Bolinao - English*abla'ab-laSpnhablarto speak, to talkvBol:lumabidTag:Daldal.Ilo:Sumanao.EngThe din of people talking all around.
*abrigwar'ab-rigw`arSpnabrigarto wrap up, to shelter, to protectvobsoBol:Mailiwa' o pag'iirgwan o mausisa' ya anaet a sayay bagay a nalingwanan o naiyator o naiyadi ana kumon bilang sa sayay niparsa konan sayay tawo o duka' a gawa' nan sayay tawo.Tag:Ungkat; halukay.Ilo:Arubusan.EngTo bring out into the open something that should have been left in the past.Der.abrigwarenkaaabrigwarmaabrigwar
*abutan'a-bu-tanTagabutanDer.naabutan
*agamir'a-g`amirnTag:Gamit.EngA tool.Der.agamirenmangagamir
*agmes'ag-mɘsobsoDer.maagmesanpakaagmes
*agwasil'a-gwasilSpnAguacilconstable, dragonflynobsoBol:Pulis uno gwardya sin tyimpo ran Kastila'; Bantay nin babali sin uray ran Kastila' iti sa Pilipinas. Gwardya sin tyimpo nin Kastila iti sa Bolinao.Tag:Pulis.EngConstable or police officer under the Spanish government in the Philippines.Cls. Syngwardya sibilpulisDer.nag'agwasil
*akop'a-kopIloIloTag:Hakutin gamit ang kamay.Ilo:Akop.
*aksibi'ak-s`i-biSpnaceptaracceptvobsoBol:Akuen o risibyen yay sayay bagay bilang sa gawa' o sayay tawo.Tag:Tanggapin; akuin.Ilo:Akuen; awaten; bigbigen.EngTo accept; receive or admit something or someone.Cls. Synalilbien 1tungtungenDer.aksibyenmangaksibi
*akudi'a-ku-diTag:Pag-atupagDer.akudyenmaakudi
*algudon'al-gudonSpnalgodón cottonnrareBol:Suy'ot; yinesyes a kapas a ginwa' suy'ot.Tag:Sinulid.Ilo:Sag-ut.EngCotton yarn.Der.mangangalgudon
*alibanto'a-liban-toSpnlevantoraise up, lift, get uprareDer.kaaalibanto
*alot'a-l`otobsoDer.aluten
*alutod'a-lutodTag:Tuklas; salaysay.Der.alutudenpangalutod
*ambon'am-bonDer.piambunan
*ambos'am-bosSpnambosbothobsoTag:Nakihati sa pera.Cls. SynpitagmansusyoDer.miambos
*ampiraros'am-pirarosAtc. of pirarosFromraros
*ampitang'am-p`itaŋrareEng???Der.piampitangan
-an-an??? > vEnglocational
*anop'a-nopobsoDer.manganop
*ang'ang'aŋ'`aŋnbabyrareTag:Patapong bagay.EngFor an adult to be childish, slow in understanding and dull.Der.umang'ang
*angded'aŋdɘdDer.naangded
*angkabyay'aŋkabyayImm. of byay
*angkat'aŋ-katTagangkatTagDer.angkatenmangangkat
*angok'a-ŋokTag:Tawa.EngLaugh, chuckle,Antkaka'lisan
*angol'a-ŋ`olnrareBol:Saya nin patiti nin lapag tan bigra' yupa' sa sakit a dumalan. Panunusa nan Dios yupa' sa kai pangibilang Kona.Tag:Patay.EngA cursed death; epidemic; pests. It can be used of one person or many; the term is used with disrespect to people and also used of animals.Der.naangol