Ilocano – Bolinao


m


maabakmadaeg
maabilidadmaabilidad 1
maabswiltomaabswilto
maabutanmabutbot
maadaan koma ti namnamamain ilalo
maadaan ti dadaelmasidaan
maadalmuralSpnmoral
maagasanmapaanda'
maaksidintimaaksidinti
maalisangalten 2
maaltutanmakabelbel
maanagpasugnodarsagid
maan-anunganpaduksaan
maang-angsankabsatan
maangotmakaangot
maanusanmaanusan
maaplaganmaapinan
maara-aramidmagawa'-gawa'
maaramidmangyadi' 1
maaramidankapasidad 1Spncapacidadcapacity, ability, authoritykilatisen 1mababa'
maatates
maatiwmadaeg
maawanmaparot
maawanan iti ganastumab'ang 2
maawanan ti danummabrangan
maawanen ti banglomibawbaw
maawismaubo
maawismadamba 1
maayatanmagustuwan
maayayomaubo
maay'ayomakuyong
maay-ayomaayat
maayayo gapo iti napintas nga sasaomaayat
maayayo gapo iti napintas nga sasaomaayat
maayayo gapo iti napintas nga sasaomaayat
maayayo gapo iti napintas nga sasaomaayat
mabaelanmababa'
mabaelantudyo'
mabagbagimikonmo 2
mabagkatma'wit 1
mabagtitmakurta