Tagalog – Bolinao


n


na kayokamoynaid. ofkamo
na kutsilyokya'
na langtana
na nagingsinan2
na ngaedet 2
na sa ayosmasin'epFromsin'ep
na silawsilaw2
naaamoymaangotFromangot
naagahannasakbayan 1Fromsakbay
naalaalapanemtemanFrompanemtem
naalinsunod sa batasligal
naalismabaw'asFrombaw'as
naalis agadrimpasFromripas
naalis ang ibanabaw'asanFrombaw'asan
Naanakan.naararakanFromararak
naanayrumukenFromrumok
naanimayatabFromyatab
naanyayahankumbidado
naanyayahanmasagyatFromsagyat
naapektohanapiktawanFromipikto
naapektuhannaapiktawanFromipikto
naayon sa kagustuhankumpruntado
nababagaykabagayanFrombagaykumana'From*kana'The internal reality of something.
nababaluktotmapiklu-piklo'Frompiklo'
nababaluktotdilastikoFromilastiko
nababanatdilastikoFromilastiko
nababasamabasa-basaFrommabasa
nababatidmalingat 2From*lingat
nababayaranmabayadanFrombayadan
nabagonaigamerFrom*gamer
nabagsaknibagsakFrombagsak
nabagyonabagyoFrombagyo
nabal^i na sanga ng kahoymaspalFromsupal
nabaldanabaldaFrombalda
nabaliktadrusngitalimbwag
nabaling ang pansinribang
nabaliwnaluangFromluang
nabalonabaloFrombalo
nabalot ng galisringgos
nabalutan ngkubri