Ilocano – Bolinao


a


agay'ayammiikap 1
agay-ayam ti basketballbaskitbulista
agay-ayatpangado'
agay-ayatmangawa'nan
agayosumakrebey
agayumamangayuma
agbabaepammabayi
agbabaotmampangaspok
agbabawipagbababawi'
agbabbawibabawi'
agbadbaddekmanduma'da
agbadomisket
agbaeni'ban
agbagbagmibagbag
agbainduming'ey
agbaintimagrwampulo'
agbaklaymabalatay
agbaklaymabalanga
agbalabalasangmibala-balasang
agbalantikmamalantik 2
agbalimagbali
agbali baliktadbula'dong
agbalikasmamalikas
agbalinpag'inen
agbalin nga abalayanabalayanen
agbalin nga saan nga hustomiabas
agbalkotmibarkot
agbal'lamagmuryo
agbanad ti talabamanalaba
agban-banogmangkapagalan
agbangonmibangon
agbantaymamantay
agbantayigaga
agbantay iti baybaybantay baybay
agbantay ti priswanmamantay priswan
agbaotmamaspas1
agbaotmangaspok
agbarikesmibarkes
agbaringwasmibarikwas
agbarkeromangripay
agbarkesbarkesan
agbartekpaborSpnfavorfavor
agbasamamasa1