Bolinao - English


a


ayi1'`a-yinBol:Parti nan lalaman a usaren nin lumalako.Tag:Paa.Ilo:Saka.Eng:The foot.Compkallaayiid.apin ayisay.pait ayi
ayi2'a-y`iintrg pronBol:Usaren yayti sa panepet sa sayay tawo no ani a pilien o rabayen na sa main nin magwa' pamilian. Tag:Saan dito; alin.Ilo:Adinno ditoy.Eng:Which? A question word asking for a choice.Compaya
ayi3'`a-yinTag:Sama; sumama.Ilo:Surot; kadwa.Eng:Companions that are accompanying someone.Der.iyayikiayimakaayimayimiayinikiayipaayi
ayon'`a-yonadjBol:Parihoy karabayan; napasayay nakem; mituno; makapituno; pariho.Tag:Ayon; sunod; alinsunod; payag; sundo'; pareho; tulad; kasama.Ilo:Ayon; makiayon' makikadwaEng:To be of the same opinion.Cls. SynampikumpurmiDer.ayunankaayonkiayonmakiayonniayonpiaayonpiayunanumayon
ayos'a-yosvTag:Ayos.Eng:Alright; harmony; reconciliation.Der.maayosman'ayusenman'iayos
aysing'ay-s`iŋMassuaysingnBol:Say isulot a salimbeng nin lalaman.Tag:Damit; bestido; baro.Ilo:Bado.Eng:Individual pieces of clothing to cover the body.Cls. Synseketspecbistidabutargapaldata'gay 1.1gensulotDer.aysinganiyaysingmiaysingnakaaysingpiaaysingpinakaaysing
aysingan'ay-si-ŋ`anPerf.inaysinganFromaysingvlBol:Sulutan yan seket o aysing a sayay tawo o raruma et bilang sa ayep, gading-gading tan raruma et.Tag:Damitan.Ilo:Arikeskesen.Eng:To dress someone or thing with clothing.
aysip'ay-s`ipnBol:Saya nin kayo a tumubo' mataman adti, a say bunga na nigagalet nin madidintek, birdi no maata' ket no maluto' mu'dit o dandani mangisit nin maalsem. Tag:Bignay.Ilo:Bugnay.Eng:A wild cherry tree which bears dark red berries in clumps when ripe.Antidesma bunius
ayskrim'`ay-sk-rimEngice creamnEng:ice cream
ayta'ay-taSpch var.agtanBol:Tawon ayupa', kulet a sabot, mangisit a kulor ra a masabtan saran Negro.Tag:Baluga; ita.Ilo:Agta; lampong; itaEng:They are the aborigines of the Philippines from Malay Peninsula; Negrito: they are black people with curly kinky and small in stature.Cls. SynSambali
ayudin'a-yu-dinEngiodinenEng:Iodine.
ayuma'a-y`u-manBol:Panguot nin eket nin tali'neban a butbot nin mangusar naylon o suy'ot.Tag:Hayuma.Ilo:Ayuma.Eng:The manner of mending or repairing nets.Relsikwa'Der.ayumawenkiayumamangayumamangngayumapangayuma
ayumawen'a-yuma-wɘnPerf.inayumaFromayumaTag:Maghayuma.
ayunan'a-y`u-nanPerf.inayunanFromayonvlBol:Mayin nakem konan sayay tawo sa man'isipen o man'ilaban o man'i'deng o mantepren na.Tag:Kampihan; ipagtanggol.Ilo:Isakit; ayonan. Eng:To take the side of someone in a conflict or cooperative effort.AntkuntrawenlabananCls. SynkampiwanDer.niayunan
ayuno'a-yu-nonBol:Magkulasyon; magayunar; kai mangan no mabli awro; mangilin.Tag:Ayuno.Ilo:AyunoEng:Fasting; to abstain from food; abstinence every Friday.Der.mag'ayuno
ayungin'a-yuŋinnBol:Madidintek a kuna' a makalap sa karayan; masileng a siksik ran saraytin kuna' sa matab'ang a ranom sa karayan.Tag:Ayungin.Ilo:AyunginEng:Silvery theraponid fish; a kind of fish, fresh water fish; small fishes with thick slippery scales living in the river; small fishes living in the rice fields.
ayupa''a-y`u-pa'Num+ayuyupa'Fromyupa'adjBol:Ambo' nin ata'gay.Tag:Pandak; mababa.Ilo:Pandek; ababa.Eng:Low or short in height.Antata'gay 1Cls. SynbeyewDer.kaayupa'maayupa'mampiayupa'nipamakaayupa'*paayupa'sangkaayupaansiayupa'id.ayupa' a daya'say.ayupa' a kanakmanayupa' a nakem
ayupa' a daya''a-yupa' a da-ya'id. ofdaya'ayupa'phrfigEng:Low blood pressure.Antaltaprisyon
ayupa' a kanakman'a-yupa' a kanak-mansay. ofkanakmanayupa'phrfigTag:Hindi mayabang.Eng:Humble.
ayupa' a nakem'a-yupa' a nakɘmsay. ofnakemayupa'phrfigBol:Pigagawa' nan sayay tawo a ambo' yan marangas nokai edet mauyamo' ya. magalang tan maado' sa kapadan tawoTag:Mababang loob.Ilo:Nababa ti pakinakemEng:Humble; meek.Cls. Synmapasinsyamaumildiid.maayupa' a nakemsay.maayupa' nakemsiaayupa' a nakem
ayupar'a-yuparnrareBol:Sayay klasin tanaman a nakagalet sa puon kayo; itaw na kalapen a ikabyay na sa puon kayo.Tag:Dapo; orkidyas.Ilo:Masitas nga nakakapet iti puon ti kayo; orkidyasEng:A kind of orchid; a parasiticin plant which the leaves are like the leaves of jackfruit.
ayus'os'a-yus'osDer.umayus'os
ayuyupa''a-yuyu-pa'Num1ayupa'Fromyupa'