Ilocano - Bolinao


a


awan ti maaramidanmasaew
awan ti malepasmasaew
awan ti serbe naugya' 1.1
awan tudoligat
awan turogmapuyat
awan umaspingampanayunggaring
awan urnosnisasakanta'
awanan asimaduksa'marumi'
awanan asiraksa'
awanan gasatmakapuyan karma'
awanan husto nga turogmangkapuyat
awanan pamatikai pamper
awanan panagdaydayawdarusudosSpndar oso dos
awanan panagraem iti sabsabalisangkabastusan
awanan talekdiskumpyadoSpndesconfiadoSuspicious, Diffident, distrustful, mistrustful, jealous.
awanan turedsalmeng
awanen iti piligrosalbador
awanen ti panangikaskasomalamangan
awanen tii mabalintudas
awatgawangrisibiSpnrecibireceived with thanks
awatantudulan
awaten*aksibiSpnaceptaracceptmarisibi 2tarusan
awawtaol
awengaweng
awirawiren
awirenrindawan
awisdambakumbidaSpnconvidarto invite, buy
awisen ti riknamadikot 2
awitawit 2
awitanatran
ayya1
ay aywenmanguyong
ay!ay
ayatado'amorSpnamorlove
ayayam dagiti ubbing nga usarenda ti batomisikli