Ilocano – Bolinao


a


awan naaramidanmintisSpnmentísdenial; refute
awan nalpasadalen 1.1
awan nasno nga panggeppalaran
awan nasnopuyuuyo'
awan natdanakirat
awan natitdayasyas
awan nga nasa'at nga gasatkarma' 1.1
awan nga pulos ti bulanlesek
awan pakaan anoanmapano
awan pakausaranbulok
awan panagdisisyonpagdwadwawan
awan panagraemburaras
awan panagraemdarusudosSpndar oso dos
awan panagtalekdiskumpyadoSpndesconfiadoSuspicious, Diffident, distrustful, mistrustful, jealous.
awan panakaamokai pakatanda'
awan panang respitomagkabungat
awan pannakapataykasan patiti
awan panunotkasinakem
awan patingganaangga 2.1
awan pumadaampanayunggaring
awan ramanmatab'ang
awan rinakedar
awan saomakaklek
awan sardengpa'watantegen 1.1
awan serbe - taomangmangTagmangmang
awan serbisirbi 1.1Spnservirto serve, process
awan sirbiyata'
awan suot ti bagalus'ok-labos
awan suot ti sakadapak-dapak
awan taobakantyan
awan ti agigyandisyirtoSpndesiertoDesert, wilderness
awan ti ammo na nga aramidenruyeng
awan ti ammok maipangggep iti daytata'wan
awan ti maaramidanmasaew
awan ti malepasmasaew
awan ti serbe naugya' 1.1
awan tudoligat
awan turogmapuyat
awan umaspingampanayunggaring
awan urnosnisasakanta'
awanan asimaduksa'marumi'
awanan asiraksa'
awanan gasatmakapuyan karma'
awanan husto nga turogmangkapuyat
awanan pamatikai pamper
awanan panagdaydayawdarusudosSpndar oso dos
awanan panagraem iti sabsabalisangkabastusan
awanan talekdiskumpyadoSpndesconfiadoSuspicious, Diffident, distrustful, mistrustful, jealous.