Tagalog – Bolinao


w


wagi*bikturyaSpnvictoria victory
wagwagwagwag 1
wagwagwagwag 2
waks (Eng)lilin
waksiwilik
wal^aabsintEngabsent
wala na sa panganibsalbador
wala sa ayosmakulkolyugo'
wala' nang pag asatudas
walag kabuluhanugya' 1.1
walang alinlanganmainum'ay
walang asawasultiroSpnsolterosingle, unmarried
walang ayosnidadausag
walang bayad*sabesJpnsabeslibri 2Spnlibrefree, unoccupied
walang binatbatkangkang
walang biyayadugpaan
walang buwandelemlesek
walang direksyon ang buhaytiwawer
walang dudasapo
walang galangburarasdarusudosSpndar oso dosmabirngasmagkabungat
walang ganasalmeng
walang ganang kumainmadadil
walang ganang kumaindadil
walang gawa'bulakbol
walang gulatbayani 2
walang habagmaraksa'
walang halagasirbi 1.1Spnservirto serve, process
walang hangganangga 2.1
walang hawakkalla gamet
walang hinto'tegen 1.1
walang hiya'salbahiSpnsalvajewild, savage, unofficial, brute
walang ingatitali'daknambungat
walang ingatbirus-birosSpnbirriosopathetic; awfuldarakudakdukrarasmadusay
walang ingaymakaklek
walang ingay walang kibo'matinek
walang isang salitabukli'
walang isipa't gawaruyeng
walang itirai'pos 2
walang kabuluhanmangmangTagmangmang
walang kalatismakaklek
walang kamatayankasan patiti
walang kasalananinusintiSpninocenteInnocent, pure, candid, harmles, just.
walang katapusankala'pusan 1.1