Ilocano – Bolinao


n


nana
na isudanasara
na isunanaya2
na kaminakami
na lagippanemteman
na'nag nga olo ti imunami'sok
naabak unay nga agusarmabuslon
naabutannaabutan
naagapmasarap 2
naagawamaseseg
naagawasumeseg
naagumma'sam
naakilisnaayakir
naakusarakusado
naalanuta 3Spnnotanote
naala aminnakirat
naala iti saritanapalming
naaladannabakod
naalagamaalaga
naalasmadawal
naalawmagargar
naaldawanmaawrwan
naaliantiming
naalindawgama-gama
naalipungetmaisesnep
naalisanmaglatan 1
naalistomatalabit
naalonmadaluyon
naalumamayuyamo'
naalumamay nga panagsaokauyamuan
naalumanaymaalumamay
naamaannaamawan
naamomaamo'
naampangsaligagaw
naampogmaampog
naan anomangno
Naanacan.naararakan
naanadmadangka'
naanad iti panag'gastokasimpitan
naanakmaanak
naanamungan;aprubadoSpnaprobado
naanayaak
naanay nga kayomangkarumok
naanepaktibo 1Spnactivoactive, working, assetsaktibo 2Spnactivoactive, working, assets
naanosagwantaSpnaguante; aguantarendurance; to endure; bear up