Tagalog – Bolinao


p


p-aalangan*daep
paet
paaayi1
paa ng baboy o bakasiki
paa ng baka o baboypapataen
paa ng pawikanpawar
paa tulad ng sa alimango at alimasaggarawagaw
paabantihinpaabantiwen
paagusinpaagusen
paakyattangkar
paala alatumbalak
paalam*tanidadiosSpnadiós goodbyepatanid
paalipinpaaripen 1
paalisin ang mga langawpawagan
paaliwpakuyong
paalsahinpakbwen
paamuhinpaamuen
paamuyinpaangutan
paanantuydan
paandarinpaandaren
paanopa'no 1
paano kayapa'no bale'
paano kungsapa no
paano ngapa'no edet
paano?pa'no 1
paanyayanakasagyat
paanyayakumbidaSpnconvidarto invite, buypakasagyatsagyat
paatrasinpaanunuren
paaurulanpanganupan
pababa'kayupa'
pababa'ipakayupa'
pabago-bagokapritsusa
pabagsak na ibinaba*kanseg
pabagsakinisaltek
pabahalainpaaburidwen
pabaka-sakaliparbengan
pabaligtadtalin'udong
pabalikpasubli'
pabalik balikuyuuyo'
pabalikinpasublien
pabaliktadnatalimbwag
pabalinginbirngen 2