Bolinao - English


a


abay'`a-bayn1Bol:Sa rigrig nin baybay o raruma et ni raranom.Tag:Tabing dagat.Ilo:Igid baybay.EngThe shore or edge along a water bank such as the sea, river, etc.AntbutlayCls. Synrigrig baybayRel. toduongReltangkar2Bol:Sa dani nan sayay tawo o bagay.Tag:Tabi.Ilo:Igid; dina.EngThe area beside a person or thing.Cls. Syndani3TagBol:Babayi o lalaki nin umatindi nin tumulong no sirimunya nin kasal.Tag:Abay.Ilo:Abay.EngA wedding attendant as best man, groomsman, bridesmaid or maid of honor. Der.abay-abayaniyabaykaabaymag'abaymakaabaymiabaypiabayenumabay
abay-abayan'a-ba-ya-ba-y`anFromabayvlBol:Itin pirmi sa dani nan sayay tawo o bagayTag:Bantayan; gabayan.Ilo:Abay-abayanEngTo stay close by someone to serve as a support.Cls. Synanta-antabayan
abaya'a-b`a-yanBol:Parti nan lalaman nin nakaigaletan nin takyay.Tag:Balikat.Ilo:Parti iiti bagi a nakasiluan iti tkayg. EngShoulder.whlalamanDer.ipaabayaiyabaya
abel'a-b`ɘlMassuabelnBol:Matiryalis nin ginwa' gamet o sa pabrika nin gawa' sa kapas, sida, naylon o raruma et a tay'en nin seket, kurtina, ules tan raruma et.Tag:Tela.Ilo:AbelEngAn unsewn piece of cloth.Rel. tomananayi'syntilaDer.abelenmangabelid.abel de iloabel Iloko
abel de ilo'a-b`ɘl dɘ `i-loid. ofabelphrBol:Abel o suy'ot a ginwa' mangibwat sa tanaman a mantawagen nin flaks.Tag:Tela na de ilo; seda.Ilo:Abel de ilo.EngLinen cloth or fabric.
abel Iloko'a-b`ɘl Il`o-koid. ofabelphrBol:Abel bilang sa ginwa' nin ules, punda, twalya tan raruma et a gawa' sa Ilocos.Tag:Telang Iloko.Ilo:Abel Iloko.EngTextile, especially cloth woven in the native loom in the Ilocos provinces.
abelen'a-bɘ-l`ɘnPerf.inabelFromabelvoBol:Ginwa' yan abel a sayay bagay bilang sa suy'ot yupa' sa nipanara nin nangusar nin gamet o makina.Tag:maghabiIlo:Abelen.EngWeave thread into cloth.
abet-abet'a-b`ɘt-'a-b`ɘt1nBol:Akis nin maksaw tan pangngiyirgo nin masakit a kaberengan.Tag:Tangis; taghoy.Ilo:Dung-aw; sangit; anog-og.EngA lamentation or loud and high crying because of grief.genakis2infBol:Inmakis nin pinasyan bereng.Tag:Tangis; taghoy.Ilo:dung-awEngTo wail or lament.Der.abet-abetanmangabet-abet
abet-abetan'a-b`ɘt'abɘ-t`anPerf.inabet-abetanAtc. is man'abet-abetanFromabet-abetvlBol:Umakis nin maksaw bana' konan sayay tawo o bagay bana' sa bereng.Tag:tangisanIlo:Sangitan.EngTo lament or wail over someone or something.Cls. Synagranganakisanangakan
Abidad'A-bi-d`adSpnNavidadChristmasn propBol:Tinaon a pangisilibra nin nikaiyanak na ni Jesu-Cristo tepe' Disyembre 25.Tag:Pasko. Araw ng kapanganakan ni Jesu-Cristo na ipinagdiriwang tuwing Ika-25 ng Disyembre.Ilo:Paskwa. Aldaw a panagisilbra ti nikaiyanak ni Jesu-Cristo tunggal Disyembre 25.EngChristmas. The day, December 25, when Christians celebrate the birth of Jesus the Messiah.Cls. SynKrismaspasko 2
abig'`a-bignBol:Bista o kabistawan nan sayay bagay.Tag:Kalagayan o ganda at kabutihan ng isang bagay.Ilo:Kina mayat ken pintas iti maysa a banag.EngGoodness. The quality of goodness.Cls. Synanda' 1bista1Der.kaabigkiabigmaabigpaabigenumabig
abilidad'a-bi-li-d`adMassuabilidadSpnhabilidadability, skilln1Bol:Pakababa' o talinto nin mangwa' nin sayay bagay.Tag:Kakayahan sa paggawa ng isang bagay o gawain.Ilo:Kinalaing a mangaramid iti maysa a banag.EngAbility or competence.Cls. Synpakababa'2Bol:Ambo' nin urdinaryo nin pakababa' nin mangwa' nin sayay bagay bilang sa madyik tan raruma et.Tag:Kakayahan.Ilo:Talinto; mabalinanEngAbility to produce extraordinary results such as by magic or supernatural means.Cls. SyntalintoDer.maabilidad
abing'a-b`iŋMassuabingnBol:Kapangiyanak anggan umnoy bulan tamo' nin anak.Tag:Bagong silang na bata.Ilo:Kaiyanak nga ubing.EngAn infant, a very young child of less than a few months.Cls. SynanakDer.iyabingmaiyabingmamiabingmangabing
