Bolinao - English


a


abakada'a-ba-ka-d`aTagabakadanBol:Litra a naunong sa alpabiton Tagalog.Tag:Abakada.Ilo:Abakada.EngThe former romanized order of the alphabet for Tagalog.Cls. Synalpabito
abako'a-ba-koSpn`abaconobsoBol:Saya nin agamiren a main nin malilimpek a sinuluy-suloy nin ipakudras nin ipasu-pasubli' nin usaren sa pammilang uno pangngakay nin aritmitik.Tag:Abako.Ilo:Abako.EngAbacus.
abalayan'a-ba-la-y`annBol:Say pannawag ran matua nan asawan babayi konran matua nan asawan lalaki wanin lamang konran matua nan asawan lalaki konran matua nan asawan babayi.Tag:Balae.Ilo:Awag ti nagannak da iti agassawa iti maysa ken maysa.EngThe relationship of the parents of the bride and groom to each other, it includes the parent's siblings.RelkatyanganmanuyangDer.abalayanenmangabalayanmiabalayan
abalayanen'a-ba-la-ya-nɘnFromabalayanvoBol:Mag'in abalayanTag:maging balaeIlo:Naganak kadagiti manugangen; agbalin nga abalayan.Engco-parents
abaluryo'a-ba-l`u-ryoSpnabalorio glass beadsnBol:Madidintek nin tinabas-tabas nin dikulor nin bato, sarming uno plastik a inubutan sa butlay ta pigaw nin masuloy.Tag:Abaloryo; manik.Ilo:Batek.EngGlass beads or bead work.
abaniko'a-ban`i-koSpnabanicofan, range, derricknBol:Paypay a maabryan tan maissada' nin mitupi'-tupi' ya.Tag:Abaniko; pamaypay.Ilo:Abaniko; pamaypay.EngA folding hand fan.Cls. SynpaypayDer.mampiabanikomiabaniko
abano'a-b`a-noSpnhabanoHavana cigarnoldBol:Tabakwen ran mamasiken; linulon a bulong tabako.Tag:Abano; tabako.Ilo:Tabako; abano.EngA factory rolled cigar used by old men.Cls. Synmuskadasigarilyotabako 2
abanti'a-b`an-tiSpnavanteahead, forwardvBol:Gan-gan nin mamunta sa man'adapen nin lugar o diriksyon.Tag:Abante.Ilo:Abante.EngA command to go ahead or move forward.Antanunoratras 2Cls. Synsigi 1sulongDer.iyabantikaaabantipaabantiwenumabanti
abang'`a-baŋn1Bol:Bayad (kwarta uno bagay) para sa pangungusar nin sayay bagay (libro, luta', bali, aysing).Tag:Upa.Ilo:Bayad nga gapu ti pinangusar ti maysa a banag (kwarta, balay, daga, etc.)EngAn exchange payment (maybe money or in kind) made for the use of something (books, tapes, comics, land, etc.)2Bol:Say maganansya sa dipusiton kwarta sa bangko o nipautang a ipaabangan, o ibayad sa inutang nin kwarta.Tag:Tubo.Ilo:Bayad ti inpabulod nga kwarta.EngInterest earned on a bank deposit, or interest paid on a loan.Cls. SynganansyaDer.abanganiyabangmamaabangmamaabangmangabang
abangan'a-b`a-ŋanPerf.inabanganFromabangvl1Bol:Mamayad sa pangungusar nin sayay bagay bilang sa bali, ruran, DVD tan raruma et.Tag:Upahan; arkilahin.Ilo:Panagbulod iti alikamen ti dadduma nga tao ngem masapol adda iti bayad na.EngTo rent, e.g. a house, vehicle, DVD, etc. for one's own use. Cls. Synupaan2Bol:Bayadan a anak o pursyinto nin utang nin kwarta bilang wadi' 8% o 10%. Tag:Tubuan.Ilo:Panagbayad wennu anak iti binulod nga kwarta.EngTo pay interest on a loan.Der.ipaabangan
abangat'a-baŋatAndSpch var.apangatnBol:Alalaki nin lango a gustu-gusto ran dumpa' sa natin ayep.Tag:Palangat; langaw; bangawIlo:Ngilaw; apangatEngA large fly.
