Bolinao – English*asit'a-sitDer.agsitasisitumsit
*muryomuryoSpnmurriadepression, the blues mag-Der.magmuryo
*asog'a-sogIlonobsoBol:Tunoy a manpangirangep nin sakit; areng-eng.Tag:Halinghing; daing.Ilo:Agasog; agdongdongawEngA moan; a loud cry.Der.iyasog
*mutatengmu-ta-tëŋDer.nakamutateng
*na'na'na'-na'Der.ina'na'iyana'-ana'
*ataat'a-ta-'atadjrareBol:Kayo nin na'teng anan natumba, mataman na'teng yayna ma'get ya et ta mabistayan kayo a bilang sa burawen, bayawas, sapang tan raruma et.Tag:Kahoy na laon.EngFor something to be old but useful.
*atik'a-tiknobsoBol:Asikaso; rumnge'; mamin galang.Tag:Atensyon; pansin; asikaso; pakikinig; pagsubaybay.Ilo:Atinsyon; panagdengeg; panagasikaso; panagrispito; pangimdengEngAttention; listen; give ear; be guided; respect.
*atraka'at-ra-kaobsoTag:NaakitDer.makaatrakumatraka
*atrasa'at-ra-saSpnatrasarto postpone, delay, fall behindDer.maatrasanikaatrasa
*awid'a-widIloawidIloOv. SynugotDer.agawidmakaawid
*nabangna-baŋTag:Napala.Ilo:Ganar.Engpartake; gainRelkinabangpaningirDer.kinabangmampinabangminabangpakinabang
*baagba-'agnBol:Lubay; abel a ipamasket konan parti nan lalaman a manepeg sakban.Tag:Bahag.Ilo:BahagEngG-string; loin cloth; a cloth to cover the part of the body as the region of strength and pro-creative power.Der.mibaag
*babnakbabnakvBol:Manabo' o matumba nin maksaw.Tag:Bagsak; lagpak.Ilo:Babtuog.EngFall or drop with force.Ov. Syn*laltogDer.ipababnakmababnak
*baekba-'ëkrareTag:Lunok.Der.baek-baekbaekengimmaekmabaek
*bagatbagatrareOv. SynkanyawmamanyangDer.bagatenpamamagat
*bagbagbag-b`agTag:Luwagan.Ov. SynnadistungkarusbagRelmalungtotDer.angkabagbagbagbagenmamagbagmambagnabagbag
*bakawerbakawërDer.pinabakaweran
*bakodbakodTagnTagBol:Darekdek; alambri; alabat; kural; padil.Tag:Bakod; barikadaIlo:BakodEngFence; wire for fence; bamboo fence; barricade.Der.bakudenmanbakudennabakodnabakod
*bala-balabalab`a-laobsoDer.bala-balawenmagbala-bala
*balagtasbalag-tasrareDer.balagtasan
*balanya'ba-lan-ya'rareDer.nibalanya'
*baliwb`aliwTagDer.magbaliwmampibaliwmibaliwpibaliwen
*balo'b`a-lo'Der.balu'-balo'
*bandayban-d`ayobsoOv. Synalangandawalenduka' pastangenkai ilalwanDer.mabanday
*banugbogbanug-bogTag:KumakalabogDer.gumanugbog