Bolinao - English


a


adamen'a-da-m`ɘnPerf.indamFromadamvoBol:Risibyen tan usaren yay animan a bagay nin kayadian raruman tawo nin main tarusan nin isubli' no mayadi' yayna usaren.Tag:Ipaalam na gamitin ang gamit ng ibang tao at ibalik pagkatapos gamitin.Ilo:Ipakada nga usaren iti alikamen iti sabali a tao, ngem isubli met lang no nalpas nga usaren.EngTo borrow something.
adani'a-da-n`iNum+adadaniFromdaniadj1Bol:Ambo' ana nin ma'teng o adayo', bilang no lugar ket malalako tana ta anted anay distansya.Tag:Malapit.Ilo:Asideg.EngTo be near in time or distance and able to be walked.Antadayo' 1Cls. Synbanda2temben2figBol:Rabay-rabay ya tan may'an a kaingaran konan sayay tawo.Tag:Malapit.Ilo:Asideg nakem.EngFor someone to be emotionally close, fond of or a kindred spirit with another.Der.adudanikaadanimaadanisangkaadanyan
adap'a-d`apinf1Bol:No adti nin nakapatyo' bilang wadi' a pammastang o si intiron lalaman no tawo; magwa' et anamaet a raruman bagay. Tag:Direksyon kung saan nakaharap ang isang bagay.Ilo:Turong no adinno iti sangsangwen iti maysa a banag .EngThe direction towards which the face is turned.Antibat2Bol:No adti nin mako o no adti a punta. Tag:Distinasyon o lugar kung saan papunta.Ilo:Turon ken lugar a papanan.EngTo go or head toward someone or something.Cls. SynpuntaDer.adapan2adapan1adapeniyadapkaadapkiadapmaadapmakaadapmiadapnangadappiadapenpinaadapumadap
adap-adapan'a-d`ap'ad`a-panFromadapan2vlBol:Ibarita', akuen o gaw'en yay sayay bagay nin kasan iyadi-adi sa pangrerenge' o prisinsya nin raruman tawo.Tag:Harap-harapan.Ilo:Sango-sango.EngDo or say something in straightforward manner in the presence of people.Cls. Syndiritsawan
adapan1'a-da-p`anFromadapn1Bol:Si iti sa u'na nin kami'nan o parti nan sayay bagay.Tag:Unahang bahagi ng isang bagay.Ilo:Rupa wennu sango a parti iti anya man a banag.EngThe front part of something.Antgurot 22Bol:Iti sa prisinsya nan sayay tawo.Tag:Sa harap ni.Ilo:Idiay sango ni.EngIn the presence of of someone, in the area in front of them.
adapan2'a-d`a-panFromadapadvBol:Main a saya tan saya sa gaw'en nin piiirgo o raruma et.Tag:Magkaharap sa isa't-isa na pag-uusap o paggawa ng isang bagay.Ilo:Agsinnango nga agsarita kadimaysa ken maysa.EngTo do something face-to-face or in person.Cls. SyndiritsawanDer.adap-adapanmiadapan
adapen'a-da-p`ɘnPerf.inadapAtc. is man'adapenFromadapvo1Bol:Ipatyo' a pangngikit o yay lalaman sa kami'nan nan sayay bagay o tawo.Tag:Harapin.Ilo:Sangwen.EngTo direct or turn the face or body towards a certain thing or person. Antgurutan 1Cls. Synmako 1mamunta1.1voTo look toward an event, so the time before it.Cls. Synba'yo 21.2voTo look toward a time and so the future.2Bol:Asikaswen o byan ya nin udas a sayay tawo o bagay.Tag:Paglalaan ng panahon sa isang tao o bagay.Ilo:Pangited iti panawen iti maysa tao iti kapada na wennu aramid.EngTo face responsibilities and thus attend to, entertain or confront them.
