Bolinao – English*gunlalaygun-lalayadjBol:Ata'gay tan ma'beng nin ambo' magsen.Tag:Lampa; matangkad na payat.Ilo:GunlalayEng:Lanky; long-limbed; tall and thin; awkwardly long and thin.synrukbi'
*guratergu-ra-tɘrDer.ginurater
*gusagosg`usagosnTag:Kuskusin ng madiin.Eng:A rough material used for cleaning; brush; husk; etc., more aggressive than gusgos.Der.gusagusangusagusenigusagos
*gusgosgus-gosvBol:Sayay bagay a igusgos mo pigaw maglat a sama' na; maksaw a pangipunas mon sayay bagay pigaw galaten a mansa.Eng:A material used for cleaning something like the skin or body; washcloth.Der.gusgusenigusgosigusgu-gusgospangigusgos
*ibig'i-bigTagibignTagEng:Love.
*igar'i-garDer.umigar
*ikik'i-ki-kDer.paikikan
*imamater'i-ma-ma-tɘrEng:???Der.pinangimamater
*imbabaet'im-baba-'ɘtDer.mangimbabaet
*imbargo'im-bar-goSpnembargoobsoDer.naimbargo
*imeng'i-mɘŋDer.paimeng
*imlay'im-layDer.mangimlay
-imm-'immPerf. of-um-
*imuna'i-mu-naDer.*imunawan
*imunawan'i-muna-wanFrom*imunavEng:to come to one's sensesDer.maimunawan
*inaw'`i-nawnBol:Si asawan babayi a manpamitawo; si ina a maingar nan main laman nan tyan nayna.Tag:NaglilihiEng:Conception.Der.iyinawmanginaw
-inm-'inmPerf. of-um-
*insan'in-s`anEng:passing of timeDer.ipamainsankainsananmainsanmainsanansay.kainsanan no yabi
*intriga'in-trig`aSpnentregardeliver over, surrenderrareDer.iyintriga
-inum-'i-numPerf. of-um-
*ipakabyay'i-pa-ka-byayDer.nipakabyay
*ipipanya'i-pi-pa-ñaSpnepifaníaEpiphanyn propobsoBol:Syay awro nin pakapanemtem sa nipagbisita ran tuloy mumadunong sa baytan koni Jesus sa Bethlehem.Tag:EpipaniaIlo:EpipaniaEng:Epiphany; the three wise men's visit; celebrated every 6th day of January.
*isa'i-saSpnizarhoistobsoDer.isawen2mangisa2
*iso'i-soEng:???Antruka
*ison'i-sonEng:???Der.isunen