Tagalog – Bolinao


w


wagi*bikturyaSpnvictoria victory
wagwagwagwag 1
wagwagwagwag 2
waks (Eng)lilin
waksiwilik
wal^aabsintEngabsent
wala na sa panganibsalbador
wala' nang pag asatudas
wala sa ayosmakulkolyugo'
walag kabuluhanugya' 1.1
walang alinlanganmainum'ay
walang asawasultiroSpnsolterosingle, unmarried
walang ayosnidadausag
walang bayad*sabesJpnsabeslibriSpnlibrefree, unoccupied
walang binatbatkangkang
walang biyayadugpaan
walang buwandelemlesek
walang direksyon ang buhaytiwawer
walang dudasapo
walang galangburarasdarusudosSpndar oso dosmabirngasmagkabungat
walang ganasalmeng
walang ganang kumainmadadil
walang ganang kumaindadil
walang gawa'bulakbol
walang gulatbayani 2
walang habagmaraksa'
walang halagasirbi 1.1Spnservirto serve, process
walang hangganangga 2.1
walang hawakkalla gamet
walang hinto'tegen 1.1
walang hiya'salbahiSpnsalvajewild, savage, unofficial, brute
walang ingatitali'daknambungat
walang ingatbirus-birosSpnbirriosopathetic; awfuldarakudakdukrarasmadusay
walang ingaymakaklek
walang ingay walang kibo'matinek
walang isang salitabukli'
walang isipa't gawaruyeng
walang itirai'pos 2
walang kabuluhanmangmangTagmangmang
walang kalatismakaklek
walang kamatayankasan patiti
walang kasalananinusintiSpninocenteInnocent, pure, candid, harmles, just.
walang katapusankala'pusan 1.1