Bolinao – English*angol'a-ŋ`olnrareBol:Saya nin patiti nin lapag tan bigra' yupa' sa sakit a dumalan. Panunusa nan Dios yupa' sa kai pangibilang Kona.Tag:Patay.EngA cursed death; epidemic; pests. It can be used of one person or many; the term is used with disrespect to people and also used of animals.Der.naangol
*aon'a-'onrareTag:IyahonEngredeem; deliverCls. Syndundonsubot 2tubusenDer.aunenmangaon
*apat'a-patDer.nangapat
*apon'`a-ponDer.apunankaaaponmangaponnaaponpatpaaponumapon
*aprad'ap-radobsoTag:Samid.Der.umaprad
*apsay'ap-sayobsoDer.nangapsay
*arimaga'a-ri-ma-gaDer.nangarimaga
*army'ar-myEngarmymag-Eng???Der.mag'army
*aruben'a-r`u-bɘnvBolTag:Sapilitang magkagusto ng isang babae.EngTo chase a lady, go after her whether she likes it or not; to court.Cls. Synarug'arugen
*arwas'arwasSpch var. ofarawas
*asipet'a-sipɘtnobsoEng???Relipes
*asit'a-sitDer.agsitasisitumsit
*asog'a-sogIlonobsoBol:Tunoy a manpangirangep nin sakit; areng-eng.Tag:Halinghing; daing.Ilo:Agasog; agdongdongawEngA moan; a loud cry.Der.iyasog
*ataat'a-ta-'atadjrareBol:Kayo nin na'teng anan natumba, mataman na'teng yayna ma'get ya et ta mabistayan kayo a bilang sa burawen, bayawas, sapang tan raruma et.Tag:Kahoy na laon.EngFor something to be old but useful.
*atik'a-tiknobsoBol:Asikaso; rumnge'; mamin galang.Tag:Atensyon; pansin; asikaso; pakikinig; pagsubaybay.Ilo:Atinsyon; panagdengeg; panagasikaso; panagrispito; pangimdengEngAttention; listen; give ear; be guided; respect.
*atraka'at-ra-kaobsoTag:NaakitDer.makaatrakumatraka
*atrasa'at-ra-saSpnatrasarto postpone, delay, fall behindDer.maatrasanikaatrasa
*awid'a-widIloawidIloCls. SynugotDer.agawidiyawidmakaawid
*baagba-'agnBol:Lubay; abel a ipamasket konan parti nan lalaman a manepeg sakban.Tag:Bahag.Ilo:BahagEngG-string; loin cloth; a cloth to cover the part of the body as the region of strength and pro-creative power.Der.mibaag
*babnakbabnakvBol:Manabo' o matumba nin maksaw.Tag:Bagsak; lagpak.Ilo:Babtuog.EngFall or drop with force.Cls. Syn*laltogDer.ipababnakmababnak
*baekba-'ɘkrareTag:Lunok.Der.baek-baekbaekengimmaekmabaek
*bagatbagatrareCls. SynkanyawmamanyangDer.bagatenpamamagat
*bagbagbag-b`agTag:Luwagan.Cls. SynnadistungkarusbagRelmalungtotDer.angkabagbagbagbagenmamagbagmambagnabagbag
*bakawerba-ka-wrDer.pinabakaweran
*bakodbakodTagnTagBol:Darekdek; alambri; alabat; kural; padil.Tag:Bakod; barikadaIlo:BakodEngFence; wire for fence; bamboo fence; barricade.Der.bakudenmanbakudennabakodnabakod