda'salvlTag:Bagsakan.Ilo:Luwaluan.Eng:Hit something or someone, generally from above on the head.
da'tond`a'-tonMassduda'tonn1Bol:Animan nin bagay a ibi para konan Dios o sa raruma nin manraywen nin bilang dios nin pangipa'kit nin pangrarayo kona.Tag:Alay; handog; sakripisyo.Ilo:Daton; sagut.Eng:Something given as an act of worship.2Bol:Sayay bagay bilang sa kansyon, birso, libro uno raruma et nin gawa' nin igagara para sa sayay amigo, inado', mampamin tulong o raruma et. Tag:Alay; handog.Ilo:Sagut.Eng:Addressing something such as a song, or book someone such as a friend or patron.Der.ida'tonTo present or set aside and consecrate something to something.ikida'ton???pinakada'tonThat which serves as an offering.
*da'yagda'-yagDer.dada'yaganAn open uncovered area on a moonlit night.
daangda-'aŋTag:Sinigang.Eng:Soup or stew characterized by its sour and savory taste most often associated with tamarind Der.dinaangFish cooked in vinegar, pepper and salt with camote tops.idaangTo cook fish in water and sour fruit like tamarind.ipanaanguse to make daangpanaanganThe process of cooking fish.
daba'd`a-ba'nBol:Kuden udino panglutuan nin para kuna'; panaangan udino pamisingan.Tag:Palayok.Ilo:Banga.Eng:The cooking pot which is used only for cooking vegetables and fish, not rice.
dada'd`a-da'n1Bol:Ibarita' no kumutana sa sayay bali.Tag:Tao poEng:Call when approaching the house; Hello.2Bol:Kasabyan a pananawag ran mangal-lago' sa sayay babayin idad anan sayay ina a kasa gapon pikanayunan ra.Tag:Ale; ginang; kaka.Ilo:Nana; nanangEng:Older woman. A call to a woman without any relationship to show respect e.g. reference to a woman as «Dada' Petra».3Bol:Raruma nin taga Bolinao siti a tawag ra konan panginawen ra. Tag:Kaka.Eng:auntDer.dumada'To call for entrance or to let the person in the house know you want their attention.kadadada'calling for entrance
dada'daandada'-da-'an Der. ofda'daanDer. ofda'da'Tag:Tapakan.Eng:What is stepped on
dada'yagandada'-ya-g`anDer. of*da'yagnBol:Lugar a kasan sirong a no yabi maray'ep sa amog.Eng:An open uncovered area on a moonlit night.
dadalananda-da-l`a-nanDer. ofdalananDer. ofdalannBol:Lugar o ispasyo nin labasan nin mako o sumrep sa sayay sakalakon lugar o ispasyo.Tag:Daanan.Ilo:Pagnaan.Eng:Pathway, the place that is traveled on.
*dadalidada-liDer.maidadaliLustful.
dadasalandadasa-lanDer. ofdasalanDer. ofdasalnTag:Kung saan nagdadasal; lugar dasalan.Eng:place of prayer
dadayamidadaya-miDer. ofdayaminBol:Lugar a main nin dayami.Eng:A place where there is straw.
*dadild`adilTag:Walang ganang kumain; hindi makakaing mabuti.Eng:The lack of desire to eat; anorexia.Der.madadilEat like a bird; no appetite.; No appetite; one who does not eat much.
dadpakdad-pakBol:Maksaw nin tunoy nin rampa' sa rupa o aspok sa tumbok a usar yan gamet o tsinilas o sapatos.Tag:Napalo ng may tunog.Eng:The sound of a heavy slap of the hand or a broad object such as a slipper.Der.madadpakSharp sound that is produced by two flat things hitting together.padadpakan???
dadpikdad-p`ikDer. ofdipaknBol:Tunoy nin tipik nin parpar garamay o no mangaspok nin mangusar nin daite' o maimpis nin bislak.Tag:Tunog ng hampas sa balat.Ilo:Saplit.Eng:The sound of a slap using the tips of the fingers or a tiny thin stick. Der.madadpikThe sound and stinging feeling of a slap - dipak.
daegda-'`ëginfBol:Talo; masurukan sa gesen, pwirsa, kaungan o mababa'.Tag:Talo; daig.Ilo:Atiw.Eng:To defeat or prevail over something or someone.Der.daegen To subdue someone or something.dag'anTo cover over something with something heavy.idaegpress down w/ s/tipadaegsubject something to somethingmadaegAble to defeat or subdue or have control over something.makadaegAble to get advantage; overbearing; able to suppress.manaegmangkadaegbeing suppressed
daegenda-'ë-g`ënPerf. isdinaegDer. ofdaegvoBol:Masurukan sa gesen, pwirsa, pakababa' o kaungan yay sayay bagay o tawo.Tag:Talunin; daigin.Ilo:Abaken; pagbaligian.Eng: To subdue someone or something.
daemda-'ëmnTag:Mamasa-masa.Eng:Slight wetness; dampness.Der.madaemMoist, fertile, clay-loam soil.
*daepda-'ëpnBol:Matapo'; kaingaran nin milawok a li'mo.Tag:Pag-aalangan; takot; pagtakot.Ilo:DaepEng:Intimidation; being intimidated; feeling nervous.Der.madaepanintimidated by somethingmangkadaepanBeing currently intimidated by something.
daerda-'`ërn1Bol:Tarig'en; kai nin maeyeg, umiray tan raruma et. Tag:Matatag; matibay; hindi matinag.Ilo:Pigsa; tibker.Eng:Stability, the quality of being immovable or firmly placed and steadfast in position. 2Bol:Tarig'en nin kanakman, ambo' nin matapo' tan kai nin manili-sili.Tag:Tibay; tatag.Ilo:Tibker.Eng:To be unwavering in mind, not giving up easily.Der.dumaerTo remain unwavering in a belief, conviction or vocation.idaerbracekadadaerSteadfastness.madaerUnwavering. Moves straight; swift moving.