Bolinao – English*nimbonim-boSpnnimbohalo, nimbusnobsoBol:Gunem a paka'kitan irarate' nan rapeg.Tag:Nimbo; ulap na may kasamang ulanIlo:Nimbo; ulep nga pakakitaan ti umay a tudoEngNimbus clouds; dark clouds that brings rain.
*gun'odgun'odDer.magun'od
*gunlalaygun-lalayadjBol:Ata'gay tan ma'beng nin ambo' magsen.Tag:Lampa; matangkad na payat.Ilo:GunlalayEngLanky; long-limbed; tall and thin; awkwardly long and thin.synrukbi'
*guraterguratërDer.ginurater
*gusagosg`usagosnTag:Kuskusin ng madiin.EngA rough material used for cleaning; brush; husk; etc., more aggressive than gusgos.Der.gusagusangusagusenigusagos
*gusgosgus-gosvBol:Sayay bagay a igusgos mo pigaw maglat a sama' na; maksaw a pangipunas mon sayay bagay pigaw galaten a mansa.EngA material used for cleaning something like the skin or body; washcloth.Der.gusgusenigusgosigusgu-gusgospangigusgos
*ibig'i-bigTagibignTagEngLove.
*igar'i-garDer.umigar
*NipponNip-ponn propEngJapaneseOv. SynHapon
*ikik'i-ki-kDer.paikikan
*imamater'i-mamatërEng???Der.pinangimamater
*imbabaet'im-baba-'ëtOv. SynamingawimatlekpipigawenDer.mangimbabaet
*imbargo'im-bar-goSpnembargoobsoDer.naimbargo
*imeng'i-mëŋDer.paimeng
*imlay'im-layDer.mangimlay
-Nom-Nomvt > nEngA person skilled in the action.;
*imuna'i-mu-naDer.*imunawan
*imunawan'i-muna-wanFrom*imunavEngto come to one's sensesDer.maimunawan
*nutnotnut-notnBol:Panenepsep ran abing sa suso ni nanay nin main kalamo' nin kayat a madedentek.Tag:Nunot; supsopIlo:NutnotEngThe act of sucking accompanied by small bites; in breastfeeding - a baby sucking and biting on mother' breast.Der.mangnutnotnunuten
*ngawngawŋaw-ŋawDer.alingawngawngawngawan
*ngudngodŋud-ŋ`odvBol:Matumba ket maigket yay rupa.Tag:Ngud-ngodIlo:Naitibab; ngudngudEngTo fall or stumble face down injuring the nose.Der.ingudngod
*pa'nekpa'-nëkDer.ipa'nek
*pa'tengpa'tëŋFrometengTag:Patagalin.Ilo:Cabayag.Der.ipa'te-pa'tengmakaipa'tengpina'teng
*pa'watpa'-watDer.pa'watan
*pa'yokpa'-yokDer.mama'yu-pa'yokpa'yu-pa'yukanpapa'yukan