Tagalog – Bolinao


ng


ng daigdiglapag
ng lahatlapag
ng reyna at mga prinsesa at kunsortesbanda3Spnbandastrip; ribbon
ng sa gayonta pigaw kumon
nga baket 2
ngalang-angkanapilyidoSpnapellido
ngalangalangaris
ngalayblay
ngalngalngalngal
ngalutngotngutngotTagngutngothidden sound of gnawingrangetengetrumangetenget 2
ngang`amama'
ngangasupa'
ngasablinabtok
ngasngasngawngawan
ngata*rukmok
ngatngatinkibkiben
ngatogngatalpilpil
ngaw-ngawngawngawan
ngawitmablay
ngay-ngayangak
ngayasngasgayasgas
ngayngayngawngawan
ngayon kalang nakitaba'yu-ba'yo
ngayon lang ginamitkapangusar
ngayon lang nakitaka'ka'ka'ki-ka'kitka'kit
ngiawngiyaw
ngibngibinmaet'et
ngikngikngikngik
ngingilomakapalinew
ngipinngipen
ngit^iimis
ngiti at kindat ng matalingges
ngitonguwi
ngiwi ng ngiwikibit-kibit
ngiwiankibitan
ngiyawumingaw
ngud-ngod*ngudngod
ngudlo'kebet 2
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >