Bolinao – English*inaw'`i-nawnBol:Si asawan babayi a manpamitawo; si ina a maingar nan main laman nan tyan nayna.Tag:NaglilihiEngConception.Der.iyinawmanginaw
*paalakipa-'a-la-kiFromalakiDer.ipamaalakimagmamalakimamaalakimipaalakipaalakyen
*paanropa-'an-roFromanroTagDer.ipaanromamaanromapaanropaanrwen
*paayupa'pa-'a-yu-pa'Fromayupa'Der.mapaayupa'mipaayupa'paayupaen
*pada'pa-da'BolAndIloIlo:Pareho.EngsatedDer.makapda'mangkapda'mapda'napadaan*papda'
*padpadpad-p`adnBol:Animan a bagay a naanor sa baybay a ni'ras nan agos anggan sa rigrig; sayti nipadpad.Tag:Napadpad.Ilo:Naiyangin.EngThings that are carried to the shore by the wind or current.Der.ipadpadmipadpadnaipad-ipad
*insan'in-s`anEngpassing of timeDer.ipamainsankainsananmainsanmainsanansay.kainsanan no yabi
*intriga'in-trig`aSpnentregardeliver over, surrenderrareDer.iyintriga
*pagketpag-k`ëtTag:Pagsang-ayon.Ilo:Tulog.EngThat which brings ideas together.Ov. SynnisayDer.mipapagketannipapagketpagketanpipagketanpipapagket
*pagpagpag-pagTag:Pagpag.Ilo:Wagwag.Enghit to remove dustOv. SynmangampaspanggasDer.ipagpagmamagpagmapagpagpagpagen
*pagrempagrëmDer.pinagreman
*paidappa-'i-dapFromidapvacDer.makapaidapmamaidapmangkapaidapmapaidapnipamaidappinai-paidappipaidap-idap
*ipakabyay'i-pa-ka-byayDer.nipakabyay
*paispa-'isSpnfaisán pheasantnobsoBol:Kuna' udino karni nin pinunggos sa bulong ba'yo ibaya sa mandedta nin uring.Tag:Pais; limpak.Ilo:Pais; nalimpakEngFish or meat roasted while wrapped in leaves (fish or meat).Der.ipaispinais
*paisanopa-'i-sa-noSpnpaisanocompatriot, fellow countrymanobsoDer.nakapaisano
*paiyakadpa-'i-yakadnBol:Tawo a tumper sa mabista ket gaw'en na; paiwanwan; paidalan; matper sa maong tan tutuo nin bagay.Tag:Hulugan.Ilo:Tinnagan.EngInstallment payment.
*paknapak-n`aIlo:Appan.Der.makaipaknamipaknanapakna
*pakpa'pak-p`a'Ilo:Ayayo.Der.mamakpa'pakpaenpamamakpa'
*pal'ispal-'isSpch var.paliisFromalisTag:Iwas.Ilo:Liis.Ov. Synilag 2Der.ipal'iskapapal'iskumal'ismakapal'ispal'isan
*ipipanya'i-pi-pa-ñaSpnepifaníaEpiphanyn propobsoBol:Syay awro nin pakapanemtem sa nipagbisita ran tuloy mumadunong sa baytan koni Jesus sa Bethlehem.Tag:EpipaniaIlo:EpipaniaEngEpiphany; the three wise men's visit; celebrated every 6th day of January.
*palakpa-l`akDer.maipalakmipalak
*palalakopa-lala-koFromlalakoDer.ipalalakomamalalakomangingipallakomangipalalakopamalalako
*palarpa-larSpnpararto block, save, interceptmag-obsorareDer.magpalaranpalaran
*paldetpal-dëtDer.nipaldet
*palpagpal-pagrareOv. Syntaro'Der.mipalpaganpalpagan