Ilocano – Bolinao


m


ma'nagmanabo'
maabakmadaeg
maabilidadmaabilidad 1
maabswiltomaabswilto
maabutanmabutbot
maadaan koma ti namnamamain ilalo
maadaan ti dadaelmasidaan
maadalmuralSpnmoral
maagasanmapaanda'
maaksidintimaaksidinti
maalisangalten 2
maaltutanmakabelbel
maan-anunganpaduksaan
maanusanmaanusan
maang-angsankabsatan
maangotmakaangot
maaplaganmaapinan
maara-aramidmagawa'-gawa'
maaramidmangyadi' 1
maaramidankapasidad 1Spncapacidadcapacity, ability, authoritykilatisen 1mababa'
maatates
maatiwmadaeg
maawanmaparot
maawanan iti ganastumab'ang 2
maawanan nakemtumapo' a nakem
maawanan ti danummabrangan
maawanen ti banglomibawbaw
maawismaubo
maawismadamba 1
maay-ayomaayat
maay'ayomakuyong
maayatanmagustuwan
maayayomaubo
maayayo gapo iti napintas nga sasaomaayat
maayayo gapo iti napintas nga sasaomaayat
maayayo gapo iti napintas nga sasaomaayat
maayayo gapo iti napintas nga sasaomaayat
mabaelanmababa'
mabaelantudyo'
mabagbagimikomo 2
mabagkatma'wit 1