Bolinao – English


a


a1'apposBol:Usaren yaytin sayay sarita' sa u'na nan ngaran nin bagay a sintron mampag'irgwan sa sayay grupo nin susarita'.Ilo:Dyay, diyay.EngThis is the item that is being specifically talked about in the clause. The clause marker of the focused item or the absolutive clause. Relsienclity/[V]_
a2'aSpch var. ofah
a'lo'`a'-lonBol:Pinalimpek a anron kayo nin main dinmaite' a gaga'getan sa butlay nin usaren yan ipambayo, ipangrekrek uno ipangmek sa a'song uno ipanaltag sa bilog.Ilo:Al-o.EngPestle, a rounded piece of wood about five inches in diameter and six feet long used to pound or grind substances in a mortar or thresh rice in a bilog.wha'songCls. Synipambayo 2Rel. tobayodekdekan 2tapongRelbilog 1.2taltagen
a'nak'a'-n`akMassua'nakFromanaknBol:Usaren yaytin tumukoy sa sinusa'sa sa abaw, ambo' grupo nin ua'nak.Ilo:Annak.EngReferring to specific children individually, not just a group.
a'nem'a'-n`ɘmn1Bol:Si sumunor nin numiro kona nin lima.Ilo:Innem.EngSix, the number following five.Relbilang1synsais1.1nsixty1.2nsic hundredComplabin'a'nemDer.ika'nemmi'nem
a'pat'`a'-patn1Bol:Si numiro nin sumunor konan bilang a tulo.Ilo:Uppat.EngFour.whbilang11.1nforty1.2nfour hundredDer.ika'patkaka'patlabin'a'patmag'a'patmi'patpi'patsippa'pat
a'rong'`a'-roŋnBol:Si parti nan lalaman nin usaren sa pinnawa tan pangngangot. Iti ya sa pibutlayan nin bebey tan mata nin tawo man o ayep. Ilo:Agong.EngNose.
a'song'`a'-soŋnBol:Bato uno matib'ey nin kayo a angangko rway pyi a kaanrwan nin kinutkutan ya sa butlay anggan sa kapikngaan na nin pambaywan yan animan bilang sa irik, byas, mais tan raruma et, a mangusar nin a'lo.Ilo:Alsong.EngA large wooden or stone mortar used with a pestle for pounding grains such as rice, corn, etc.Mema'loCls. Synbilog 1.2Rel. tobayoDer.a'su-a'song
a'su-a'song'`a'-su-'`a'-soŋFroma'songnBol:Daikleng nin pambaywan nin gawa' sa bato udino kayo a main nin kinutkutan nin namaararem sa butlay.Ilo:Almires.EngSmall wooden or stone mortar.synalmiris
aadi''a-'`a-di'Fromadi'nBol:Rwa o mas abaw nin adi'.Ilo:Ar-ari.EngTwo or more specific kings.Antrina
aadyan'a-'a-dy`anFromadyannBol:Lugar no adti ya mako nin umadi a sayay tawo lalo yaynay sayan main nin mampal'isan o mampalaywan.Ilo:Paglemmengan.EngA hiding place.
aak'a-'aknoldBol:Kayon ma'ran a inanag. kayo nin rumokIlo:NaanayEngOld wood that is termite eaten.Antsegat 1Relanagrumukensynmangkarumokmarpokrumok
aakot'a-'`akotSpch var. ofakut-akotFromakot
aalmidunen'a-'`al-midu-n`ɘnFromalmidunenadjBol:Abel o seket a matkap nin almidunen o paksiren sa pangngusar nin gawgaw o sinapit nin linugaw.Ilo:Aalmiduren.EngFabric or clothing requiring starching.
abab'`a-babnBol:Si matib'ey a parti nan ungot a nakaigaletan nin bunot tan laman.Ilo:Sabut.EngThe shell of a coconut.whungotRel. tolaman 2.2
abababo'a-baba-boFromababoadjIlo:Rabaw.EngTo be on the very surface of something.
ababo'a-b`a-boFrombaboadj1Bol:Animan a ambo' nin ararem bilang sa taaw, ubot, sugat tan raruma et.Ilo:Ababaw; narabaw.EngShallow, said of the sea, hole, cut or wound. Antararem 1kantilado2Bol:Kurang sa masadag a pakatanda', pakataros, didikasyon o dibusyon. Ilo:Narabaw.EngLack of depth in knowledge, understanding, commitment, etc.Cls. SynparawpawDer.abababoababwenkaababwanumababo
ababo a lwa''a-ba-b`o 'a l`wa'id. oflwa'phrIlo:NArabaw ti lwa.EngTo be prone to crying, the tears are on the surface and about to come out at the slightest thing.
ababwen'a-bab-w`ɘnFromababovoBol:Andi' gaw'en nin ararem. Ilo:Rabawan.EngTo make something shallow.Antararmen
abagat'a-b`a-gatn1Bol:Si bandan panrupan nin bagatanan.Ilo:Abagatan a laud; abagat.EngSouthwestern direction. Rel. tobaytanpanrupantimoggendiriksyon2Bol:Si siri nin nangibwat sa panrupan nin bagatanan nin mangawit nin rapeg.Ilo:Abagat.EngA wind from the southwest that brings rain.
abagatan a baytan'a-bagatan a bay-tanid. ofbaytanphrIlo:Baetan.EngSoutheasterly.whdiriksyonCls. Synmamatimog
abagay'a-ba-g`ayintrjoldBol:Ibalikas yayti nin pangibusngaw nin kaingaran a napirdyan no main nin na'met o nakasa, o no naima-ima sa inilalwan.Ilo:Ilala; kailala.; Kailala; kailala pay!EngAn expression of vain regret or despair over something or someone wasted or lost.synsayang 2Der.abagayenmaabagay
abagayen'a-ba-ga-y`ɘnFromabagayvoIlo:Ipateg; amuogen.EngTo appreciate something.
abaho'a-b`a-hoSpnabajodown, below1vobsoBol:Kumayupa' sa ruran.Ilo:Bumaba; agdissaag.EngTo come down from something such as a tree, or a vehicle.Cls. Synkumayupa'synumarawas2vobsoBol:Kumayupa' o gumuda a prisyo nin bubagay bilang sa ungot, kupras, tan raruma et.Ilo:Bimmaba; binasit.EngTo go down in price..Cls. Syngumuda3intrjBolAndobsoBol:Abaho, sarita' yayti nin usaren nin pammatalad no main nin bagay a nanabo'.Ilo:Abaho.Eng Used as a warning to watch out for something falling.
abaka'a-ba-k`anBol:Sayay mula a mabyay sa madutak o madu'mel nin lugar a bara'mon batag a bakas na tan say lanot nin pala'pa' tan upas na ket gaw'en nin bag, tsinilas, kupya' tan raruma et.Ilo:Abaka.EngAbaca, a plant or its fiber that looks like a banana plant and grows in wet areas which is cultivated for its fiber which is known worldwide as Manila hemp.Relbatag