Ilocano - Bolinao


a


agbabaotmampangaspok
agbabawipagbababawi'
agbabbawibabawi'
agbadbaddekmanduma'da
agbadomisket
agbaeni'ban
agbagbagmibagbag
agbainduming'ey
agbaintimagrwampulo'
agbaklaymabalatay
agbaklaymabalanga
agbaksaytumangkar
agbal'lamagmuryo
agbalabalasangmibala-balasang
agbalantikmamalantik 2
agbalay*tumbali
agbalimagbali
agbali baliktadbula'dong
agbalikasmamalikas
agbalinpag'inen
agbalin nga abalayanabalayanen
agbalin nga saan nga hustomiabas
agbalkotmibarkot
agban-banogmangkapagalan
agbanad ti talabamanalaba
agbantaymamantay
agbantay iti baybaybantay baybay
agbantay ti priswanmamantay priswan
agbangonmibangon
agbaotmamaspas1
agbaotmangaspok
agbarikesmibarkes
agbaringwasmibarikwas
agbarkeromangripay
agbarkesbarkesan
agbartekpaborSpnfavorfavor
agbasamamasa1
agbasbastaibasta'
agbastaibasta'
agbastonmibaston
agbatilbatyen
agbatobasyuwen