Bolinao – English*anop'a-nopobsoDer.manganop
*ang'ang'aŋ'`aŋnbabyrareTag:Patapong bagay.EngFor an adult to be childish, slow in understanding and dull.Der.umang'ang
*angded'aŋdëdDer.naangded
*angkat'aŋ-katTagangkatTagDer.angkatenmangangkat
*angok'a-ŋokTag:Tawa.EngLaugh, chuckle,Antkaka'lisan
*angol'a-ŋ`olnrareBol:Saya nin patiti nin lapag tan bigra' yupa' sa sakit a dumalan. Panunusa nan Dios yupa' sa kai pangibilang Kona.Tag:Patay.EngA cursed death; epidemic; pests. It can be used of one person or many; the term is used with disrespect to people and also used of animals.Der.naangol
*aon'a-'onrareTag:IyahonEngredeem; deliverOv. Syndundonsubot 2tubusenDer.aunenmangaon
*apat'a-patDer.nangapat
*apon'`a-ponDer.apunankaaaponmangaponnaaponpatpaaponumapon
*aprad'ap-radobsoTag:Samid.Der.umaprad
*apsay'ap-sayobsoDer.nangapsay
*arimaga'a-ri-ma-gaDer.nangarimaga
*army'ar-myEngarmymag-Eng???Der.mag'army
*mu'yangmu'-yaŋDer.imu'yang
*mu'yokmu'-yokDer.mu'yukan
*muda-mudamu-damu-daFrommuda2Der.mamuda-mudamangkamuda-mudamangmuda-mudamuda-mudawen
*mudikatmu-dikatDer.mimudikat
*muga-muga'mu-ga-mu-ga'Der.mamuga-muga'muga-mugaen
*mugmogmug-mogadjBol:Usaren yay animan a bagay anggan dandani yayna masida' ba'yo yayna pauryan.Tag:Pinabaya; ginamit na masyadoIlo:Inusar sa binaybay'anEngAnything that is used until nearly destroyed and leave it somewhere.Der.nimugmog
*mugsitmug-sitDer.nimugsitpugsit
*aruben'a-r`u-bënvBolTag:Sapilitang magkagusto ng isang babae.EngTo chase a lady, go after her whether she likes it or not; to court.Ov. Synarug-arugen
*mulite'mu-li-të'Ov. SynipastangipastangpammastangpangikitpangikitDer.imulite'muliteannakamulite'
*multiplikamul-tipl-ik`aSpnmultiplicarmag-Der.magmultiplika
*mumbakmum-bakDer.mamumbak
*asipet'a-sipëtnobsoEng???Relipes