Bolinao – English


a


a'`aSpch var.ahintrjBol:Ibalikas yaytin pangibusngaw nin nipaka'ngap, ririket, disgusto, nikabigra', panuya'-tuya' tan raruma et dipindi no pa'no a pag'irgo.Tag:A.Ilo:A.Eng:Ah; an expression indicating surprise, delight, disgust, shocked discovery, sarcasm, etc., in accordance with the manner of utterance. say.O' aYes, certainly; really; truly.
a'apposBol:Usaren yaytin sayay sarita' sa u'na nan ngaran nin bagay a sintron mampag'irgwan sa sayay grupo nin susarita'.Tag:Ang.Ilo:Dyay, diyay.Eng:This is the item that is being specifically talked about in the clause. The clause marker of the focused item or the absolutive clause.
a'lo'`a'-lonBol:Pinalimpek a anron kayo nin main dinmaite' a gaga'getan sa butlay nin usaren yan ipambayo, ipangrekrek uno ipangmek sa a'song uno ipanaltag sa bilog.Tag:Halo; pambayo.Ilo:Al-o.Eng:Pestle; a rounded piece of wood about five inches in diameter and six feet long used to pound or grind substances in a mortar or thresh rice in a bilog.
a'nak'a'-n`akMassua'nakDer. ofanaknBol:Usaren yaytin tumukoy sa sinusa'sa sa abaw, ambo' grupo nin ua'nak.Tag:Mga anak.Ilo:Annak.Eng:Referring to specific children individually, not just a group.
a'nem'a'-n`ëmnBol:Si sumunor nin numiro kona nin lima.Tag:Anim.Ilo:Innem.Eng:Six, the number following five.Der.ika'nemSixth in succession.mi'nemSix times.
a'pat'`a'-patnBol:Si numiro nin sumunor konan bilang a tulo.Tag:Apat.Ilo:Uppat.Eng:Four.Der.ika'patFourth in succession.kaka'patone forthlabin'a'patFourteen.mag'a'patApproximately four.mi'patFour times multiplication.pi'patThe fourth time.sippa'patIn group or groups of four; foursome.
a'rong'`a'-roŋnBol:Si parti nan lalaman nin usaren sa pinnawa tan pangngangot. Iti ya sa pibutlayan nin bebey tan mata nin tawo man o ayep. Tag:Ilong.Ilo:Agong.Eng:Nose.
a'song'`a'-soŋnBol:Bato uno matib'ey nin kayo a angangko rway pyi a kaanrwan nin kinutkutan ya sa butlay anggan sa kapikngaan na nin pambaywan yan animan bilang sa irik, byas, mais tan raruma et, a mangusar nin a'lo.Tag:Lusong.Ilo:Alsong.Eng:A large wooden or stone mortar used with a pestle for pounding grains such as rice, corn, etc.Der.a'su-a'songSmall wooden or stone mortar.
a'su-a'song'`a'-su-'`a'-soŋDer. ofa'songnBol:Daikleng nin a'song.Tag:Almires; dikdikan; bayuhan.Ilo:Almires.Eng:Small wooden or stone mortar.
aadi''a-'`a-di'Der. ofadi'nBol:Rwa o mas abaw nin adi'.Tag:Mga hari.Ilo:Ar-ari.Eng:Two or more specific kings.
aadyan'a-'a-dy`anDer. ofadyannBol:Lugar no adti ya mako nin umadi a sayay tawo lalo yaynay sayan main nin mampal'isan o mampalaywan.Tag:Kublihan; taguan; pagtaguan.Ilo:Paglemmengan.Eng:A hiding place; hideout.
aak'a-'aknoldBol:Kayon ma'ran a inanag. kayo nin rumokTag:Maanay.Ilo:NaanayEng:Old wood that is termite eaten.
aakot0Spch var. ofakut-akotDer. of*akot
aalmidunen'a-'`al-midun`ënDer. ofalmidunenadjBol:Abel o seket a matkap nin almidunen o paksiren sa pangngusar nin gawgaw o sinapit nin linugaw.Tag:Aalmirulin.Ilo:Aalmiduren.Eng:Fabric or clothing requiring starching.