abara''a-b`a-ra'nBol:Isturbo o pangibwatan nin kai nin maituloy a man-gaw'en.Tag:Abala.Ilo:Pambar a saan malpes ti aramid gapu iti riribok.EngA delay or interruption caused by something.Cls. SyndisturbomakaribangDer.abaraenmaabara'makaabara'mangabara'paabara'pakaabaraan
abara'nen'a-b`a-ra'-nɘnSpch var. ofabaraenFromabara'
abaraen'a-ba-r`a-'ɘnPerf.inabara'Spch var.abara'nenAtc. is man'abaraenFromabara'voBol:Gawa' a pangibwatan nin kai maituloy a man-gaw'en ket maatrasa a pakayadi' o kapika' sa sa keen.Tag:Abalahin.Ilo:Panangririrbuk iti maysa a tao iti kapada na a tao nga iso gapo nga saan pakalpasan ti aramid na.EngFor someone to interrupt an activity or a person thus causing a delay.Cls. Synisturbwen
abas'a-b`asadj1Bol:Ambo' nin kusto.Tag:Mali; hindi tama.Ilo:Saan nga husto.EngTo be in error or wrong.AntkustoCls. Synkabiso'lingomintis2Bol:Ambo' nin matunong o mapteg.Tag:Masama.Ilo:Saan nga husto nga ar-aramid.EngWrong, not what it should be.Antmapteg 2Relduka' 1Der.abaseniyabasmaabasmag'abasmiabassangkaabasanumabas
abasen'a-ba-s`ɘnFromabasvoBol:Gagarawen nin gaw'en nin abas o ambo' nin kusto a gaw'en.Tag:Gawing mali; maliin.Ilo:Balang-kantisen.EngFor someone to purposely make something wrong.Antikusto
abasto'a-b`as-toSpnabastoabundant supplynBol:Makasadag nin ikabyay tan raruma et nin matka-matkap para sa sayay panaon bilang wadi' manglinggo, mamulan tan raruma et.Tag:Sapat.; abasto,pagkain o pera para sa araw-arawIlo:Makaanay, umanay, makalaem.EngSufficient supply of foodstuff and other things to live on for a period of time.Cls. SynabiwDer.abastwanabastwenmiabasto
abastwan'a-bas-tw`anFromabastovlBol:Atran, byan o pa'witan nin kanen o usaren sa sayay panaon.Tag:Padalhan; bigyan.Ilo:Balunan.EngTo supply a food item for use for a period of time.
abastwen'a-bas-tw`ɘnPerf.inabastoFromabastovoBol:Ikabyay a sayay klasin kanen sa sayay panaon bilang wadi' manglinggo.Tag:Imbakin.Ilo:PangtaraonEngFor someone to have subsisted on a certain food item for a period of time.
abaw'a-b`awnBol:Malaem sa bilang, alaga o kantidad; ambo' nin daite'.Tag:Marami.Ilo:Nasurok ngem pudno nga kinaadu na.EngMassive or much in unnumbered quantity.Antdaikleng 1daite' 2matalagCls. Syngulpimalaem 1sadekDer.abawanabawenka'bawmama'bawumabaw
abaw a salamat'a-b`aw a sal`amatsay. ofsalamatphrBol:Ibarita' yayti no main nin tawon nami nin sayay bagay komo, o main nin ginwa' nan mabista nin pangipa'kit nin kabistawan nin nakem tan maririket nin mangrisibi.Tag:Maraming salamat.Ilo:Agyaman unay.EngMany thanks.
Abaw anay nainom kon ranom...'a-baw 'a-nay na-'i-nom kon ra-nom... (said with harshnɘss)say. ofinomphrfigTag:marami na akong pinagdaanan, karanasan.EngLiterally: I have already happened to drink a lot of water...; meaning I have already experienced many things (meaning you can't teach me anything about that.)Cls. Synilambu-lambong
abaw-abawen'a-bawaba-wɘnFromabawenvoTag:maramihan o kumuha ng maramiIlo:Adu-adwen.Engexcessive amount
abawan'a-ba-w`anFromabawvlBol:Bilang wadi' no manaliw o maglako' nin sayay bagay o bagay-bagay ket ambo' nin dai-daite'.Tag:Pakyawan; maramihan.Ilo:Aduan, bultuan.EngTo do in large quantities; such as the sale or purchase of large quantities of goods at one time.Anttiningi'Cls. Synpakyawan
abawen'a-ba-w`ɘnFromabawvoBol:Gaw'en nin malaem o gulpi a sayay bagay bilang wadi' no kalapen, no mangan, manaliw tan raruma et.Tag:Damihan.Ilo:Gagaraen nga nayunan iti pudno a kinaadu na.EngTo increase the amount of something.AntdaiklengendaiteenCls. Syngulpiwenlamu'nansadekenDer.abaw-abawenpaabawen