Ilocano - Bolinao


a


awanan gasatmakapuyan karma'
awanan husto nga turogmangkapuyat
awanan pamatikai pamper
awanan panagdaydayawdarusudosSpndar oso dos
awanan panagraem iti sabsabalisangkabastusan
awanan talekdiskumpyadoSpndesconfiadoSuspicious, Diffident, distrustful, mistrustful, jealous.
awanan turedsalmeng
awanen iti piligrosalbador
awanen ti panangikaskasomalamangan
awanen tii mabalintudas
awatgawangrisibiSpnrecibireceived with thankstarostudol
awatantudulan
awaten*aksibiSpnaceptaracceptmarisibi 2tarusan1
awengaweng
awirawiren
awirenrindawan
awisdambakumbidaSpnconvidarto invite, buy
awisen ti riknamadikot 2
awitawit 2
awitanatran
ayya1
ay aywenmanguyong
ay-ay'wenkinuyong
ay-ayweningganyuwen
ay!ay
ayatado'amorSpnamorlove
ayayam dagiti ubbing nga usarenda ti batomisikli
ayayam iti ubbing nga usaren da ti babasit nga batosikli
ayayuenpakuyong
ayaywenkatisen
ayaywen ti agsansangit nga ubbingpa'pengen