Ilocano – Bolinao


i


iabayiyampad
iakbel iti abot nga usaren ti natirad a kayoi'sed
ibabaonmutsatsa 2Spnmuchaha
ibabastaibasta'
ibabawibawien
ibabawi'maibabawi'
ibadbadoiyaysing
ibaddekduda'daan
ibag tawanta
ibagaibarita'uralSpnoral
ibaga iti maysa nga tao nag isu ti agluto iti natengipapising
ibaga nga umulogpatauyen
ibaga tayowantamo
ibaga ti masangwananpadlesan
ibaga ti maysa nga tao na bantayan naipabantayan
ibaga ti pudnopatutu'wen
ibagam ti kinapudnopapalawayan
ibagam ti nginabilyan
ibagbagaibusngaw
ibagiankasakupan
ibakeskesikerker 1
ibaklaymabalatay
ibal'laetisa'le'
ibalaetmaisa'le'
ibalayi'yan
ibalkotibarkot
ibanrakusipset
ibaotisanet
ibarsacpaitampal
ibarsakmangibblak
ibasayipais
ibasnotisanet
ibastaibasta'
ibatiibati'
ibatianibati'nan
ibay bayag ti aramidilayan-layan
ibedbedipset
ibel'lengibantak
ibellengi'metikisway
ibelling iti uneg ti danum taaw wenno ilognipararbong
ibiladigawgaw
ibilagbuyaken