Bolinao – English*atraka'at-ra-kaobsoTag:NaakitDer.makaatrakable to be attracted to somethingumatrakaTo advance; to move forward; a movement forward.
*atrasa'at-ra-saSpnatrasarto postpone, delay, fall behindDer.maatrasaTo fall behind or be delayed from something.nikaatrasaCharacterization or event of going backwards and delayed.
*awad'a-wadDer.awadanTo raise the hand with the intention to hit a person.; An act to hit somebody by raising the hand; to threaten.niawadTo threatening action of hitting something or somebody.
*awid'a-widIloawidIloDer.agawidTo go home.makaawidAble to go home.
*ayat'`a-yatnBol:Saya nin pangngayat; pangumbinsi; pangayab; pangalap atinsyon nan sayay tawo.Tag:Hikayat.Eng:Enticement; Persuasion by presenting nice arguments or incentives.Der.ayatenTo entice the mind or emotions; persuade; influence.maayatTo have been influenced or persuaded; convince; To be attracted.; To let oneself be convinced; persuaded; carried away; swayed.makaayatCharming.mangayat1enticemangkaayatpersuading/enticingpaayatattracted by something
*ayuno'a-yu-nonBol:Magkulasyon; magayunar; kai mangan no mabli awro; mangilin.Tag:Ayuno.Ilo:AyunoEng:Fasting; to abstain from food; abstinence every Friday.Der.mag'ayunofast on Good Friday
*ayus'os'a-yus'osDer.umayus'osTo move downward a little toward the foot of the bed.
*ba'lengba`'-lëŋnBol:Angot nin umi'.Tag:Panghi.Ilo:Angseg.Eng:Odor of fresh urine.Der.maba'lengurine smell
*ba'wasba'-wasBol:Panglat nin parti nin ka'bawan o sayay bagay a masibulot.Tag:Bawas.Eng:Act of taking away.
*baagba-'agnBol:Lubay; abel a ipamasket konan parti nan lalaman a manepeg sakban.Tag:Bahag.Ilo:BahagEng:G-string; loin cloth; a cloth to cover the part of the body as the region of strength and pro-creative power.Der.mibaagwear a g-string
*babnakbabnakvBol:Manabo' o matumba nin maksaw.Tag:Bagsak; lagpak.Ilo:Babtuog.Eng:Fall or drop with force.Der.ipababnakTo drop; throw down; or put down with a heavy force.mababnakTo fall with force.
*baekba-'ëkrareTag:Lunok.Der.baek-baekSwallowing liquid hurridly.baekengimmaekswallow loudlymabaekFor the throat to be hurting or feel like there is something caught in it.
*bagatbagatrareDer.bagatenpamamagatA ceremony performed in the forest when the spirits are called for to help someone that has a sickness or insanity because of meeting a spirit in the forest.
*bagbagbag-b`agTag:Luwagan.Der.angkabagbagTo dismantle; disassemble; or remove completely the furniture or equipment; Tear down; untie.bagbagento unfasten; untie; loosenmamagbagmambagdisassemblenabagbagWrecked; shipwrecked.
*bagosbagosnrareBol:Si tawo nin kasan naitanda' nin kami'nan na; kamang anan kamang mataman adti; no adti ya naparat'anan yabi itaw yaynamaet ana ma'lek, wanin anamaet sa pangangan na.Tag:Palaboy.Eng:People roaming or lingering around a place without a definite residence; Loiter.
*bakalbakal1nBol:Pilalaban yupa' sa gesen, kaisipan,; pisasamsam nin ikon tan pag'adian; pilalaban nin abaw a tawo a main armas ket magawa' a patyan; gira nin nunasyon, no si'noy manalo syay mag'uray.Tag:Paglalaban.Eng:War.2vTagTag:Bakal.Eng:Iron.Der.bakalenTo become hard.nibakalNaapon nibakal kamin bubsat.
*bakawerbakawërDer.pinabakaweran???
*bakbakbak-bakTag:Pag-aaway ng mga aso.Der.mampibakbakmibakbakTo fight; usually used on fighting animals (e.g. dogs, cat).
*bakodbakodTagnTagBol:Darekdek; alambri; alabat; kural; padil.Tag:Bakod; barikadaIlo:BakodEng:Fence; wire for fence; bamboo fence; barricade.Der.bakudenfencemanbakudennabakodfenced innabakodfenced in
*bakwaybakwayDer.mabakway
*bala-balabalab`a-laobsoDer.bala-balawenTo make fun of someone behind his back; ridicule; despise.To try if it works.magbala-balaEstimate; pretense; make-believe.
*balagtasbalag-tasrareDer.balagtasanSinging competition.
*balamba-lamTag:Nahuli sa tagpuan.Der.mabalamLate in arriving: Late to arrive; delayed.
*balanya'ba-lan-ya'rareDer.nibalanya'For circumstance to have happened to have led someone to a certain place.
*balingabaliŋ`anBol:Naribang a atinsyon; nadisturbo; isakalakoy kaisipan; birngen a kaisipan.Tag:Istorbo; abala.Eng:The thing which gets the attention; attention getter; a disturbance that draws the attention away.Der.balingawenTo distract one attention. To do something that gets someone's attention.