abir'a-b`irSpnhaberto have, to happen1advBol:Usaren yaytin sarita' nin mangipataros nin no pa'no yay saya ket wantaw nan lamang nin saya o raruma sa kapapa'sar, pigagawa' o raruma et.Tag:Kahit na.Ilo:Uray pay.EngTo emphasize the comparison of something that is on the same level, unvarying from or equal to a standard.2advlizerBol:Usaren yaytin sarita' nin mamisuldong nin miswi' nin kaisipan. Tag:Kahit na; maski na; bagaman.Ilo:Uray no.EngA subordinating descriptive of a verbal idea that has the effect of a counter-expectation.Cls. SynmatamanDer.abirno
abirat'a-b`i-ratIloabiratsibling-in-lawnIloBol:Si rilasyon ran asawa ran rway mibsat o mipi'sa.Tag:Bilas.Ilo:Abirat.Eng A kinship term denoting the relation between persons who are married to two brothers or sisters, or brother and sister or cousins.RelkatyanganDer.miabirat
abirno'a-b`ir-noFromabiradvlizerBol:Mataman no; taman. Tag:Kahit na.Ilo:Numan pay; uray noEngEven though, this marks a subordinate clause of unusual or emphatic contrast indicating that this particular fact does not make the rest of the statement untrue. Cls. Synmataman
abiso'a-b`i-soSpnavisonotice, warningnBol:Pangipatanda' nin sayay adapen nin gaw'en uno mangyadi'.Tag:Abiso; babala.Ilo:Abiso; pakdaar. EngNotice, notification; forewarning.Cls. Synanunsyonutisyanyospaskinpatanda'pau'na 2prupagandawarningDer.abisuwan
abisuwan'a-bi-su-w`anPerf.inabisuwanFromabisovlBol:Patandaan o byan yan nutisya a sayay tawo o tutawo.Tag:Abisuhan.Ilo:PakaamwanEngTo notify someone.Cls. SynbaritaanpatandaanDer.ipaabisuwan
abito'`a-bi-toSpnhábito monk's habitnBol:Si anron bara'mon bata a seket nan sayay padi'.Tag:Abito.Ilo:Abito.EngA priest's habit.Cls. SynbataDer.mampiabitomiabito
abiw'`a-biwSpnapoyoProp, stay, support, fulcrum.nobsoBol:Sarban matkap nan lalaman bilang wadi' kuna', sina'pang etc. Say inawru-awron matkap sa kabibyay. Sarban matkap nan tawo para sa lalaman.Tag:Abasto; apoyo.Ilo:Makan.EngSupport; usually in the form of food sent to someone far away.Cls. Synabasto
*abla'ab-laSpnhablarto speak, to talkvBol:lumabidTag:Daldal.Ilo:Sumanao.EngThe din of people talking all around.
ableng'a-bl`ɘŋnBol:Madidintek tan anted a ikoy nin manuk-manok, magwa' a atap o man'alilaen.Tag:Maliliit na itim na ibong hindi nakakalipad na inaalagaan dahil sa itlog nito.Ilo:Nangisit ken babassit a bilit a saan makatayab, tartarakenen gapu iti itlog na.EngQuail.
abo'a-b`o1nBol:Napinon tatap no babaywen uno kiskisen a irik uno gilingen a kiri' a mais.Tag:Pinong balat ng palay o tuyong mais.Ilo:Napino a taep wennu nagangu nga ukis mais.EngRice bran or the dust and husks of milling dried grains.2adjBol:Say kulor nin abunsyang udino say sabot ran masisiken tan akukulaw.Tag:Kulay-abo.Ilo:Dapo.EngGray.Cls. SynsinisaCompabunsyang
abot'`a-botn1Bol:Say man'apesen o rabay nin mangyadi', makalap o marate'.Tag:Hangad na mangyari, maging ari, makuha o marating.Ilo:Banag a kayat mapasamak, mabagi, maala, ken madanun.EngThe object of pursuit, the goal.2Bol:Kanepegan nan sayay tawo nin makalap nay para kona.Tag:hangad o karapatan na makuha ang para sa kanya.Ilo:Tagikuaen a maala pannaka bagi ti maysa a tao.EngA claim or right to somethingDer.abuteniyabotmaabotmakaabotmangabotmiabotpaabotumabot
Abrac'Abracn propBol:Si pangngaran ran matuntawo konan baranggay nin Patar sa partin panrupan nan Bolinao. Tag:Pangalan ng lugar.Ilo:AbracEngOld name for the baranggay in the western part of Bolinao where the British built a big light house on a hill overlooking the sea during ancient times.synPatar