Bolinao – English*dutdotd`ut-dotvBol:Pangungunat a main gesen; bigra' a pangunat nin sayay bagay a naipa'nek; sayay aksyon a mamata'gay a pangungunat bigra'.Tag:Bunot.EngExtract; pull out from.Der.dumutdotdutdutenmadutdotmaikidutdotmanutdotpakadutdot
*duwitd`uwitEngduetmag-nrareBol:Pangigna' nin tamudo' nin buga' sa madali' tamo'; madali' a pakaigna' nan sayay bagay; bigra' bale' madali' tamo' nin pakadudit nan sayay bagay.Tag:Dalawahang tinig.EngDuet.Der.magduwit
*dyamdyamTag:Hamog.EngfogReldarangluta'
-en'ën??? > vEngtheme
*erep'ë-rëpDer.erpanerpenma'repma'repanmangrepmi'reppaiyrepanpaka'repsay.mangrep apoy
*ermen'ër-mënDer.naermen
*etyan'ëtyanTag:Narito.Der.ma'tyanma'tyananpa'tyan
*ey'ey'ëy'ëyTag:Bakat ng pagkakabigti.Ov. SynmarusatDer.ey'eyeniyey'ey
*ga'modga'-m`odadjBol:1. Sukat a naihustu-husto ya tamo' kasan subra; 2. Kag'ga'mod yay bagay ket hustu-husto tamo' a nakaiyabutan na; no ikabyay dandani magkurang ta kasan subra, husto tamo'.Tag:Kaunti; sapat.EngSubsistence. Barely enough.Der.kaga'mod
*gagagag`aTag:Ipagtanggol.EngdefendDer.igaga
*gagaemgaga-'`ëmnTag:Pagbantaan.EngA grudge with the intent to do evil.Der.igagaemmangigagaem
*galatga-l`atTag:Tanggalin.AntkwanOv. SynlakasenlingkabDer.galatangaltengumlatiglatmaglatmakaglatmamaglatmangkaglatmanglatmiglatnikaglatnipaglatanpaglatenpanglatan
*gama'ga-ma'Tag:Magbuntalan.Der.gama'gama'gamaen
*gamergamërDer.naigamer
*gamrotgam-r`otTag:Agawin; sapilitang pagkuha.Ov. SynsampatensamsamDer.gamruten
*garadugodgaradugodDer.gumaradugod
*gawetg`awëtOv. SynkeskesanDer.kigawetmaigawetnaigawetannakaigawetan
*gayak-gayakgayak-gayakDer.naigayak-gayak
*gegpesgëg-pësDer.nagpes
*gete'gë-të'Der.get'enmagte'mangte'
-ginm...-gin-m...Spch var.binu... or ginm...affEngThe basic form of this word could begin with b, bu, be, or g.
*nikuraponi-ku-ra-ponBol:Abaw a naitayak-tayak a maputi' nin pino sa sayay bungan kayo; abaw a naitayak-tayak a pinon maputi' sa takyay tan raruman parti nin lalaman; kulor a immabunsyang.EngThe grayish powder-like substance that covers the skin of fruit; It may partially be due to dust and chemicals.
*gubitgu-bitTag:Madilim na papawirin dahil sa ulap.Der.nigubit
*gudagodgudagodDer.igudagod
-gum...-gum...aff