abab'`a-babnBol:Si matib'ey a parti nan ungot a nakaigaletan nin bunot tan laman.Tag:Bao.Ilo:Sabut.Eng:The shell of a coconut.
abababo'a-baba-boDer. ofababoadjTag:Ibabaw.Ilo:Rabaw.Eng:To be on the very surface of something.
ababo'a-b`a-boDer. ofbaboadj1Bol:Animan a ambo' nin ararem bilang sa taaw, ubot, sugat tan raruma et.Tag:Mababaw.Ilo:Ababaw; narabaw.Eng:Shallow, said of the sea, hole, cut or wound. 2Bol:Kurang sa masadag a pakatanda', pakataros, didikasyon o dibusyon. Tag:Mababaw.Ilo:Narabaw.Eng:Lack of depth in knowledge, understanding, commitment, etc.Der.abababoTo be on the very surface of something.ababwenTo make something shallow.kaababwanThe shallowness of the sea, a hole, a basket, etc..umababoTo become shallow.
ababo a lwa''a-ba-b`o 'a l`wa'id. oflwa'phrTag:Mababaw ang luha.Ilo:NArabaw ti lwa.Eng:To be prone to crying; the tears on the surface and about to come out at the slightest thing.
ababwen'a-babw`ënDer. ofababovoBol:Andi' gaw'en nin ararem. Tag:Babawan.Ilo:Rabawan.Eng:To make something shallow.
abagat'a-b`a-gatn1Bol:Si bandan panrupan nin bagatanan.Tag:Timog-kanluran; habagat.Ilo:Abagatan a laud; abagat.Eng:Southwestern direction. 2Bol:Si siri nin nangibwat sa panrupan nin bagatanan nin mangawit nin rapeg.Tag:Habagat.Ilo:Abagat.Eng:A wind from the southwest that brings rain.
abagatan a baytan'a-bagatan a bay-tanid. ofbaytanphrTag:Timog-silanganIlo:Baetan.Eng:Southeasterly.
abagay'a-ba-g`ayintrjoldBol:Ibalikas yayti nin pangibusngaw nin kaingaran a napirdyan no main nin na'met o nakasa, o no naima-ima sa inilalwan.Tag:Hinayang; panghihinayang.; Sayang!Ilo:Ilala; kailala.; Kailala; kailala pay!Eng:An expression of vain regret or despair over something or someone wasted or lost.Der.abagayenvalue, treasure; appreciatemaabagayTo feel sorry for or to regret the loss of someone or something.
abagayen'a-bagay`ënDer. ofabagayvoTag:Halaga.Ilo:Ipateg; amuogen.Eng:value, treasure; appreciate
abaho'a-b`a-hoSpnabajodown, below1vobsoBol:Kumayupa' sa ruran.Tag:Bumaba; umibis.Ilo:Bumaba; agdissaag.Eng:To come down from something such as a tree, or a vehicle.2vobsoBol:Kumayupa' o gumuda a prisyo nin bubagay bilang sa ungot, kupras, tan raruma et.Tag:Bumaba.Ilo:Bimmaba; binasit.Eng:To go down in price..3intrjBolAndobsoBol:Abaho, sarita' yayti nin usaren nin pammatalad no main nin bagay a nanabo'.Tag:Abaho.Ilo:Abaho.Eng: Used as a warning to watch out for something falling.
abaka'a-bak`an1Bol:Sayay mula a mabyay sa madutak o madu'mel nin lugar a bara'mon batag a bakas na. Say lanot nin pala'pa' tan upas na ket gaw'en nin bag, tsinilas, kupya' tan raruma et nin ilako' laluyna sa raruman nasyon.Tag:Abaka.Ilo:Abaka.Eng:Abaca; a plant that looks like a banana plant and grows in wet areas which is cultivated for its fiber.2Bol:Say maipada sa amagey nin makalap sa mulan abaka a gaw'en ni apay, bag, rubir, tsinilas, tan abaw nin raruma et. Tag:Abaka.Ilo:Abaka.Eng:The fiber of this plant known worldwide as Manila hemp.