Ilocano – Bolinao


a


agbadbaddekmanduma'da
agbadomisket
agbaeni'ban
agbagbagmibagbag
agbainduming'ey
agbaintimagrwampulo'
agbaklaymabalatay
agbaklaymabalanga
agbaksaytumangkar
agbal'lamagmuryo
agbalabalasangmibala-balasang
agbalantikmamalantik 2
agbalay*tumbali
agbalimagbali
agbali baliktadbula'dong
agbalikasmamalikas
agbalinpag'inen
agbalin nga abalayanabalayanen
agbalin nga saan nga hustomiabas
agbalkotmibarkot
agban-banogmangkapagalan
agbanad ti talabamanalaba
agbantaymamantay
agbantay iti baybaybantay baybay
agbantay ti priswanmamantay priswan
agbangonmibangon
agbaotmamaspas1
agbaotmangaspok
agbarikesmibarkes
agbaringwasmibarikwas
agbarkeromangripay
agbarkesbarkesan
agbartekpaborSpnfavorfavor
agbasamamasa1
agbasbastaibasta'
agbastaibasta'
agbastonmibaston
agbatilbatyen
agbatobasyuwen
agbatungolalipatwen
agbautambaken
agbayabasmamayawas
agbayabaymamayabay