Tagalog – Bolinao


w


wagwagwagwag 1
wagwagwagwag 2
waks (Eng)lilin
waksiwilik
wal^aabsint
wala na sa panganibsalbador
wala sa ayosmakulkolFromkulkolyugo'
wala' nang pag asatudas
walag kabuluhanugya' 1.1
walang alinlanganmainum'ayFrominum'ay
walang asawasultiro
walang ayosnidadausagFromdausag
walang bayad*sabeslibri 2
walang binatbatkangkang
walang biyayadugpaanFrom*dugpa'
walang buwandelemlesek
walang direksyon ang buhaytiwawer
walang dudasapo
walang ganasalmeng
walang ganang kumainmadadilFromdadil
walang ganang kumaindadil
walang gawa'bulakbol
walang gulatbayani 2
walang habagmaraksa'Fromraksa'
walang halagasirbi 1.1
walang hangganangga 2.1
walang hawakkalla gametsay. ofkalla
walang hinto'tegen 1.1
walang hiya'salbahi
walang ingaymakaklekFromkaklek
walang ingay walang kibo'matinekFromtinek
walang isang salitabukli'
walang isipa't gawaruyeng
walang itirai'pos 2Fromupos
walang kabuluhanmangmang
walang kalatismakaklekFromkaklek
walang kamatayankasan patitiComp. ofpatiti
walang kasalananinusinti
walang katapusankala'pusan 1.1Fromla'pusan