adat'`a-datadjBol:Si taway a milawok a pait-paitan tan agas-agasan.Tag:Askad; maaskad.Ilo:Adat.EngA biting bitter taste as the taste of eggplant out of season and lacking water.RelrabongDer.maadatumadat
aday'`a-daynBol:Si matra' nin kayu-kayo no iriken uno taltagen a yinatab nin pari usar a gamrang.Tag:Tangkay na bahagi ng palay.Ilo:Mabati nga parti iti nagapas ken naikkatan ti bunga nan nga pagayEngThe short stalks of rice cut by a gamrang and may or may not have the grains attached.gendayami
adayat'a-d`a-yatnBol:Klasi nin batag nin mas anro tan alaki a bunga tan main bilid-bilid.Tag:Mahaba at malaking uri ng saging na parang may kanto.Ilo:Atiddag ken darakkel nga saba nga kasla adda suli-suli iti igid-igid na.EngA kind of four-sided banana which is longer and bigger than latundan or saba.genbatag
adayo''a-da-y`o'Num+adadayo'addayo'Fromdayo'1adjBol:Ambo' nin adani.Tag:Hindi malapit.Ilo:Saan nga asideg wennu kaabay.EngTo be a far distance from something.Antadani 1madamir2nBol:Sa ambo' nin adani.Tag:Malayo ang distansya ng lugar.Ilo:Lugar a saan asideg.EngA distant place.Der.iyadayo'midadayo'
adbays'ad-b`aysEngadvice nBol:Bibilin o kunsaba maipa'ka' konan sayay tawo.Tag:Naibigay na rekomendasyon o payo patungkol sa disiyon o gagawin ng isang taoIlo:Naited nga singasing maipanggep iti nakem ken aramiden ti maysa a tao.EngAdvice or counsel given.Cls. Synakaybibilin 1kunsabaDer.adbaysan
adbaysan'ad-bay-s`anFromadbaysvlBol:Bibilinen o kunsabawan yay sayay tawo.Tag:Pagbibigay ng payo o pangaral sa isang tao patungkol sa kanyang gagawin at disisyon.Ilo:Pangibagbaga ken pangited singasing maipanggep iti nakem ken aramiden ti maysa a tao.EngTo give advice to someone.Cls. Synakayanbibilinenidalaniwanwankunsabawan
addayo''ad-da-yo'Num1adayo'Fromdayo'
addos'`ad-dosFromdosadjBol:Barang sayay bagay ket rway pisos a prisyo na.Tag:Adus; dalawang peso ang isa; tagdudos.Ilo:Dus ti maysa; Sagdudos.EngTwo pesos for one item.
aden'a-d`ɘnAtc. is man'adenEngaddvBol:Panglamo'-lamo' nin numiro uno kantidad.Tag:Pagdagdag o pagsasama ng dalawa o higit pang numero para makakuha ng iba halagaIlo:Pagninnayon iti duwa wennu surok pay a numiro tapno maala ti baro a ngina wennu pateg na.EngTo add something to get a sum of a number or value.Cls. Synpilamuen
adi'a-d`iadvBol:Nikwa sa kai nin ma'kit o man'iyator nin kasan magtanda'.Tag:Hindi pagpapakita.Ilo:Saan nga ipakita ta inlimeg.EngHidden or secret.Cls. SynsikritoDer.adyaniyadimaadisangkaadiwanumadi
adi''`a-di'Massuadi'nBol:Si lalakin pangulo tan unuren sa sayay pag'adian.Tag:Lalaking namumuno sa isang kaharian.Ilo:Lalaki ng agturay iti intiro a pagarian na.EngKing.Der.aadi'mag'adi'
adik'`a-dikEngaddictnBol:Tawon mampangusar nin druga uno tambar a maiyawa'; magwa' lamang a pinnom nin arak.Tag:Sugapa.Ilo:Adik.EngA drug addict.Der.makaadik
adilanta'a-dil`an-taSpnadelantoprogressnBol:Prugriso; arunsa o nangumanan nin mabista.Tag:Pag-unlad.Ilo:Rang-ay; adilanta.EngProgress; advancement.Cls. SynarunsaprugrisoDer.iyadilantakaaadilantamaadilantapaadilantawenpakaadilantaumadilanta
adilantado/a'a-di-lan-t`a-do'a-di-lan-t`a-daSpnadelantadoadvanced, far along; precocious, advanced for his ageadj1Bol:Maprugriso.Tag:Maunlad; masulong; progresibo.Ilo:Narang'ay; Narang-ay.EngFor a thing or event to be moving forward at a good rate, progressive.Cls. Synarunsadomaalkansamaarunsamaprugriso2Bol:Aliston mangimey, mangisip. Tag:Adelantado; maagap.Ilo:Adilantado.EngThe characteristic of being prompt or ahead of an expected stage of something.Cls. Synalisto
adilpa'a-d`il-paSpnadelpaoleandernBol:Tanaman a umata'gay anggan a'pat a pyi o anggan lipos tawo nin gumurak a say burak ket kulor dirusas nin bara'mon kalachuchi.Tag:Adelpa.Ilo:Adelpa.EngRosebay; oleaner.Cls. Synmasitas
adios'`a-di-'osSpn InfladyosSpnadiós goodbyeintrjBol:Irgwen no patanid ana.Tag:Adiyos; paalam.Ilo:AdyosEngGood-bye; farewellCls. Synmako 1.1wanin ana
administrador'ad-minis-trad`orSpnadministradoradministrator, managernBol:Si tawon mangasikaso, mangipalalako nin nin bagay-bagay bilang sa sayay babali.Tag:Tagapangasiwa; tagapamahala.Ilo:Administrador.EngAdministrator.Cls. Synmangingipallako
ado''`a-do'nBol:Ararem nin adanin kaingaran para sa sayay tawo magwa' a sa lalaki o babayi, o sa Dios. Tag:Masidhing damdamin sa kapwa tao o sa Dios.Ilo:Nauneg a sagmey wennu rikna iti kapada a tao wennu ni Apo Dios.EngThe concept of love (general). It is a deep feeling and affection and can be used for the relationship between a man and a woman or God.Cls. Synpangawa'nanpanglalabiDer.aduenmaado'mangado'miaduanpiaduansangkaaduansiaado'id.kanta ado'