Tagalog – Bolinao


a


AnghilusAnghilusSpnángelus angelus prayer
anghitmaangtit
angkaslason
angkatinmangangkat 1
angkatinmangangkat 2
angklaangklaSpnanclaanchor
angklapataga'pundo 1Spnfondobottom, bed, end, fund, depth
angklahanpagpundwan
anguluhanpag'urayan 1
anhinpa'nwen
anibersaryoanibirsaryoSpnaniversario
aniksyoniniksyonSpninyección injection
anima'nemsaisSpnseissix
anim na besesmi'nem
anim na bugkos ng palaysakatan'ay
animalanimalSpnanimalanimal, stupid, brute
animikanimikEnganemic
animnapu'saisintaSpnsesenta sixty
animnapung segondosminutoSpnminuto
animobara'mo
aninawsuminag 2
aninawindaremdem
aninoalina
anisanis
anitoadahyoSpnadagioproverb, adageanito 1anito 2didiosen 1
anlalaw`ararawan
anluwagipanday 1
ano ang mga iyanansain 1
ano ang mga yunansaytaw
ano ang sasabihinpakasarita'nan
ano ang sinasabipakasarita'nan
ano yanansiin
ano-anoani-ani
Ano?ani 3
anodanor
anodmaanor
anonasanunasSpnanona
anong klase ng bagayani-ani
anong nagawamangno
anong nangyarimangno
antasgrid 1Enggrade